kir2kos net آب ۳ تا کیر و خودم تنهایی میارم و میخورم

0 views

kir2kos net آب ۳ تا کیر و خودم تنهایی میارم و میخورم

kir2kos net ناخواسته لذت می بردم و آه خفیف می کشیدم که جلوی ایمان ضایع نباشه. ممه گنده وا سه پول کوس میده یهو آرین صورتشو عقب کشید و بهم نگاه کرد و گفت قربون دوس دختر کردنی خودم برم. می خوام همینجا بکنمت. من شکه و هیجان زده به اون و به ایمان که با لبخند نگامون می کرد نگاه می کردم. ایمان یهو زد روی شبکه ای که پورن پخش می کرد. صدای هن هن زنی که داشته کرده می شد توسط دو نفر می اومد. دو تا کیر توی کسش بودن. و از لذت نا براش نمونده بود. آب دهنمو قورت دادم و فهمیدم قراره دو تاشون بکننم. وقتی خواستم بلند بشم آرین محکم بازوهامو kir2kos net به مبل فشار داد و پاهاشو دورم قفل کرد. ایمان اومد جلو و سمت دیگه ام نشست. و با همدیگه به جونم افتادن. کم کم لباسی تنم نبود. تن اون دو تا هم نبود. دست ایمان کصمو فتح کرده بود و کیرشو به کونم فشااااار می داد. آههههه. صدای آهم خونه رو پر کرده بود. می دونستم خلاصی از دستشون نخواهم داشت پس منم تصمیم گرفتم خودمو بهشون بسپارم و از ماجرا لذت ببرم. پستونام توی دهن آرین بود و دستاشون روی بدنم حرکت می کردن. هر دو با انگشت وسطشون شروع کردن به مالوندن کصم. از تصورم خارج بود دو تا انگشت، دو تا مردددد کصمو بمالونن و به زودی میکننم. حس دادن، حس کرده شدن، حس اشتیاق برای شدن، فراتر از توصیفاتمه. آرین به ایمان گفت پرده داره. ایمان چشمکی زد و گفت بسپرش به دست توانمند خودم. آرین دستشو عقب کشید و منتظر نشست تا ایمان پرده امو پاره کنه. ایمان با بوسیدنم و بغل کردنم انگشت وسطشو به سوراخم فشار می داد. از فشار کم شروع کرد. کم کم سوراخم دردی گرفت و من فهمیدم کصم داره افتتاح میشه. انگشتشو چند دقیقه ای توی کصم بالا و پایین کرد و وقتی ازم پرسید دیگه درد نداری، kir2kos net گفتم دردش خیلی کم شده. به ارین نگاه کرد و گفت کیر خودتو می بوسه دیگه داش آرین. دوست دخترت آماده برا کردنته. روی مبل ولو شدم و آرین پاهامو به کمک ایمان از هم باز کردن و اومد بین پاهام و کیرشو که تا اون موقع می مالوند که آماده وارد کردن به کسم می کرد آورد جلو سوراخ کسم. ایمان با بوسیدنم بهم گفت ممکنه درد زیادی اولش داشته باشی. دستاتو می گیرم که بتونی دردشو تحمل کنی. شروع کنه؟. منم با بستن چشمام وباز کردنشون بهش با صدای آرومی که نفسش رفته و هیجان زده وبد گفتم اره. و آرین کیرشو به سوراخم فشار داد و کیرش با درد زیادی که کشیدم وارد سوراخ تنگ و تازه کصم شد. اونقد درد داشتم که با التماس گفتم درش بیار درد دارم. ایمان دستمامو گرفته بود و به آرین اشاره کرد ادامه بده. و درحالی که کصم کرده می شد دردناک ترین درد زندگی kir2kos net ام رو تجربه کردم.

بعد از مدتی درد تبدیل به لذت زاید الوصفی شد، آرین سعی می کرد تندتر تلمبه بزنه. و اونقد توی کصم تلمبه زد که حس پاره شدن داشتم. ایمان هم سعی کرد خودشو بی نصیب از من نکنه و با انگشتاش دور کصمو می مالوند. و کیرشو می کرد توی دهنم تا بخورم. و دستام دیگه رها بودن و ایمان تا وقتی آرین تلمبه زدنشو بس کنه کیرش توی دهنم بود. بعد چند دقیقه جاشونو عوض کردن و ایمان با کیرش وارد کصم شد. نمی دونم چقد طول کشید ولی هر دوشون حسابی کردنم . یه بار کیر دو تاشون رو وارد کصم کردن و خوشحال بودم اون روزی برنامه ای برا کردن کونم نداشتن. نوبتی kir2kos net کصمو می کردن و من کیر اون یکی رو می خوردم. تا عصر که اونجا بودم نزدیک چند بار ارضا شدم و چند بار سکس کردیم. حتی توی حموم هم هر دوشون منو کردن. آخرش دیگه حوصله تعریف کردن ندارم. ببخشید. بعدا براتون می گم چه جوری ایمان منو بدون آرین کرد و بینشون دعوا شد.

فاطمه رو برد نزدیک کف پاهای بیتا دخترش!!!!و گفت kir2kos net الان کاری باهات میکنم که دیگه درس عبرتی باشه واستون که دیگه از این غلط ها نکنین!بعد شروع کرد دهن فاطمه رو مالوندن کف پاهای دخترش بیتا!!!!فاطمه هم در حالی که داشت از عرق کف پاهای دختر خودش بو میکشید گفت:اوفففف……بیتا خاک بر سرت با این بوی پاهات……اومممم……اوفففف……..آیدا زد زیره خنده و گفت:بخور فاطمه جون که کف پاهای دختره خودته!!!!هه…..هه…..هه……لیس بزن!!!!!فاطمه هم شروع کرد لیسیدن!!!!بیتا هم که از خجالت سرخ شده بود که مادرش داشت کف پاهاش رو زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره kir2kos net بعد صورت فاطمه رو روی

آب ۳ تا کیر و خودم تنهایی میارم و میخورم

سکس کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه kir2kos net فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم!!!دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا نکنی!چون میدونی دوباره همین بلا رو سرت میارم!خلاصه فاطمه و دخترش رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم kir2kos net تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه

تجربه اولین کیر به سوراخ کون

درسته اسمش خوب نیست ولی حالی که یه جنده تر تمیز میتونه بهت بده در هدی که خودتو تو بهشت میبینی , kir2kos netیه جنده حق زیادی به گردن کیر داره چون هم خوب بلده باش بازی کنه هم خوب بلده شاخش کنو اون کیر و هم خوب بلده آب کیرتو در بیاره جنده خوبم آرزوست.

سایت کیر تو کس

kir2kos shahvani com www shahvani com shahvani looti net looti سکسی پرستار انجمن سکسی لوتی سکس لوتی لوتی نت سایت لوتی لوتی