فیلم سکس افغانی ممه سفت و بزرگ حول و حشر کیر همینطور نشسته بودم که رو زمین

0 views

فیلم سکس افغانی ممه سفت و بزرگ حول و حشر کیر

فیلم سکس افغانی هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده ، فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی قراره ازدواج فیلم سکس افغانی کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده فیلم سکس افغانی بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم
تو منو لخت ببینی

ممه سفت و بزرگ حول و حشر کیر

سکس
اتاقم داشتم خودارضایی میکردم یهو درو باز کرد و اومد تو منم سریع پتو رو کشیدم رو خودم ولی متوجه شد. به یه مشکل کامپیوتری برخورده بود و میخواست که کمکش کنم گفتم باشه تو برو چند دقیقه دیگه میام رفتم مشکلش و برطرف کردم و تو این مدت همش یه طوری نگام میکرد گفتم چرا اینطوری نگاه میکنی گفت هیچ معلومه فیلم سکس افغانی چیکار میکنی گفتم مگه چیکار کردم گفت هیچی و اومدم ولی خب منظورش واضح بود، بعد از اون اونم کم کم شروع کرد به نپوشیدن سوتین تو خونه که من از خدام بود و به نظرم یه کم راحتتر شده بود با من، ولی گاهی که نگاهم به سینه هاش خیره میشد یه جوری با دستاش جلوشونو میگرفت، خلاصه گذشت و‌من به چیزی که میخواستم هنوز نرسیده بودم تا این که یه بار پدر و مادرم تصمیم گرفتن یه ده روزی برن خونه یکی از بستگان تو تهران و من و خواهرم تو خونه تنها میموندیم، اونا رفتن و خواهرم بیرون بود و‌من تو خونه داشتم فکر میکردم که چیکار کنم بالاخره رفتم حموم و منتظر شدم تا بیاد خونه صدای در که اومد لای در حموم رو ‌باز گذاشتم و نشستم مثلا به جوراب شستن به امید اینکه دیگه خواهرم بیاد و منو لخت ببینه همینطور نشسته بودم که رو زمین سایشو دیدم که از لای در افتاده فیلم سکس افغانی بود تو و داشت منو نگاه میکرد منم سرم و نیاوردم بالا تا به دید زدنش ادامه بده چند ثانیه گذشت و اون رفت بعد چند دقیقه دل و زدم به دریا و به بهونه اینکه برم از تو اتاقم شانه بیارم و اگه منو دید بگم نمیدونستم تو خونه ای و کی اومدی از حموم اومدم بیرون همینطور که داشتم میرفتم به جلو اتاقش که رسیدم یهو از اتاق اومد بیرون و خوردیم بهم، وای چیزی که میدیدم رو باورم نمیشد اونم لخت بود و ما بدنمون خورد به هم، واسه چند ثانیه به بدن هم خیره شده بودیم هنوز تو شک بودیم که خواهرم جلو سینه و لای پاش رو گرفت منم جلو کیرمو گرفتم ولی چون فیلم سکس افغانی راست شده بود همشو نمیشد پوشوند،

کوس پیره حشری کیر تور کرد

تا تونستم براش خوردم و بهش حال دادم
برگشتم و اونم اومد تو گفت برنگردیا گفت باشه کارتو انجام بده ولی طوری نشستم که کیر راست شدم در معرض دیدش باشه و گاهی هم از آینه فیلم سکس افغانی رو دیوار یواشکی نگاش میکردم که متوجه شد و گفت مثلا الان نگاه نمیکنی بیشعور تو که گوش نمیدی پس همون خودتم برگرد حموم کن دیگه که برگشتمو هر دو مشغول حموم کردن شدیم ولی هنوز خجالت میکشید و ‌کامل رو به من نمینشست گاهی بدن همدیگرو نگاه میکردیم و گاهی که چشمامون به هم میفتاد یه لبخند ریزی میزدیم ولی دیگه داشت عادی میشد برامون، بعد گفت دیگه من باید دوش بگیرم برم که رفت زیر دوشو تو اون چند دقیقه که دوش میگرفت چشماش بسته بود منم حسابی غرق در بدنش. چندباری میخواستم ‌بهش دست فیلم سکس افغانی بزنم که میترسیدم‌ چه ‌عکس العملی میخواد نشون بده، خلاصه کارش تموم شد و رفت تولد، شب وقتی برگشت همه چه بینمون عادی بود و بعد از اون دیگه جلو همدیگه راحتتر بودیم و مثلا وقتی خواهرم میخواست لباس عوض کنه دیگه در اتاقشو نمیبست ولی من هنوز ب چیزی که میخواستم نرسیده بودم، تا اینکه دفعه بعدی که رفته بود حموم منم رفتم و گفتم میشه منم بیام حموم کنم گفت بیا اونجا دیگه فهمیدم واقعا براش عادی شده و اینکه خودشم شاید یه تمایلی داره دیگه اینبار تو حموم پشت همدیگرم میشستیم که وقتی من داشتم پشتشو میشستم‌ فیلم سکس افغانی چند باری کیرم خورد بهش بعد یه نگاهی به کیرم کرد و گفت خجالت نمیکشی آلتت هم که همیشه راسته منم گفتم بخاطر توئه دیگه که اینبار هم همون تیکه کلامش که بیشعور بود رو البته با خنده گفت، بعد واسه چند ثانیه پشتشو کرد بهم و منم که دیگه طاقتم تموم شده بود همونجا جلوش شروع کردم به خودارضایی وقتی برگشت گفت چیکار داری میکنی مثلا من خواهرتما خجالت بکش ولی من چیزی نگفتمو به کارم ادامه دادم اونم فیلم سکس افغانی همینطور

ه لای پاش که رسیدم یه نفس عمیق کشید

فلم سکس افغانی سکس افغانی فیلم الکسیس تگزاس بنگ بروس سکس در اتوبوس فیلم سکسی برازرس سایت برازرس برازرس ممه گنده فيلم سكسي الكسيس فیلم سکسی الکسیس