سکس با زن ایرانی ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه کونش کنم منم کیرم و چرب کردم

سکس با زن ایرانی ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه

سکس با زن ایرانی حالم داره به هم میخوره دوست مهدیه هم که فتانه داشت سکس با زن ایرانی کف پاهاش رو مثل آبنیات میلیسید گفت:چه حسی داری وقتی از عرق کف پای دختری میخوری که نمیشناسیش فتانه گفت:خفه شو جنده سکس با زن ایرانیعرق کف پاهات مزه شکلات میده و شیرینه حس بدی ندارم .

آیدا گفت:بدو بیا از کف پاهای من بخور تا بفهمی عرق کف پای توی کفش مونده چه مزه ای میده!فتانه با کراهت اومد جلوی کف پاهای آیدا و شروع کرد به لیسیدن و گفت:اوففففف…….اوممممممم………….چه مزه عرق بدی میدن کف پاهات جنده عوضی!!!!اوففففف……….
فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد .سمیرا سکس با زن ایرانی هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه!!!!
اون ها هم قول دادن که 8 صبح بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش

همون طور ک بالای سرم نشسته بود من رو از کمر بلند کرد جوری ک سرم رو زمین بود پاهام تو هوا. چون ورزشکار بود مثل پر کاه بودم تو دستاش نفهمیدم اصلا چی شد و چطور شد ک کمرم رو دسته مبل بود صورتم کف مبل و کونم ب سمت رییس

آبش با خون از مقعدم خالی میشد
تا ب حال از پشت بهش نداده بودم. بواسیر داشتم و این برام خیلی زجرآور بود. چهارپنج تا محکم زد روی کپل هام. اینطور هم میخواست من رو اذیت کنه و هم کیر خودش رو دوباره راست ک آنی راست شد و بعد آروم مالیدش به رون پام. مثل ی شکارچی ک با طعمه اش بازی میکنه اذیتم میکرد. چون قدش بلند بود پاهاش رو حسابی سکس با زن ایرانی باز کرد دستش رو گذاشت پشت کمرم و واسه حفظ تعادلش وزنش رو انداخت رو دستش و پشت کمر من. اینطور دیگ اصلا نمی تونستم تکون بخورم. با اون یکی دستش چاک کونم رو باز کرد و کیرش رو تنظیم کرد و خواست با ی فشار تمامش رو تو کونم کنه ک چون خشک بود و تنگ کیرش تا شد و چنان جیغی کشید ک نگو. خیلی دردش گرفت و دل من خنک شد. دور خونه میچرخید و ک…برش رو میمالید. من ک له و لورده بودم ب زحمت سعی کردم خودم رو از روی مبل بلند کنم. سکس با زن ایرانی پاهام تو هوا بود و پاهام رو ب زمین رسوندم و داشتم وایمیسادم ک دوباره دستش رو پشت کمرم حس کردم و انگار آب یخ ریختن روم. یعنی تموم نشده بود. هلم داد رو مبل و گفت کجاااا کارت دارم حالا دست و پا زدم ک ولم کن دیگ ازت بدم میآد ازت متنفرم ازت بیزارم و شروع کردم ب بد و بیراه گفتن اما اون انگار اصلا نمیشنید و کار خودش رو میکرد. دوباره وزنش رو دستش پشت کمرم پاهاش باز تنظیم کیر فقط این دفعه ی مشت تف زد ب کیرش و حسابی لیزش کرد. بعد ی مشت تف در کون من و یک کم با انگشتش سوراخم رو باز کرد و اول آروم سرش رو گذاشت روش و ی هل کوچیک ی جیغ کوچیک از من بعد ی هل محکم و ی حیغ بنفش از من دنیا جلو چشمام سیاه شد این چ دردی بود ک از همه دردها بدتر بود. اما اون عین خیالش نبود تلمبه میزد و محکم به کپلم میکوبید ریتمیک س تا تلمبه ی ظربه دیگ جا باز کرده بود سکس با زن ایرانی و کیرش راحت عقب جلو میشد. صورتش رو نمی دیدیم اما میتونستم تصورش رو کنم عین ی پادشاهای ک کشوری رو فتح کرده باشه چشمهاش برق میزد. با خنده میگفت حالا فهمیدی کی زیره. حالا فهمیدی جات کجاست. حالا فهمیدی کی رییسه. من در سکوت مطلق فقط آروم آروم از گوشه چشم هام اشک میومد پایین. بعد از هفت هشت دقیقه ای ک یک قرن گذشت آبش اومد و تمامش رو خالی کرد تو کونم. کارش ک تموم شد ب سختی بلند شدم و رفتم دستشویی. آبش با خون از مقعدم خالی میشد. ی دقیقه تو دستشویی نبودم ک صدام زد ک چرا نمیآی خواستم سکس با زن ایرانی برم لباس بپوشم گفت همون طور بیا. لباسش رو پوشیده بود و دراز کشیده بود. ی دستش رو ی طرف دراز کرده بود و ب حالتی ک ب من بفهمونه بیا پیشم امشب این دست متکاته زد رو دستش و گفت همونطور بیا. منم ک ن جرات مخالفت داشتم ن نای مخالفت رفتم و پیشش دراز کشیدم پشتم رو بهش کردم و سرم رو گذاشتم رو دستش. از پشت بغلم کرد و دستش رو محکم پیچید دور کمرم بعد تو گوشم گفت تو فقط مال منی و کمتر از ی دقیقه خوابش برد و من همون طور بیحرکت تو بغلش تا سکس با زن ایرانی صبح اشک ریختم

ساک زدن کیر سیاه دختر سبزه

سکس
زنمو از کون بکونم
سلام خیلی چاکرم. موفق شدم زنمو از کون سکس با زن ایرانی بکونم. اونم بعد از ۷ سال. همیشه میخواستم بهم کون بده ولی نمیداد. بهش گفته بودم من یه روز میکنم کونتو ولی میخندید میگفت عمرا . یه روز که داشتم کوسشو میخوردم انگشتم و خیس کردم اروم رو سوراخ تنگش مالیدم اروم کردم تو کونش همونجوری کوسشو میخوردم

زود ارضا شد
خیلی لذت برد نمیدونم چی شد ولی بعد از این کارم خیلی زود ارضا شد گذشت فردا که شد رفتم داروخانه چند تا پوماد گرفتم شب امدم خونه ازش خواستم لخت شه اونم شد . پوماد رو مالیدم درز کونش بی حس شده بود کونش .

کونم و با زبون تمیز کرد

کونش بی حس شده بود
ازش خواستم لخت شه اونم شد سکس با زن ایرانی . پوماد رو مالیدم درز کونش بی حس شده بود کونش . انگشتم و کردم تو کونش اه و ناله میکرد باورم نمی شد ازم خواست کیرم و تو کونش کنم منم کیرم و چرب کردم زدم توش رو هوا بودم زنمو از کون داشتم میکردم ابمو ریختم تو کون سفید و نرمش . از اون شب به بعد ۳ بار دیگه بهم کون داد و منم لذت بردم
فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *