کون گنده از مربی یوگا به کون گاییده دستش تو دستم بود چشمم به حرکت و لرزش

0 views
0%

کون گنده از مربی یوگا به کون گاییده

کون گنده خلاصه با دیدن این لعبت زیبا که مطمئن بودم دکی حسابی کص و کون این نعمت الهی رو یکی میکنه کیر منم شق کرد و گفتم کاش این نعمت بهشتی رو میکردم با اون پر و پاچه های توپش که ادمو یاد این کص های توپ سایز بزاررس مینداخت.
خلاصه اقا که شما باشی بعد از بستن قرارداد ما شروع کردیم مخ زنی که سارا خانم چند سالته و ازدواج کردی یا نه و تعریف کردن ازش که دختر به زیبایی تو چطور ازدواج نکرده و گفتم من ازت خوشم اومده و اگه اوکی باشی یه مدت باهم باشیم تا ببینم اگه خوب کصی بودی مثلا ازدواج میکنیم اگه کون گنده تو کص دادن اذیتم کردی و ناراحت شدم ازت که نمیگیریمت و اگه راحتم کص دادی که پس جنده ای و باز هم نمیگیرمت ولی
حس شهوت
جوابی نداشتم ولی عکس العمل خوبی داشتم ، لبای خوشگلی داشت ، خوردم خوردم و خوردم ، زبون هردو تو هم گره شده بود ، شیطنتش گل کرد و یکدفعه زد به شنا ، خماری جالبی بود ، اتتظارش نداشتم ولی حرکتش جالب بود با زیرکی :
+ : چیه رضا ، تو خماری موندی ، کون گنده انتظارش نداشتی
– : خوشحال نباش نگین ، اخرش گیر میوفتی

از مربی یوگا به کون گاییده

سکس
با لوندی خاص از پله استخر رفت بالا ، تمام کون گنده حرکتش برانداز کردم ، نگاهم به حرکت بدنش ، به فرم کونش گره خورده بود ، دو پیک سنگین ریخت و امد کنار استخر دراز کشید ، هنوز سنگینی پیک قبلی تو چشمم بود بهش نه نگفتم ، یه پا خم یه پا کشیده و یه قوس خاصی تو کمرش انداخت طوری که کمرش با استخر فاصله گرفته بود ، یواش یواش لرز خنکی هوا به تنش نشست ، سینه هاش تو مایو شنا لرز داشت ، نگاهم خیره شد ، وقت مناسبی بود انگار همه چی برنامه ریزی شده بود ، دو دستم رو سنگ لبه استخر گذاشتم یه مقدار بالاتر از سطح اب امدم ، لب گرفتم و خوردم و خوردم ، چشماش کون گنده بسته شد ، خمار بود ، کمرش بیشتر قوس گرفت بیشتر از زمین فاصله گرفت ، صدای نفسش بیشتر شد ، خودشو کنترل کرد و من تو اب پرت کرد ، شوکه شدم ، آمد تو آب ، دو پیک به سلامتی زدیم ، چشماش خمار بود و مست ، دستش جمع کرد رو لبه استخر گذاشت و سرش رو دستش و چشماش بسته حالت خواب ، حس شهوت همه وجودش گرفته بود ، پشتش به من بود ، آروم نزدیک شدم بغلش کردم ، دستم رو شکمش بود ، اروم حرکت میدادم ، دهنم جلوی گوشش بود صدای نفسم بیشتر کردم ، دیونش کردم ، هرزگاهی پشت لاله گوشش لیس میزدم ، گردنش لیس میزدم ، کون گنده دستم خیلی اروم به زیر سینه هاش رسید ، از روی مایو گردی سینشو لمس میکردم ، چشماش بسته بود ، صدای نفسش بیشتر شد

فرو رفتن در کوس خواهرم

کیرم به سوراخ کونش
اروم بند گره خورده مایو را از دو طرف باز کردم ، مایو رو آب شناور شد و بدن لختش تو دستم بود ، هنوز پشتش بهم بود ، دستش کون گنده آورد پشتش و کیرم از داخل مایو لمس کرد :
+ : مایوتو در بیار
مایو خودم در آوردم ولی خودش کیرم گذاشت بین کونش ، سینه هاشو گرفتم ، اهش بلند شد ، شدت ضربان قلبش حس میکردم ، دستش گذاشت لبه استخر ، سرش به سمت صورتم عقب تر آورد تکیش و فشارش به من بیشتر شد ، با فشاری که خودش به من میداد کیرم به سوراخ کونش بیشتر فشار می آورد و شهوتیش میکرد ، کون گنده دستمو بردم پایین به مالش کسش ، لبای کسش بین انگشتام بازی میکرد و حسش روانییش ، موهاش تو صورتم بود :

سینهاش تو دستم بودم
آهش میفهمیدم ، آروم چرخید ، دستش دور گردنم حلقه کرد ، با چشم خمار کون گنده و مست نزدیک شد و لب گرفت ، کیرم بین پاهاش جا دادم ، با یه حرکت پهلوش گرفتم و نشوندمش لبه استخر ، لبه استخر جای واسه سکس و مالش نبود از حسش بیرون میومد ، امدم بالا ، جلوتر از من حرکت کرد ولی دستش تو دستم بود چشمم به حرکت و لرزش کونش ، روانیم میکرد ، کون گنده رفتیم به سمت صندلی لبه استخر ، برگشت با نیم نگاهی چشمکی پروند ، کنار لبش خنده ظریفی سکسی بود ، انگار از همه کارای من راضی بود از عجول نبودن از اینکه بهش فرصت دادم خودش انتخاب کنه که چیکار کنه ، رو تخت پشت به من نشست و با دستاش لبه پشت تخت و گرفت و پشت به من داگی شد کون گنده ، روش خیمه زدم و اروم کیرم کردم داخل کسش ، سینهاش تو دستم بودم تلمبه ها بیشتر شد ، اهش بلندتر شد :
+ : اممممم رضا ه ه ه ه اوه ه ه
، بازوهاش گرفتم و با عقب کون گنده و جلو کردن ملایم بدون ضربه و نگه داشتن کیرم داخل کسش شهوتش بیشتر کردم ، به ارضا شدن نزدیک بود
کیر کلفت ایرانی سکس ایتالیا اموزش سکس فیلم سکس روسی سکس تایلندی فیلم سکسی روسی سکسی روسی سكس روسي فیلم سوپر آمریکایی فیلم سکس امریکایی کلیپ سکسی

From:
Date: November 3, 2022