کیر تو کون فاحشه چه کیر کلفتی نصیبش میشه به این میگن شانس کس ۱۸ ساله ساک زنی

0 views

کیر تو کون فاحشه چه کیر کلفتی نصیبش میشه به این میگن شانس کس ۱۸ ساله ساک زنی

کیر تو کون اسم من علی هست شب پنج شنبه بود که دوستم حمید اومد در خونمون بهم گفت بریم بیرون یه چرخی بزنیمکه حمید بهم گفت علی جات خالی 3روز پیش با پسر داییم رفتیم خانم کردیم.

میگفت که خوشکل بوده و بهش خیلی حال داده میگفت که زنه 2 تا بچه کوچیک داره شوهر نداشته مثل این که از 2 نفرشون 15 هزار تومان گرفته بوده من هم اون روزا بد جور تو کف.

بودم به حمید گفتم یه زنگ به پسر داییت بزن که کیر تو کون اگه راست میگی بریم بکنیم حمید هم زنگ زدو قرار شد هر موقع خانمه که اسمش نگین بود یه جنده جدید آورد خبر بده.

فردا صبح جمعه حمید بهم زنگ زد که خانمه ردیف شده پولتو جور کن تا بریم کیر تو کون . راه طولانی بود وسطای راه بود که حمید بهم گفت فیلم سوپر سکسی.

پول نداره و همینجوری اومده که اگه خانومه قبول کنه اون هم بکنه احسان خودش یه کاندوم تو جیبش بود تقریبا ظهر شده بود ما داشتیم دنبال یه داروخونه میگشتیم که کاندوم بخریم 5-6 جا رفتیم ولی .

همشون بسته بودن بلاخره یه داروخونه شبانه روزی پیدا کردیم که باز بود حالا هیچکی روش نمیشد بره بخره اخرشم منو مجبور کردن رسیدیم سر کوچشون که یه محیط .

واقعا خلاف بود هر کی رد میشد یه جور نگامون میکرد احسان اومد به نگین زنگ بزنه که بریم داخل که یهو یه موتوری که 2 نفر سوار بودن اومدن رفتن داخل کوچه.

و از شانس ما در خونه نگین در زدن اعتراف میکنم اون لحظه تخم چسبوندیم کیر 3 تامون که شق شده بود تو 3 سوت به یه خواب عمیق فرو رفت و سوار موتور شدیم.

رفتیم تو یه پارک نزدیک اونجا نشستیم احسان یه زنگ به نگین زد ولی جواب نداد بدجور حالم گرفته شده بود 3تامون ناامید شده بودیم که چند دقیقه بعد خود نگین ز زدو گفت پاشین.

بیاین دم در سوار موتور شدیمو رفتیم سر کوچه قرار شد اول احسان بره ترس دیگه مون هم این بود که نگین بخاطر اینکه پولمون کم بود قبول نکنه کل پولامون سکس الکسیس.

جنده هم مثل کون پسر حساسه

منو حمید خلاصه با هزار ترس لرز در زدیم تا درو باز کنه توی اون شرایط خیلی استرس داشتم شاید هم بخاطر کم روییم بود بعد از 2-3 دقیقه یه زن درو باز کرد بدون.

سلام علیکی بهم گفت برو تو اون اتاق که بهم اشاره کرد دست و پام شل شده بود تا حالا همچین حسی نداشتم رفتم داخل اتاق یه اتاق 6 متری بود که فقط یه قالی و یه کمد .

داخلش بود به در دبوار هم چندتا عکس گوگوش داریوش بود داشتم به عکسا نگاه میکردم که یه زنه دیگه اومد داخل سلام کردو جوابشو دادم بهم گفت لخت شو تا بیادش.

منم روم نمیشد گفتم بزار بیاد ش باشه لباسامو هم در میارم با این حرفش فهمیدم که قراره اون زنه رو بکنم ازش پرسیدم اسمت نگینه که اونم گفت اره برای چی میپرسی گفتم همینجوری .

نگین یه زن تقریبا هیکلی بود پوست سفید داشتو قیافشم خیلی خشن ترسناک بود با یه تاپ نارنجی دامن سیاه یه لحظه بازوشو دیدم جای یه زخم چاقو بود معلوم بود از اون هفت.

خطا بود رفت بیرون بعد از چند لحظه همون زن اولی که اومد درو باز کرده بود اومد داخل اسمشو نمیدونستم جرات هم نداشتم بپرسم بهم گفت لخت شو دیگه وقت ندارم.

منم فوری کشیدم پایین بعدش هم اون لخت شد باور کنید تا بدن لختشو دیدم قلبم داشت وایمیساد یه زن تقریبا 30 ساله با موهای رنگ شده هیکلش فلم سکس ایرانی.

مثل خودم ریزه میزه بود سینه های کوچیکی داشتو با یه کس بزرگ پف کرده که موهای کسش تیز تیزی در اومده بود بهم گفت کاندومتو بده بهش دادمو انداختش.

توی کمد یکی دیگه در اورد گفتم چرا عوضش کردی گفت مال تو تاخیریه ولی این نیست بازش کردو خودش کشیدش روی کیرم بعدش بهم گفت خوبه کیر تو اندازه ی اون نفر.

کسش کس نبود کیر تو کون

یهو کیرمو تا ته کردم تو کسش ولی هیچ عکس العملی نشون نداد باور کنید کیر من اونقدر ها هم کوچیک نبود حدود 15 سانتی هست ولی واقعا کسش گشاد بود منم که چیزی.

حس نمیکردم همینجوری میکردم بهش گفتم از عقب میدی گفت نه گفتم خودت بالا پایین میشی گفت نه گفتم ساک میزنی گفت نه میخواستم بهش بگم کونم میزاری که بیخیال .

شدم مدلشو عوض کردمو به حالت سگی خوابیید البته خودش میگفت گربه ای هر از گاهی هم یه اه اوه الکی میکرد بعد از چند دقیقه یهو نگین اومد داخل اتاق سکس برازرس.

و به من گفت چرا ابت نمیاد وقتت داره تموم میشه ها منم که میدونستم با این کس یخ زده حالا حالا ابم نمیاد بهش گفتم کم کم داره میاد نگین رفتشو بعد از 2 دقیقه دوباره اومد منم همینجور.

سفت داشتم میکردم نگین گفت اینجور فایده نداره لای پای بکن تا بیاد منم یه دقیقه لای پای کردم ابم اومد خیس عرق شده بودم جندهه بهم گفت چرا ابت اینقدر دور اومد منم.

گفتم کسش کس نبود یهو اخماشو کرد تو هم منم دیدم ناراحت شد بهش گفتم شوخی کردم ولی بازم ناراحت بود از این حرفم داشتم می اومدم بیرون که تو حیاط 2 تا بچه .

رو دیدم که دارن بازی میکنن سنشون کم بود ولی دلم برای دوتاشون سوخت بعد از منم حمید رفتو یه 10 دقیقه ای رو کار بود کیر تو کون.

گفت بروو بچه پرروو تو داری با چشمات روی سینه من قدم رو میری بعد میگی ای ! رو که نیست سنگ پاست.

با خنده گفت شق نکنی یه وقت آقو پسر و بعد باسنش

رو چرخوند سمت من و رفت سمت یخچال یخ و با یک شیشه ودکا و دو پیک آورد ، گفت بیا اینم برای دست گرمی ، باید دماسنج بزارم تا حرارت تو به پای من برسه .

خندیدم گفتم بپا زیر دست و پام نسوزی حالا داغ کردن من پیشکش ، اومد روی پام نشست خم شد پیک ها رو پر کرد و دست انداخت دور گردنم گفت به سلامتی.

آقای تنور که قراره من رو بسوزونه و با ریشخند حرفش رو تموم کرد کیر تو کون ، پیک دوم و سوم در سکوت خورده شد و بعد از پیک سوم خودش رو سر داد توی .

بغلم و باسنش رو بازی میداد تا من راست کنم ، با خنده گفت بزار ببینم این پایینا چیزی با خودت آوردی یا تو مای بیبی ت جا گذاشتی و دستش رو برد سکس زوری.

سمت کیرم ولی من زرنگی کردم از تسلطم استفاده کردم دستم رو بردم سمت سینه هاش محکم فشارش دادم به خودم و انداختمش روی کاناپه و افتادم.

روش و شروع کردم به خوردن و مکیدن گردن و خط سینه هاش و بقدری با الهام محکم به جون پوستش افتاده بودم که سرخ شده بود ، هر طور که بود .

میخواست از زیر من دربیاد ! گفتم چیه آهو زیر دستای یه ببر گیر تو کون افتاده و به دست و پا زدن افتاده اونم اول راهی ! گفت هوو چقدر هولی .

ریشخند رو پسش دادم و گفتم من هولم یا تو که دنبال کیر میگشت ؟؟ گفت پاشو ببینم لندهور که لباشو خوردم و نگذاشتم حرفش رو بزنه .

همون اول کار تسلط خودم رو بهش ثابت کردم . بردمش روی تختش دامن و شورتش رو باهم کشیدم پایین یکی دو روز پیش شیو کرده بود و حسابی زبر بود .

نمیشد الان اینجا نبودیم و من هم به خودم می*رسیدم کیر تو کون

منم با کلی منت از خوردن کسش امتناع کردم ولی انگشتام انقدر هنر داشتن که جای زبونم رو حسابی در کنن ، تی شرتم رو دراوردم تاپ ترمه رو هم.

کندم و سینه های سایز ۹۰ درشتش که با سوتین هم به کیر تو کون زور جمع می شد رو ریختم بیرون ، یه لیس به نوک سینه چپش زدم و سینه راستش رو فشار سکس مقعدی.

دادم و گفتم ببین اینا رو حیفه خالی خالی خورد و پریدم رفتم شیشه ودکا رو آوردم و زره زره میریختم روی سینه هاش و حسابی شروع به خوردنش کردم . انقدری .

زیر دستام مثل خمیر بازی خورده بود که دیگه تاب نداشت و تشنه کیر بود ولی من هنوز باهاش کار داشتم و نمی*خواستم زود تمومش کنم ! دو سه بار تا مرز.

ارضا کردن بردمش و تو کسش با انگشتام بازی میکردم و زبون و لبم روی بدنش همزمان می لغزید ، کشو رو کشید و یک دیلدو درآورد و اونجا چشمم به دیلدوها افتاد .

زدم رو دستش ***و گفتم طبیعیش مگه قحطه که چندتا چندتا مصنوعیش کیر تو کون رو داری ؟ بازم ریشخند زد و گفت بابا کیر ندارید که یک مشت دودول بچه دور و برم ریخته.

گفتم تو همون دختره توی جوک مردمک چشمی که توقع سی برابر شدن کیرو داره ! پروو پرروو گفت آره من همونم اصلا چی میگی حالا ؟! گفتم باووشه روت رو کم میکنم .

سکس در خواب سکس چاق میلف سکس عاشقانه فلم سکس سکس نوجوان ساک زدن کلیپ سکسی

آب کیر پاشی, آب کیر تو صورت, آمریکایی, آمریکایی حشری پورن استار, اورال سکس, بلوند, بلوند کونده, پدر حشری, پورن ویدئو, تینجر, تینیجر, تیینیجر, داگ استایل, زن خراب تینیجر, ساک, ساک حرفه ای, ساک زدن, ساک زن حشری, ساک زنی, سبزه, سکس آمریکایی, سکس خارجی ساک زدن, سکس خانوادگی, کس ۱۸ ساله, کس نوجوان, کیر خور, کیر کلفت, نوجوان

Jules Jordan – 18 Year Old Teen Natalia Queen’s First Interracial samantha xnxx
Slut getting a deep black dicking
facial,teen,black,interracial,natural,deep-throat,blondes,blowjobs,big-cocks,dredd,natalia-queen

کیر تو کون فاحشه چه کیر کلفتی نصیبش میشه به این میگن شانس کس ۱۸ ساله ساک زنی
کیر تو کون فاحشه چه کیر کلفتی نصیبش میشه به این میگن شانس کس ۱۸ ساله ساک زنی

سکس کون