عکسهای سکسی این کیرو چجور اون تو جا بدم ازش خواستم لااقل لیدوکائین

عکسهای سکسی این کیرو چجور اون تو جا بدم

عکسهای سکسی این داستانی که تعریف میکنم کاملا واقعیه.من متاهل هستم و اسم زنم آیدا هست.آیدا یه دوست داره به اسم سمیرا.ما توی یه اپارتمان 3 طبقه زندگی میکنیم.ما طبقه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی نداره و ازشون خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم عکسهای سکسی پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا گفت میخوام با کف پاهامون صورتش رو له کنیم و با بوی کف پاهامون خفشون کنیم ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش
من عاشق سکس خشنم
الان بیست و چهار سالمه و با امیر دوستم امیر کیرکلفت ترین دوست پسریه که داشتم خیلی مشکلات داره و اصلا به من نمیخوره اما من عاشق کیر کلفتشم و ولش نمیکنم

این کیرو چجور اون تو جا بدم

سکس
امیر خیلی دوست داشت منو از کون بکنه اما حتی عکسهای سکسی فکر اینکه کیر به اون کلفتی بره تو سوراخ کون تنگم دردم میاورد
تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم به امیر بگم میخوام جرم بده ازش خواستم لااقل لیدوکائین بگیره که از درد نمیرم قرار بود اون روز سکس خشن داشته باشیم
خونه ی ما همیشه مکانه چون مامان و بابام جدا شدن و من با بابام زندگی میکنم و بابام هم سرکار میره و تا عصری نیست
یه کاستوم سکسی خریدم و یه آرایش کردم و موهامو پریشون کردم عکسهای سکسی تا امیر اومد از در که وارد شد گفت جوووووووون چه جنده ی کسی شدی و منو چسبوند به دیوار و لبامو وحشیانه میخوردبعد بلندم کرد و منو برد تو اتاق و پرتم کرد رو تخت و افتاد روم و یه جوری پستونامو میمالبد و گاز میگرفت که تو چشمام اشک جمع شده بود و صدای آه و اووهوم خونه رو پر کرده بود دستشو گذاشت در دهنمو گفت خفه شو وگرنه خفت میکنم یه لحظه حس کردم واقعا دارم خفه میشم یه کم آرومتر ممه هامو میخورد یه ذره که آروم شدم یهو سه تا انگشتشو کرد تو کسم باز جیغم دراومد زد تو گوشم و گفت خفه شو گریه ام گرفته بود با گریه گفتم امیر آروم دارم میمیرم گفت زر نزن جنده تو فقط یه سوراخی که میخوام عین سگ بگامت برم گردوند و رو شکم خوابوندم یه انگشتش تو کونم بود یکی تو کسم از درد اشک میریختم و به خودم میپیچیدم موهامو گرفت و سرمو کشید عقب عکسهای سکسی نمیتونستم نفس بکشم دهنمو باز کرده بودم و نفس نفس میزدم که تف کرد تو دهنم یهو حس کردم خیلی دارم ضعف نشون میدم خواستم کرم بریزم رو خودم تسلط پیدا کردم و خندیدم گفت چته گفتمبدبخت داری از حشر میمیری گفت عمرا میخوای ولت کنم گفتم نمیتونی ولم کرد و دراز کشید رو تخت منم کاستوممو درآوردم و شروع کردم ور رفتن با کسم گفت چته؟!عین سگ حشری شدی داری واسه کیر له له میزنی اما کیرمو دست تو جنده نمیدم یه کاری میکنم واسه کیر بمیری بدبخت و اومد و شروع کرد به خوردن کسم خیلی عکسهای سکسی حرفه ای این کارو میکرد چوچولمو لیس میزد و میمکید و از فشار شهوت بدنم میلرزید جیغم دراومده بود که کیر میخوام کیر میخوام از رو میزم یه ماژیک ورداشت و کرد تو کسم و چوچولمو میخورد آبم دراومده بود یهو پا شد و کیرشو درآورد نشست رو دهنم و کیرشو تا دسته کرد تو دهنم و تلمبه میزد

کوس تینیجر آب کیری شده

کیرشو محکم فشار داد تو کسم
عق میزدم درش میاورد بعد دوباره میکرد تو دهنم منم هی میگفتم جووووون کیــــــــــر گفت کیر کیر میکنی ماده سگ الان با کیرم خفت میکنم کیرشو تا ته تو دهنم کرد و دماغمو محکم گرفت حس میکردم الانه که بمیرم زیرش دست و پا میزدم بالاخره ولم کرد و پاشد دست و پامو بست به تخت و افتاد روم کیرشو میمالید به سوراخ کسم با التماس میگفت بکن تو بکن تو میگفت بگو من جنده ی توام ارباب منم میگفتم میگفت بگو من سوراخ کستم بگو منم میگفتم آخر کیرشو محکم فشار داد تو کسم یه دردی کل بدنمو گرفت چندتا تلمبه زد و گفت میخوام حاملت کنم جنده میخوام بچه ی حروم زادمو بکارم تو رحم تو ماده سگ عکسهای سکسی و آبش با فشار کسمو داغ کرد
ولو شد رو تخت در واقع رو من که به تخت قفل شده بودم یه کم که آروم شد دست و پامو باز کرد بلند شدم برم خودمو بشورم که موهامو گرفت و سرمو کشید سمت کیرش گفت کجا؟بخورش ببینم هنوز اصل داستان مونده با ولع تمام کیرشو ساک میزدم خودم هم بعد چند سال خیلی هوس کون دادن کرده بودم کیرشو تا ته میکردم تو دهنم لیس میزدم عکسهای سکسی و سرشو میمکیدم تخماشو میخوردم و با زبونم بازیشون میدادم بعد چند دقیقه صداش دراومد و کیرشم دوباره بلند شد گفت بخواب رو شکم و کونتو باز کن منم همین کارو کردم افتاد روم و سر کیرشو گذاشت در سوراخ کونم که دادم دراومد امیـــــــر توروخدا نه توروخدا لیدوکائین بزن یه کم لیدوکائین زد به کونم که نمیدونم چرا حس کردم سوراخ کونم میسوزه یه کم هم کرم مالید به کونش و افتاد روم گفتم امیر توروخدا آروم آروم بکن تو یهو هولش ندی تا ته یه کوچولو سرشو بکن تو اگرم دردم اومد بکش بیرون گفت کمتر زر بزن من وقتی بخوام بکنمت دیگه اینجا بمیری هم میکنم پس کس نگو و سر کیرشو کرد توم کونم داشت هی سعی میکرد کیرشو پس بزنه و خودم هم از درد گریه ام گرفت

بخواب رو شکم و کونتو باز کن
زدم زیر گریه آروم آروم توتر میکرد تا اینکه دیگه حس کردم وقتی تلمبه عکسهای سکسی میزنه تخماش میخوره به کسم کیرش تا دسته تو کونم بود و تلمبه میزد از لذت آه میکشید و گریه های منم حشری ترش میکرد چند دقیقه ای گذشت که حس کردم الانه که بشاشم به خودم به زور خودمو کشیدم جلو و کیرش از کونم دراومد عین ابر بهار اشک میریختم چندتا محکم زد رو کونم و گفت پاشو ماده سگ آبمو نیاوردی هنوز گفتم نمیتونم گفت نمیتونم سرم نمیشه یا مثل آدم میدی یا دهنت گاییده اس با گریه میگفتم نمیتونم گفت باشه
ماژیکی که برداشته بودو کرد تو کونم و از کسم گایید وقتی داشت آبش میومد کیرشو درآورد و گفت دهنتو وا کن نمیخواستم  عکسهای سکسی وا کنم از آب کیر بدم میومد اما انقدر زد تو گوشم که مجبور شدم چندبار با دست کیرشو مالید و آبشو خالی کرد تو دهنم همه رو تو دهنم نگه داشته بودم که پاشم برم تف کنم اما نشست رو سینم و نذاشت پاشم گفت قورت بده آبمو قورتش بده فقط اشک میریختم باز دو سه بار زد تو گوشمو مجبور شدم آبشو قورت بدم گفت اینم تنبیهت بود که یاد بگیری از زیر کیرم فرار نکنی آروم ماژیکو از کونم کشید بیرون بالشتمو بغل کردم و گریه میکردم تا اینکه بالاخره آروم گرفتم رفتم نشستم روش و ۶۹شدم گفتم عکسهای سکسی حالا که سگ خوبی برات بودم یه کم بهم حال بده اونم انقدر کسمو خورد تا یه بار دیگه آبم اومد
عکس های سکسی سکس خانوادگی ایرانی دانلود فیلم های سکسی فیلم های سکسی فیلم سکسی خارجی جدید فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس کردن سکس کردن کردن از کون کلیپ سکس

Actors: Sofi Goldfinger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *