مادر پذیرایی تو هتل با کیرم از کوس داغش

0 views

مادر پذیرایی تو هتل با کیرم از کوس داغش

مادر بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش مادر رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی مادر کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
کیرش کم کم تو دهنم سیخ شد
یه روز عصر پسر عموم به اسم شاهین بهم زنگ زد که خونمون خالیه و سریع بیا
منم سریع دوش گرفتم و رفتم دستشویی خودمو خالی کردم و رسوندم خونشون خودمو.بعد سلام کردن دوباره رفتم مادر دستشویی تا کامل تمیز کنم خودمو.یک ربعی طول کشید.بعد رفتم تو اتاقش و رو تخت خوابیدم.و اون طبق عادتش رفت دستشویی و اسپری تاخیری زد و اومد.شروع کرد یکم منو لیس زدن و حشری کردن.یکم دودول منو خورد)چون سایزم کوچیکه(و بعد گفت پاشو شروع کن.نشستم مادر جلوش و شروع کردم خوردن.بعد حدود 10 دقیقه گفت بخواب الان میام.رفت بیرون.وقتی برگشت چراغ رو خاموش کرد و گفت پدرام سرتو بکن زیره پتو و هر کاری گفتم

سکس

بکن ولی حرف نزن و صدا نکن.گفتم چیه موضوع؟گفت دوستم هم اوردم اونم یه حالی بکنه باهات.منم دیگه نمیتونستم حرفی مادر بزنم.گفت چون همو میشناسید نمیخوام مشخص شه کی هستید.سرتو بکن زیره پتو.منم قبول کردم.پتو رو انداخت رو سرم و بلند گفت بیا تو امادس.خودش دوباره جلوم نشست و من از زیر پتو براش ساک زدم.بعد پاشد و یکی دیگه نشست جلوم.فقط کیرشو زیره پتو میدیدم.خود شاهینم رفت پشتم و شروع کرد با سوراخم ور رفتن و انگشت کردن.
من شروع کردم خوردن واسه دوستش و کیرش کم کم تو دهنم سیخ شد.خیلی بزرگ نبود حدود 14.15 سانت بود.ولی خوش بو مادر بود و معلوم بود تازه تمیزش کرده.من شروع کردم لیسیدن و میک زدن.شاهینم از پشت 2تا انگشتش توم بود.که گفت اماده باش میخوام بکنم.کیرشو گزاشت دمه سوراخم و فشار داد تو.رفت تو و شروع کرد به تلمبه زدن و منم با ناله های خفیف داشتم واسه دوستش ساک میزدم.بعد حدود 10 دقیقه شاهین به دوستش گفت پاشو جامون رو عوض کنیم.کیرشو در اورد و جاشونو عوض کردن.شاهین اومد جلوم ک کیرشو گیر زیره پتو و گفت بخور جنده.دوستش هم رفت پشت.چون کیرش از ماله شاهین کوچیکتر بود راحت رفت توم.بعد حدود 5 دقیقه مادر دوستش گفت داره میاد چیکار کنم؟شاهین گفت بیا بده دهنش.باز جا به جا شدن و اومد کیرشو کرد زیره پتو و تند تند خوردم و ابش اومد و خوردم.ابش که کامل خالی شد گفت مرسی جندهی چاقال و شاهین گفت برو بیرون من کارم تموم شه.

دخترم منشی نشو وش کوس ات خوب نیست

تند تر تلمبه زدن و منو بالا پایین کردن
بیرون و تازه من از زیره پتو اومدم بیرون.سر و صورتم خیس عرق شده بود.حالت رو عوض کردیم و شاهین نشست مادر رو تخت و من نشستم رو کیرش.داشتم بالا پایین میکردم و با خودم و دودولم ور میرفتم که در باز شد و دوست شاهین مصطفی لخت اومد تو.من تازه فهمیدم که داشتم کیره کی رو میخوردم و به کی میدادم.اونم نمیدونست که داشت من رو میکرد.شرتش رو جا گذاشته بود اومده بود اونو برداره.وقتی همو دیدیم.من سرمو انداختم پایین.اما اون تازه روش باز شده بود مادر .گفت چاقال پس تویی.خوب شاهین زودتر میگفتی این کونیته دیگه انقدر تو محل بهش احترام نمیذاشتم کونی رو.بیا دوباره بخور ببینم جنده.من واقعا دیگه دهنم نا نداشت.گفتم دهنم جون نداره.گفت خفشو.باید بخوری.شاهین گفت مصطفی خفشو بزار ابه من بیاد بعد بیا.شروع کرد مادر به تند تر تلمبه زدن و منو بالا پایین کردن.مصطفی هم جلوم نشسته بود و داشت با کیرش بازی میکرد.بعد چند دقیقه شاهین باز پوزیشن عوض کرد و سرپا شدیم.منو خم کرد و از پشک کرد تو کونم.اسپری واقعا سرویسمون کرده بود.خودشم خسته شده بود.حدود 5 دقیقه مادر هم سرپا کرد که یهو گفت برگرد داره ابم میاد.منم برگشتم و جلوش زانو زدم و تند تند جق زد و ریخت تو دهنم.منم قورت دادم و بعدش کیرشو تمیز کردم و گفت مصطفی بیا جنده ماله تو.هرکاری میخوای بکن.

شروع کردم به جق زدن
مطصفی اومد جلوم با کیره سیخ وایساد مادر .گفتم توروخدا بس کن نا ندارم.گفت خفشو کس کش باید بخوری.موهامو گرفت و کیرشو کرد دهنم و تند تند تو دهنم و حلقم تلمبه زد.بعد چند دقیقه گفت بچرخ رو زمین سگی شو.منم نمیتونستم بگم نه.گفتم بزار زودتر تموم شه.چرخیدم و رفت پشتم گفت این که قاره جنده.پاشو برو تودتو با اب سرد بشور مادر یکم بسته شه.رفتم شستم و برگشتم دوباره یکم براش خوردم و همونجور سگی نشستم و کرد توم.شروع کرد تند تند تلمبه زدن و من واقعا فقط میخواستم تموم شه.چند دقیقه داگی کرد.بعد چرخوند و فرقونی کرد و گفت میخوام تو چشات نگاه کنم و بگامت.وقتی میکرد تو تف مینداخت تو صورتم مادر یا چک میزد بهم.بعد چند دقیقه گفت داره میاد.همونجوری فرقونی کشید بیرون و ابش ریخت رو شیکم و دودولم.کارش که تموم شد رفت و منم با ابه اون شروع کردم به جق زدن.من خیلی زود ارضام و بعد 3.4 دقیقه ابم اومد و ریختم رو شیکم خودم.بعد با دستمال تمیز کردم و رفتم دستشویی مادر .وقتی اومدم بیرون مصطفی رفته بود.به شاهین گفتم چرا گفتی این بیاد و این حرفا.گفت مهم نیست دیگه.از این به بعد گروپ حال میکنیم.و من شدم چاقال جفتشون.
سکسی مادر و پسر سکسی مادر سکس مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان فلیم سکسی کوس کون کوس