کلیپ سکسی جدید مادر بزرگ کیر خور از پس دوتا برمیاد

0 views

کلیپ سکسی جدید مادر بزرگ کیر خور از پس دوتا برمیاد

کلیپ سکسی جدید اروم کیرم را میکردم تو کوسش اصفهان کار میکردم بجز پرسنل اداری و ما بچه های فنی باقی همه کارگرهای ساده بودند یکی از این ها که اسمش را میزاریم کتی اندام ریزه میزه داشت ولی هم خیلی خوشکل بود هم کون فوق العاده گنده ای داشت به طوری که تو چشم میزد همه شرکت دنبال این بودند که یه جوری مخ کتی را بزنن حتی مدیر داخلی شرکت البته یه حرفهایی هم پشت سرش میگفتن خلاصه این کتی خانم هر چی که بود تو شرکت خیلی سر سنگین بود و محل به کسی نمیزاشت تا یه روز به علت یه کاری که داشتم قبل ظهر مرخصی گرفتم و اومدم نجف اباد تا با تاکسی بیام اصفهان سر ایستگاه تاکسی ها بودم که یه دفعه دیدم کتی جون داره از اونور خیابون میاد هم دیگه را دیدیم احوال پرسی کردیم و فهمیدم که اونم میخواد بره اصفهان با هم و رو صندلی عقب سوار شدیم تا اومد مسافر تکمیل بشه یه سری کوس شعر گفتم و تا یه مسافر کلیپ سکسی جدید اومد در عقب را باز کرد من رفتم سمت کتی و چون هیکلم هم بزرگه تقریبا چسبیدم بهش ولی دیدم خودش را جمع نکرد منم جراتم بیشتر شد و به بهانه تنگی جا دستم را انداختم رو صندلی پشت سرش و پاهام و بازوم کاملا بهش چسبیده بود و کیرم حسابی بلند شده بود و شهوتی شده بودم دل را زدم به دریا و درباره حرفهای که پشت سرش میگن تو شرکت باهاش حرف زدم خلاصه فهمیدم که هدفش از اصفهان اومدن اینه که بره دکتر منم بهش گفتم الان که ظهره دکترها نیستند بیا بریم خونه ما پیش مادرم عصر برو اولش یکم تعارف کرد ولی بالاخره قبول کرد رسیدیم اصفهان و یه تاکسی گرفتم دربست برا خونه وقتی کلید انداختم درو باز کردم احساس کردم انگار کسی خونه نیست به کتی تعارف کردم بیاد تو و برای این که نترسه شروع کردم مامانم را صدا زدن اومد تو خونه منم شروع کردم اناق ها را گشتن دنبال مامانم دیدم نیستش که یهو یادم افتاد که دیشب با عمه ام برای انجام کاری وعده کرده بودن با هم برن برای اینکه خیالم راحت بشه زنگ زدم خونه عمه که ببینم کجا هستن که کسی جواب نداد اومدم پیش کتی جون براش یه شربت درست کردم نشستم نزدیکش رو مبل از یه طرف کلیپ سکسی جدید کیرم دیگه طاقت نداشت از طرفی بازم میترسیدم کتی قبول نکنه و ابرو ریزی راه بندازه یا مامانم بیاد دهنم خشک خشک شده بود بالاخره به ترسم غلبه کردم و به خودم گفتم اگه الان نکنیش دیگه هیچوقت نمیتونی بکنیش این شد که نزدیک تر شدم بهش و دستم انداختم دور گردنش و بهش گفتم از همون روز اول دوست داشتم باهات دوست بشم و دستم را تو گردنش بردم و شروع کردم نوازش کردنش که گفت مادرت نیاد ابروم بره منم گفتم نه نمیاد

مادر بزرگ کیر خور ,از پس دوتا برمیاد

سکس را از رو شورت مالوند و بعد اروم درش اورد و شروع کرد ساک زدن وای که چقدر لذت بخش کلیپ سکسی جدید و خوب ساک میزد بردمش رو تختم کنار هم خوابیدیم و مشغول مالیدن بودم که خواستم شرتش را در بیارم که نزاشت هر کاری کردم گفت نه دوست ندارم کوسم را ببینی هر چی بهش گفتم چرا گفت نمیشه منم بخاطر اینکه ناراحت نشه گفتم باشه ولی چطوری پس بکنم گفت خودم درستش میکنم بخاطر اینکه زیر دست و پام اذیت نشه تابوندمش اوردمش رو خودم و بهش گفتم شروع کن که بهم گفت قول بده جون هر کی دوست داری کوسم را نگاه نکنی تا شورتم را در بیارم بیام روت گفتم باشه چشمام را بستم که یهو دیدم با کوسش نشت رو کیرم و خوابید رو شکمم اینقدر کوسش داغ بود که نگو شروع کردم تلمبه زدن و لبهاش را خوردن و دستهام هم کون و کمرش را ماساژ میداد خیلی حشری بود تا حالا این جوری ندیده بودم جوری بلند میشد میشت رو کیرم که میترسیدم اگه کیرم در بیاد از توش این کلیپ سکسی جدید با این قدرت که داره تلمبه میزنه که غضروف های کیرم میشکنه پس با دستهام کمرش را گرفته بودم که زیادی ازم فاصله نگیره و در همین حالت خودمم همراهیش میکردم خیلی حال میداد صدای تالاپ تالاپ میداد وقتی میشت و بلند میشد یواش برشگردوندم اوردمش لبه تختم ولی ازم جدا نشد که یه وقت کوسش را نبینم خلاصه نشوندمش لبه یه بالش هم گذاشتم زیر زانو های خودم و شروع کردم بیچاره کتی از شدت حال کردن نمیتونست تکون بخوره که یه دفعه گفت عزیزم تندتر بکن دارم میشم منم سرعتم را دوبرابر کردم و همه جاش را میمالوندم که شروع کرد ناله کردن و یواش یواش شل شل شد ارضا شده بود وحشتناک گفتم شاید الان اذیت بشه منم اروم اروم کیرم را میکردم تو کوسش که اذیت نشه تا یکم جون بگیره که دیدم از شدت ارضا رو تخت افتاده چشماشم بسته گفتم بزار کوسش را ببینم تا کلیپ سکسی جدید حواسش نیست

لحظه ورود کیر سیاه کلفت به کوس این خانوم

دو انگشت جا باز کرده بودم
فشار داد شل شد منم یواش یواش کلیپ سکسی جدید کیرم را گذاشتم دم کوسش و شروع کردم کردنش یکم که جون گرفت شروع کردم سریعتر کردن دیگه رو اسمونها بودم بهترین کوس شرکت به طور اتفاقی جور شد و الان زیر من داشت ناله میکرد با اخرین سرعت.

نگاه کردم دیدم یه لکه یا مثل خال یا ماه گرفتگی بهش میگن رو بیشتر کوسش هست که خجالت میکشید ببینمش کنارش دراز کشیدم گرفتمش تو بغلم و شروع کردم حرفهای عاشقونه بهش گفتن و بهش گفتم کوسش را دیدم این که اشکالی نداره که تو پنهونش میکردی دیدم یه نگاهی بهم کرد و با چشماش بهم گفت که خجالت میکشیده خلاصه این مشکل چون حل شد اروم اروم از رو نوک سینهاش شروع کردم خوردن و اومدن پایین تا میرسیدم نزدیک کوسش با دستش سرم را میگرفت

فیلم سکس حشری

کلیپ های سکسی سکسی کلیپ کلیپ سکسی خارجی دانلود کلیپ سکسی فیلم سکس حشری سکس ایرانی حشری حشری فیلم سکسی حشری داستان سکس جدید داستان سکس ایرانی داستان سکس مصور