فیلم سکسی خفن گلچینی از شاه کوس خارجی میخورد از این کارش اصلا منظورشو

0 views

فیلم سکسی خفن گلچینی از شاه کوس خارجی

فیلم سکسی خفن چند روز بعد که بازم کسی خونه نبود صدام زد که برم پیشش،تو کونم عروسی بود که حتما میخواد یه حالی بهم بده.رفتم در زدم گفت بیا تو رفتم داخل تا دیدمش هنگ کردم شورت و سوتین مشکی با جوراب شلواری و کفش پاشنه بلند مشکی عین پورن استارا شده بود. اشاره کرد برم طرفش،رفتم پیشش از هم لب گرفتیم همینطور که لب میگرفتیم یهو پرتم کرد رو و اومد روم بهم گفت اینجا من اربابتم و باید دستورامو اطاعت کنی فهمیدی؟ من گفتم بله خانوم لبخندی زد و از روم بلند شد و گفت آفرین پسر خوب،حالا باید کفشمو تمیز کنی منم گفتم با چی؟ خندید و گفت با زبونت احمق فیلم سکسی خفن جون منم مجبور شدم با دهن و زبونم کفششو تمیز کنم حالم داشت بهم میخورد از این کارش اصلا منظورشو از این کارا نمیفهمیدم. که دیگه گفت بسه کفشامو درآر، دراوردم گفت جورابامو هم درآر، دراوردم.گفت پاهامو بلیس گلچینی از شاه کوس خارجی گوشه ی دنج کافه نزدیکای مسجد جامع یزد تازه باز کرده بودن و اولین مشتریشون بودیم روبروم نشسته بود با یه لبخند معصوم و مغرور نمیتونستم نگاهش نکنم سرم روی لیوان شیر قهوه ی جلوم بود و زیر چشمی چشمای عسلیشو نگاه میکردم +چته تو!! اینجوری نگام نکن عصبی میشم -چیزه… ببخشید …. عععع…. دست خوددم نیست ندونسته سرمو بالا اورده بودم و خیره خیره نگاهش میکردم +خوب!! گلچینی از شاه کوس خارجی سکس -خوب!؟ +اومدیم اینجا مدیتیشن کنیم؟ – نه خوب ، تو شروع کن +عجبا تو دیگه چ جورشی، یه ماهه جسته گریخته فیلم سکسی خفن خودتو سر راه من سبز میکنی،میخوای حرف بزنی ، الانم که اینجاییم من باید تعریف کنم؟ – اره راست میگی باشه – خوب میدونی اصلا چیزی رو تمرین نکردم که ببینمت بهت بگم و بخوام زبون بریزم و اینا، ولی الان که روبروم نشستی واسم کافیه نمیخوام تموم شه سرمو باز پایین انداختم و با لحنی اروم تر از قبل: -میخوام یه دل سیر نگاهت کنم چشماشو اروم بست و باز کرد و لبخندش رنگ شیطنت گرفت و : +مثل اینکه یه چیزیت میشه ها ، نمیشه که بشینیم اینجا منو نگاه کنی ، شاید برعکس تو من آدم حرافی باشم و دلم بخواد حرف فیلم سکسی خفن بزنم و تعریف کنم ، اصلا بگو بینم کجای دنیا سگ لرز زدن تو زمستون باحاله که اونروز کاپشنتو در اوردی اومدی تو ایستگاه؟ لبام یکم کش اومد ، پشت گرددنمو خاروندم و : – شاید میخواستم توجه جلب کنم یا… شایدم تورو دیدم گر گرفتم گرمم شد ، یادم نیست -اینارو ولش کن ، روزاتو چطوری میگذرونی؟ چیکارا میکنی؟ با کیا میپری؟ +والا بیشتر تو خونم ، با مامانم دوتایی، بابا هم که اکثر مواقع یزد نیست، دانشگاهم زیاد نمیرم، فقط اواخر ترم، راستش تو یزد غیر از خالم اینا کسی رو نداریم، شاید دو هفته یه بار سهیلا فیلم سکسی خفن دختر خالمو ببینم و باهم بریم بیرون ، بیشتر سرم تو لپ تاپ و گوشیمه، تو چی ؟ به نظر که آدم اکتیوی نمیای!! – اتفاقا برعکس ، من اصلا تو خونه نمیشینم، صبح میرم مدرسه، عصر که میرم خونه نهارو خورده نخورده میزنم بیرون ، بیشتر خونه رفیقمم تا خونه خودمون ، شبام با رفیقام دور دور و مسخره بازی، من از همه کوچیکترم تو جمعمون ولی واسه خاطر اینکه ریشام یکم بلنده و قیافم مردونه تره مشخص نمیکنه، راستش آدم حرافی نیستم ولی سر حرف زدنم درگیر شه مخ میخورما خلاصه اینجوری میگذرونیم +سیگارم که فیلم سکسی خفن میکشی

– اره ولی خوب دلیل خاصی نداره زیادم نمیکشم شاید روزی دو سه تا نخ ولی دوسش دارم لیوانشو تموم کرد و اروم گفت واسه امروز بسه پاشو بریم که الانه که مامانم بیاد رو موتور لباسمو انقد سفت چسبیده بود نزدیک بود پارش کنه ، معلوم بود اولین باره موتور سوار میشه ، دلم میخواست دستاشو دور شکمم حلقه میکرد و سرشو میذاشت تو کمرم و من کل شهرو میروندم و داد میزدم من دیوونه ی این دخترم پیاده شد ، یه ساعت بیشتر پیش هم نبودیم خیلی زود تموم شد +خوب باید بری مامانم الاناست که برسه – اوکی، فقط باز میتونیم همو ببینیم؟ +حالا بعدا میچتیم – باشه ، خداحافظ سوار شدم ، دور زدم رفتم اونطرف خیابون دو تا نخ  فیلم سکسی خفن سیگار گرفتم و وایسادم روبروش فقط نگاهش میکردم و سیگار میکشیدم نخ دومو روشن کرده بودم و شیما هم داشت با گوشیش ی کاری میکرد واسم اس ام اس اومد +خفه نشی ، گردنتم یکم تکون بده خشک نشه لبخند نشست روی لبم و نوشتم باشه چشم با یه استیکر خنده هنوز نفرستاده بودم که مادرش جلوش ترمز زد و سوار ماشین شد و ازم دور شدن به اخر پیام یه به امید دیدار اضافه کردمو فرستادم جواب داد همچنین یه راست رفتم خونه لباسامو عوض کردم و داشتم میرفتم سمت اتاق که صدای مادرمو از اشپزخونه شنیدم +چیه امروز نرقتی پی الواتی!؟ – ناراحتی برم !! +هر کاری میخوای بکن ب من چه رفتم تو اتاق درو بستم و خودمو انداختم رو تخت ”از پس ابر تیره و طوفان،مردابم ارزوست// در جزیره ی امن چشمانت،زندانم ارزوست روزها میگذشت و من هر روز عاشق تر و فیلم سکسی خفن وابسته تر میشدم ولی من کجا و شیما کجا اواسط اردیبهشت ماه بود تو خونه سامان نشسته بودیم که تلفنم زنگ خورد شیما بود مثل همیشه با همون انرژی پایان ناپذیرش بهم سلام کرد طبق معمول یک ساعت فقط تعریف کرد و منم با جون و دل گوش دادم و جواب دادم صداش مثل آدرنالین بود واسم، حاضر بودم سالها پای تلفن بهش گوش کنم ، قرار گذاشتیم عصر مامانشو به بهونه ی بیرون رفتن با سهیلا بپیچونه که همو ببینیم نزدیکای ساعت هفت بود و سامان خان نعشه ی نعشه داشت کون سیگارو پاره میکرد -سامان !! … فیلم سکسی خفن اووووی سامی با توام +هااان چته؟ -سامان اون شنل بنفشه بود!!! کجا گذاشتیش؟ +بنفشه کیه؟ -کسکش دوایی شنلو میگم لباسه +اها نمیدونم بگرد همونجاهاست -من چه کس خلیم از تو میپرسم -سوئیچ ماشینتم میخوام +تو گوه خوردی،اول 18 سالتو تموم کن بعد بیا زر بزن ، اندازه دیه هیکل نهست پولشو دادم -اخه بمیرم نه که کارگری کردی خریدیش، ولی مواظبم باید اشاره کنم این سامان خان ما که تو لش بازی لنگش کم پیدا میشد تنها شغلش دود کردن بود و پدر گرامیش چند تا باغ پسته و یه کارخونه فراوری و بسته بندی فیلم سکسی خفن خشکبار داشت، وقتی میبینه این بچه الدنگش اینجوریه واسش یه خونه میخره که اصلا دور بر خونه و خونواده پیداش نشه هر سالم که محصولشو برداشت میکرد اون قسمت ضایعات پسته که فقط شیرینی فروشیا و اینا میخریدن مال سامان بود که یادمه اون سال یه چک 250 میلیونی خوابونده بود به حسابش بگذریم، خودم ماشینشو برداشم و راه افتادم سمت شیما سر خیابون وایساده بود که جلوش ترمز زدم ، اونم سرشو چرخوند و چند قدمی از ماشین دور شد انگار دنیا بهم داده باشن، یادمه گوشام سرخ شده بود از هیجان باز یکم فیلم سکسی خفن رفتم جلوتر و شیشه سمت راستو دادم پایین باز راه افتاد که بره صدا زدم -شیمیلا خانوم ناز نکن سوار شو + عع تویی!!؟ منتظر رخش بیقرار بودم سوار شد خوشگل ترین چشم رو این جنده داره

+مبارکه!! گنج پیدا کردی؟ -اره سه ماه پیش جلو کانون زبان پیدا کردم +زبون نریز این از کجا رسیده؟  فیلم سکسی خفن مال رفیقمه بابا همون سامان که برات تعریف کردم +ولی اصلا نیازی به این کارا نیست هوا به این خوبی ، هم باد به کلمون میخورد هم میرفتیم اون پارکه من یکم موتور میروندم -حالا من با این همه شوق و ذوق ماشین گرفتما!!!ضد حال!!! +خوب حالا قهر نکن ، میگم یه موقع ماشین مردمو نزنی -فدای یه تار موت نیم ساعتی گذشت و شیما ایندفعه کنارم نشسته بود و با صدای قشنگش روزشو با انرژی و جزئیات کامل تعریف میکرد منم مثل همیشه با تن صداش تو مغزم زیباترین اهنگارو میساختم داشتیم کم کم از شهر و شلوغیاش و مردم دورتر میشدیم حال غریبی داشتم مثل اولین باری که شیمارو دیده بودم تو جاده به سمت یکی از شهرستانای نزدیک یزد که به باغ های انارش معروفه میروندم ، ساکت تر از همیشه، شیماهم حرفاش تموم شده بود و ساکت به جاده نگاه میکرد اون لحظه به هیچی فیلم سکسی خفن فکر نمیکردم، نمیدونم چی شده بود ، انگار یه روبات بودم که داره رانندگی میکنه با نور بالای یه ماشین از پشت سرم به خودم اومدم از گوشه چشم نگاهی به نیم رخ متفکر شیما انداختم یعنی داره به چی فکر میکنه که اینقدر ساکته ارنجشو تکیه داده بود روی کنسول وسط دلم میخواست دستشو بگیرم، نمیدونم چرا ولی میخواستم دستشو فشار بدم و گریه کنم رابطمون عین یه دوستی معمولی پیش میرفت، بیشتر انگار منم دختر بودم که باهم دوستیم، باهام حرف میزد ، درد دل میکرد، گاهی گله و غصه ولی بیشتر خنده و خوش گذرونی داشتم ذوب میشدم، یعنی اونم دوسم داره؟ نکنه دستشو بگیرم ناراحت شه !!؟ آغاز بهار است و پایان بی برگی//ولی عاشق خورشید شده آدم برفی انگاری گرفتن دستاش برام یه نیاز شده بود ، یه چیزی مثل نفس کشیدن همچنان تو فکر بود ، اروم ساعد دستمو فیلم سکسی خفن بالای دستش موازی کردم قلبم داشت میومد تو دهنم، مچ دستم اول پوست دستشو حس کرد، انگشتاشو باانگشتام باز کردم وخیلی نرم فاصله انگشتای همو پر کردیم چند ثانیه دستش بی حرکت موند ، نگاهم به جلو بود،یه ثانیه نگاهش کردم ، داشت منو نگاه میکرد سرمو برگردوندم جلو یه فشار نرم توی دستم حس کردم ،یه لبخند بینهایت زیبا روی لبش اومد ، دوست داشتنی ترین صورت دنیا ،زیبا ترین لبخند جهان و عاشق ترین مرد زمین دست توی دست معشوقه اش زیباترین خلقت خدا در یک لحظه رسیدیم دم در اون باغ رستوران سنتی فیلم سکسی خفن و قشنگ که هنوزم اونجا پاتوقمه، ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم ، تو یه حجره روبروی حوض بزرگ باغ نشستیم چایی و قلیون و شامو سفارش دادیم قلیونو ازم گرفت و گفت +نمیخوای واسم چایی بریزی؟ -چشم بانو شما جون بخواه +فعلا همون چایی کافیه -شیما!!! +اوهوم!!!؟ -مرسی…که هستی +خواهش میکنم اخه نباشم خانواده نگران میشن -از دست تو نباتو واسش تو چایی هم میزدم -میدونی وقتی پیش همیم فکر میکنم هیچکس دیگه تو دنیا نیست ، انگار فقط من و توییم، انقد بهم خوش میگذره که زمان از دستم در میره فیلم سکسی خفن ،حتی اگه هیچ کاری نکنیم +پس چی! بایدم کنار من بهت خوش بگذره، خوشگل نیستم که هستم،جذاب نیستم که هستم ، خوش صحبت نیستم که هستم،از باحال بودنمم که دیگه نگم که خودت کاملا موجهی بیشتر میخوای؟ برو بمیر -بعله بعله کاملا درست می فرمایشید خبر نداره هر بار میبینمش، صداشو میشنوم، یا حتی بهش فکر میکنم میمیرم +ولی خدایی دوستای خوبی هستیما، باهم بهمون خوش میگذره -اره گفتم که -چاییتون سرد نشه خانوم زیبای جذاب باحال +ممنون

 

-خوب من یکیو دوس دارم که نمیتونم بهش بگم یعنی میترسم از دستش بدم
+اها، خوب یجوری باهاش کنار بیا یا بهش بگو
-باشه
-من دوست دارم ، شیما خانوم علی عاشقته

سکسی خفن فیلم سکسی گروهی فيلم سكس گروهي سکس گروهی ایرانی سکس در آشپز خانه سکس تو خواب سکسی خواب سکس همسایه سکس پلیس سکس با جنده سکس جنده ایرانی