سکس با مادر شب خفن با مامانم دوس داشتم سکس شو ببینم زندگی

0 views

سکس با مادر شب خفن با مامانم دوس داشتم سکسشو ببینم زندگی خوبی داشتیم منم بد دیپلمم رفتم در مغازه عموم کار

سکس با مادر از هفت سالگی یادمه همیشه بابام با مادرم مشکل داشتن باهم.بابام شکاک بود.رابطشون تا چهار سال بعدش همینطور بود که دیگه مادرم واس همیشه رفت.من موندم با بابام و فقط تو عید و تابستون مادرمو میدیدم.راستی یادم رفت بگم رضام.۲۰ سالمه.پدرم الان پنجاه سالشه مادرم چهل مادرم قبل از این ک بره چادری بود ولی بعد دوسال مانتویی شد سکس با دختر.
شهوانی

آرایشش بیشتر شد شب خفن با مامانم

همون سالی ک مادرم رفت یه گوشی نوکیا 1200 با ی خط همراه اول خرید ک باهم درارتباط باشیم سکس با مادر .هرسال منتظر عید میشدم ک مدرسه تعطیل ش برم دیدنم مادرم.

این قضیه تا شونزده سالگیم ادامه داشت تا مادرم با پول ارث پدربزرگم ی خونه گرفت.زندگی خوبی داشتیم منم بد دیپلمم رفتم در مغازه عموم کار.مامانمم چون خیاط بود رفت تو یه کارگاه مشغول ب کار شد بعد چن وقت مادرم گوشیش سوختو ی گوشی دگ گرفت.

ولی چن ماه بعدش شارژر نوکیا تو کیفش بود یا با اینکه همراه اول داشت شارژ ایرانسل سکس با مادر تو کیفش بود.ی بار ک گوشیه تو شارژ بود دیدمش هیچی بهش نگفتم ولی وقتی دید ک فهمیدم موضوع رو گفتش برای یکی از همکاران شوهرش نمیذاره گوشی داشته باشه.منم زیاد پیگرش نشدم.

مادرم دگ سکس با مادر مثه قدیما نبود.ارایش ن زیاد ولی درحد بیش از معمولی میکرد.مانتوهاش شده بود مثه دخترا بیست ساله البته اون موقع زیاد پیر نبود اون موقع سی وهشت سالش بود.

دیگه کم کم ی ذره روش حساس تر شده بودم خیلی به کارش توجه میکردم.مثلأ ی چیز جالب ک ازش دیدم همیشه سکس با مادر ک لباسشو میخاست عوض کنه همه بدنش همیشه شیو شده بود.

حتی ی بار ک از‌ مغازه زود اومدم خونه وقتی رفتم داخل دیدم از حموم اومده لخت نشسته تا منو دید سریع رفت سمت اتاق منم درو بستم ولی تو همون ی لحظه کس و کونشو دیدم ک کاملا شیو شده بود.

کم کم با گوشی رفتناش نصفه شبا زیر پتو شروع شد.اینم میدونستم‌ نمیای ک با نوکیا داره کار میکنه چون نورش سبز بود.ی بار واسش سکس با مادر مسیج اومد از طرفه پسر پسرعموش ک بیستو هشت سالش بوود.

ک من پیامو خوندم نوشته بود سلام چیکار کردی.دگ کاملا معلوم بود هرز میپره.ی روز از مغازه اومدم سکس با مادر خونه خسته بودم خونه مامانم خونه.

نبود ساعت نزدیک شیش بود بهش ز زدم گفتم کجایی گفت خونه دایی تو هم بیا اینجا.ک ل اتاقشو گشتم گوشیشو لای لباساش قایم کرده بود .شماره ای توش نبود لیست تماساش هم خالی بود فقط چن تا پیام از ی شماره بود.

یکیش سلام لیلا کجایی شب خفن با مامانم

چن تا پیام دگ.انگار همه چی رو پاک کردن بد فقط ی پیام دگ تو پبام سکس با مادر های سیو شدش بود ک توش نوشته بود اره این دفه چقد وحشی شده بودی.

نا واسم نبود.سریع شماررو زدم تو گوشیم دیدم شماره پسر پسرعموشه.خیلی واسم جالب چرا مامانم با اوون رابطه داره البته مسعود هم خیلی درشت بود.

دگ مطمئن شدم ک مامانم داره هرز میپره. بهش هیچی نمی گفتم راجب این مسائل.دگ احساس میکردم بابام حق داشته مشکل از مامانم بوده قذف الكس.

بعد از چن وقت مامانم از خیاطی در اومد‌ رفت منشی تلفنی ی فست فود ک واس یکی از سکس با مادر قامیلا دورمون رفت.کم کم آرایش و لباس پوشیدن شبیه جنده ها شده بود.چیزیم بهش میگفتن موقعیت کارشو بهوونه میکرد ک خوش پوش بره سرکار.حرکاتاش خیلی سکسی شده بود.باناز حرف می زد انگار ن انگار ک سیوهشت سالشه.

دیگه از کاراش کلافه شدم بودم ک تو فامیل چرا ابرومونو میبره.ی و روزم ک زود اومدم سکس با مادر خونه برادر زنداییمو دیدم ک داشت از تو کوچمون با ماشین میرفت.وقتی از مامانم پرسیدم ک اینجا بوده گفت آره برنج واسم آورده.کم کم دگ در مغازه خیلی کم میرفتم.همش کشیک میکشیدم ببینم دگ کسی میاد یا ن.

بد دو هفته پاییدنه خونه دوباره دیدم اومد.تاکسیشو پارک کردرفت تو خونمون.منم ک میخاستم ببینم چ خبره.ب همسایمون گفتم کلید ندارم از پشت بوومشون اومدم داخل حیاط.پنجره اتاق مامانم روبه حیاط بود سکس با مادر.

با پرده شبیه کرکره. داخل نمیشد برم ولی بعد از چن دقیقه رفتن تو اتاق.ی خورده باهم حرف زدن ک کم کم رفت از پشت مامانمو بغل کرد.مامانم میگفت نکن شاید امیر بیاد.

ولی معلوم بود نازه شب خفن با مامانم

.اونم داشت سینه ها مامانمو میمالید با دستاش.مامانم کم کم کونشو میمالید بهشو نفساش تند تر شده بود.تیشرت مامانم درآورد زیرش سوتین نداشت.مامانمو نشوند رو پاهاش شروع کرد سینه هاشو خوردن.

مامانمم ک فقط چشماشو بسته بودو اه و ناله می کرد.بعد چند دقیقه ک خورد ب مامانم گفت سکس با مادر سر پا وایسا .شلوار شرتشو مثه وحشیا از‌پاش درآورد.بجز اون ی بار ک.

مامانمو لخت چند ثانیه دیدم بودم این دفعه اولم بود ک لخت میدیدمش.البته ن براحتی از لای پرده ی چیزایی معلوم بود.واقعا کس نازی داشت.فکر کنم ده دقیقه .

نشسته بود وسط پا مامانم داشت کسشو میخوردو هر قربون صدقش میرفت.مامانم ک دگ سکس با مادر انگار تو این دنیا نبود فقط ناله میکردو بعضی وقتا سرشو فشار میداد بیشتر رو کسش.

هی میگفت دفعه قبلی از کون نذاشتی ولی قول دادی این دفعه بزاری.مامانم ک هی ادا اصول در میاد ک درد داره ولی معلوم بود دلش میخاست پاشد لباسا خودشم درآورد مامانمو چسبوند.

دیوار سرپایی شروع کرد تلمبه زدن تو کس مامانم.انصافا کیرشم خیلی گنده بود.کیرشو درمیاورد سکس با مادر میکوبید رو کسش بعد چند دقیقه مامانمو خابوند شروع کردن از سینه تا زانو مامانمو خورد.

انقد کسشو خوردو مالید ک مامانم ارضا شد.چقد تکون خورد موقع ارضا شدن.ب مامانم گفت ارضا شدی حالا کون میخام .مامانم اولش ناز کرد بد پاهاشو داد بالا جوری ک سوراخش اومد بالا.

معلوم بود زیاد کون نداده بود.باز نبود کونش.ی ذره کیرشو مالید رو کسش سرشو گذاشت سکس با مادر دمه سوراخ کون مامانم اروم اروم شروع کرد فشار دادن.

مامانم فقط ناخون میکشید رو فرشو اخو اوخ میکرد شب خفن با مامانم

.بعد چن دیقه ت بیشترشو کرد داخل مامانم فقط میگفت بسه دلم درد گرفت.کیرشو کشید بیرون.زیاد واضح نبود ولی انگاری کل کیرش آنی شده بود.

ب مامانم گفت اه اه این چ وضعشه تو ک میدونسیتی این دفعه قرار بود از کون بکنمت سکس با مادر چرا خودتو تمیز نکردی.اه حالم بهم خورد.دوباره مامانمو برعکس خابوند سر کیرشو گذاشت رو کونش با کلی .

فشار تا ته کرد داخلشو افتاد رو مامانم .مامانم ک دگ داشت جیغ میزدو التماس میکرد بسه.پنج دقیقه تو همون مدل محکم تلمبه میزد تو کون مامانم ابشم انکار ریخت داخل .

منم پیچیدم اومدم بیرون تا این چن ساعت بعد رفتم خونه مامانم حموم بود.بعد حموم رفت سکس با مادر خابید سریع.هشت ماه پیش قرار شد با چن تا از بچه ها بریم آلمان آخرین شب اومدم روتختم پیشم دراز کشید.

کم کم پشتشو کرد، بهم منم از پشت بهش چسبید.دگ کیرم داشت راس میشد.ک گفتم مامان اون روز دیدم داداش زندایی از خونه اومد بیرون.چیکار داشت اینجا گفت گفتم ک برنج آورد.

منم گفتم ن ی بار دگ بعد اونو میگم.گفتی نیومده.گفتم مامان وقتی توخونه بود همه چیو از پشت شیشه دیدم. مرضیه به سرعت سمت سکس با مادر مانتوش رفت تا سریعتر بزنه بیرون.

می ترسید دیدن صحنه خوردن پستانهای خانم دکتر توسط یه مرد حداقل ده سال جوونتر از خودش باعث بشه خانم دکتر اخراجش کنه. اما خانم دکتر ناگهان تغییر عقیده داد و گفت.

نرو، برو یه تشت بیار الان میارم بالا. سپس رو کرد به مرد جوان و با همون حالت مست گفت:“مهرداد زیاده روی کردم. سکس با مادر بهم گفتی وودکا نخور. کاش گوش کرده بودم.

بعد در همون وضعیت پستان برهنه دست مهرداد رو گرفت و به اتاق خواب رفتند. یک دقیقه بعد مرضیه تشت به دست در اتاق رو زد و گفت:” خانم تشت آوردم.

خانم با همون حالت مستی گفت :بیارش. مرضیه وارد اتاق شد، از دیدن منظره اتاق شوک شد. خانم لخت و عور سکس با مادر کیر پسر جوان رو در دست گرفته بود و لیس میزد.

مرضیه دستپاچه شده بود و نمی دونست از اون شرایط چه جوری خودش رو خلاص کنه. خانم بدون اهمیت دادن به مرضیه مشغول ساک زدن کیر مرد جوان بود.

برای لحظه ای که خواست نفس تازه کنه به مرضیه گفت:“همینجا بشین اگه حالم بد شد آماده باشی.” لحظاتی سکس با مادر بعد روی تخت دمر دراز کشید و به گونه ای نامفهوم از پسر خواست که روش بخوابه.

مرد جوان که به نظر میومد او هم به حضور مرضیه عادت کرده بود روی خانم دکتر خوابید و تلاش میکرد کیرش سکس با مادر رو لای کون خانم دکتر بکشه که ناگهان بلند شد و در حالیکه کیر شقش.

رو کاملا در معرض دید مرضیه قرار داده بود به مرضیه گفت:“خوابش برد” مرضیه با نگرانی به سمت خانم دکتر رفت اما با شنیدن صدای خرناس خانم دکتر از سلامتی خانم سکس نوجوان.

دکتر اطمینان حاصل کرد. همزمان زیر چشمی نگاهی به کیر نه چندان بزرگ و اندام ورزشی مرد جوان که سکس با مادر زیر پیراهنش مخفی شده بود انداخت.

مادر سکسی مادر و پسر سکسی مادر سکس مادر فیلم سکس مامان داستان سکس با مامان داستان سکسی مامان سکس مامان سکس با مامان کون کوس

بالراحة على طيزي يا حسين

سکس با مادر شب خفن با مامانم دوس داشتم سکس شو ببینم زندگی
سکس با مادر شب خفن با مامانم دوس داشتم سکس شو ببینم زندگی

download porn videos online