فیلم شهوانی زن حامله حشری آب کوس میده محسن همش قربون صدقه مامانم

0 views
0%

فیلم شهوانی زن حامله حشری آب کوس میده

فیلم شهوانی سکس مامانم با دوست پسرش ..و یه شب تو مهمونی که مامانمو مست کرده بود مامانمو کرد و دیگه شد بکن مامانم هم نیاز جنسی داشت..
اونروز مامانم یه شلوار لی تنگ تا زیر زانو پوشیده بود و با تاپ مشکی تنگ که رنگ سوتینش معلوم بود آبی کمرنگ که محسن اومد تو یه بوس از هم گرفتن و رفتن نشستن و مامانم به شربت آورد و نشست روی پاهای محسن شروع کردن به حرف زدن محسن هم با دستاش پاهای مامانمو میمالید و بعد چند دقیقه محسن بلند شد یه فیلم شهوانی تاخیری انداخت و رفتن تو اتاق تو راه لب تو لب دست محسن رو کون مامانم بود که مامانمو پرت کرد رو تخت خودش رفت روش شروع کردن به لب گرفتن از هم محسن حسابی مامانمو میمالید لبو گردنش رو میخورد مامانم. هم همراهیش میکرد. که محسن زیپ شلوارشو باز کرد و کیرش اومد بیرون دراز کشید. لخت شد مامانم رفت وسط پاهاش آروم شروع کرد با دستاش کیر محسن رو مالیدن بعد آروم سرشو گذاشت تو دهنش شروع کرد به میک زدن محسن هم دستش توی موهای مامانم بود و داشت قربون صدقش می‌رفت مامانم شروع کرد به عقب جلو فیلم شهوانی کردن سرش تا نصف میکرد درمیارد دوباره میک میزد یه ربع براش ساک زد اخرش یه بوس از سر کیر محسن گرفت بعد اومد بالا محسن یه لب محکم ازش گرفت و شلوار مامانمو درآورد شورت سکسی مامانمو که دید وحشی شد یه سیلی رو رون مامانم زد شروع کرد به خوردن پاهای مامانم بعد شورت مامانمو درآورد طوری که شورت پاره شد مامانم گفت وحشی یواش چرا پارش کردی حمله کرد به خوردن کوسسش چوچول مامانمو میک‌میزد و می‌خوردش با انگشت کوس مامانمو بازی میداد و میکرد تو کوسش فیلم شهوانی مامانم صداش درر اومده بود داشت ناله میکرد که محسن فوری ۶۹ شد خوابید رو‌مامانم به خوردن کوس مامانم میخورد و انگشت میکرد و میمالید تند تند شروع کرد به مالیدن مامانم هم زیر محسن کیرش تو دهنش بود صداش در نمیومد فقط تند تند و محکم ساک میزد تا اینکه بدن مامانم لرزید و ارضا شد محسن فوری برگشت مامانمو بغل کرد شروع کرد به لب گرفتن و مالیدن

زن حامله حشری ,آب کوس میده

سکس بود داشت ساک میزدن یکم ساک میزد بعد زبونشو رو کیر بازی میداد و میمالید به لباش بعد دوباره میکرد تو دهنش محسن هم حسابی کوس و کون مامانمو از زیر شلوار. انگولک میکرد تا اینکه محسن مامانمو گرفت شروع کرد به درآوردن شلوار مامانم گفت بکنم شیرین؟ مامانم گفت نه بذار برای آخر محسن یه پای مامانمو گرفت شروع کرد سر تا پا خورد و ور رفتن فیلم شهوانی کیرشو‌ به شورت مامانم میمالید بعد دو تا پاهای مامانمو داد بالا کیرشو از کنار شورت مامانم کرد تو شروع کرد به تلمبه زدن مثل کس ندیدها داشت مامانمو میکرد تند تند تلمبه میزد مامانم هم به نفس نفس افتاده بود داشت ناله های شهوت میکرد صدای شلب شلب با صدای مامانم قاطی شده بود محسن همزمان تاپ مامانمو درآورد سینه ی مامانمو از سوتین دراورد شروع کرد به خوردن سینه مامانمو گاز می‌گرفت نوکشونو که مامانم یه جیغ کشید محسن سرعتشو بیشتر کرد مامانم نفس هایش در نمیومد تا مامانم خواست ارضا بشه محسن کیرشو درآورد / بکن عزیزم بکن حالم بده / نه می‌خوام دیوونت کنم می‌خوام کاری کنم التماس کنی گذاشت لایه سینه های مامانم عقب جلو کرد بعد برگشت رو مامانم دراز کشید کیرشو چپوند تو دهن مامانم خودش هم شروع کرد به بازی کردن با کوس مامانم پاهای مامانمو داده بود بالا زیر بازوهایش چوچل مامانمو میخورد و کون مامانمو یه انگشت میکرد همزمان تو دهن مامانم تلمبه میزد بعد با دندون چوچول مامانمو گاز گرفت که مامانم خواست پاشو جمع کنه نتونست به زور صدای جیغش میومد تا اینکه مامانم هم کیر محسنم از عمد بیشتر فشار فیلم شهوانی میداد انقدر دست و پا زد مامانم که محسن کشید بیرون یه سیلی محکم رو کون مامانم زد و دراز کشید مامانم رفت روش کیر محسن رو از کنار شورت شروع کرد به بالا پایین کردن تند تند خودشو تکون میداد تا میخواست ارصا زشه محسن دراورد مانانم خیلی حشری شده بود رو بعدش محسن مامانمو خوابوند به شکم و گفت حالا وقت کون شیرین زن خودمه مامانم یه گریه الکی کرد و گفت تو رو خدا اذیت نکن یکم سرشو بذار محسن به چشم گفت و شورت مامانمو کشید پایین از پاهاش درآورد فیلم شهوانی مامانم هیکلش خیلی سکسی بود حسودیم میشد به محسن محسن سوتین مامانمو باز کرد و درآورد به کون مامانم که چک میزد می‌لرزید بعد شروع کرد به لیس زدن سوراخ کون مامانم خوشش نیومد بعد رفت یه وازلین اورد

کنه خودتو شل کن شیرین کیرم داره کنده میشه که یهو با تموم قدرت تا ته. کرد از درد مامانم نفسش بند اومد بیهوش شد و افتاد محسن هم افتاد رو مامانم شروع کرد به کردن مامانم به خودش اومد شروع کرد به ناله کردن هی میخواست در بره نمیتونست محسن می‌گفت خونم گریه کنی ولت نمیکنم مامانم جرم دادی بسه پاره شدم نمیتونم راه برم پایین محسن به فیلم شهوانی گریه های مامانم توجه نمی‌کرد به کردنش ادامه میداد یه چند تا تلمبه زدن مامانم گفت درار درار وایییی دستشوییم میاد محسن تا نصف کشید بیرون که مامانم یه گوز رو‌کیر محسن داد که محسن رو دیوونه کرد تا ته محکم کرد تو کون مامانم جونم تو دیگه کونی من شدی جنده من شدی کون مال کنه مال منی تو شیرین جوونن چه کونی داری فدات بشم الهی کونتو قربون مامانم داشت ضجه میزد محسن هم تند تند مبکردش یه بیست دقیقه بکوب کرد مامانم کونش عادت کرده بود. و زیاد جیغ نمیزد ولی سرشوکرده بود تو بالش با هر تلمبه ملافه رو میکشید رو چنگ میزد به تخت ضربه میزد خیلی درد داشت

عکس های سکسی ایرانی

shahvani.
داستان های شهوانی داستانهای سکسی شهوانی سکس شهوانی شهوانی داستان داستان سکس شهوانی سایت شهوانی داستان سکسی شهوانی شهواني شهوانی عکس سکس ایرانی عکس سکس فیلم سکس ایرانی

From:
Date: November 9, 2022