سکسی ویدیو دختر حشری ممه گنده سر کار

0 views

سکسی ویدیو تو منو لخت ببینی

سکسی ویدیو مدت بود که دیگه میخواستم هر جور هست بهش نزدیکتر بشم ولی نمیدونستم چطوری، میخواستم اول قبح دیدن بدن همدیگرو بشکنم اوایل با ترس و‌نگرانی وقتی پیشش بودم شروع به پوشیدن شلوارای نازک کردم و زیرشم شورتی نمیپوشیدم، تا برآمدگی آلتم‌ رو کامل ببینه به مرور این کارو بیشتر انجام دادم و چندبار متوجه شدم که نگاهش به اون سمت خیره شده، یا مثلا مودم اینترنت تو اتاق منه گاهی که میدونستم با اینترنت کار داره مودمو خاموش میکردم و خودمو به خواب میزدم و کیرمو در حالت راست شده قرار میدادم البته از همون زیر شلوار تا وقتی میاد مودم سکسی ویدیو رو روشن کنه ببینه، یه بارم وقتی تو اتاقم داشتم خودارضایی میکردم یهو درو باز کرد و اومد تو منم سریع پتو رو کشیدم رو خودم ولی متوجه شد. به یه مشکل کامپیوتری برخورده بود و میخواست که کمکش کنم گفتم باشه تو برو چند دقیقه دیگه میام رفتم مشکلش و برطرف کردم و تو این مدت همش یه طوری نگام میکرد گفتم چرا اینطوری نگاه میکنی گفت هیچ معلومه چیکار میکنی گفتم مگه چیکار کردم گفت هیچی و اومدم ولی خب منظورش واضح بود، بعد از اون اونم کم کم شروع کرد به نپوشیدن سوتین تو خونه که من از خدام بود و به نظرم یه کم راحتتر شده بود با من، ولی گاهی که نگاهم به سینه هاش خیره میشد یه جوری با دستاش جلوشونو میگرفت، خلاصه گذشت و‌من به چیزی که میخواستم هنوز نرسیده بودم تا این که یه بار پدر و مادرم تصمیم گرفتن یه ده روزی برن خونه یکی از بستگان تو تهران و من و خواهرم تو خونه تنها میموندیم، اونا رفتن و خواهرم بیرون بود و‌من تو خونه داشتم فکر میکردم که چیکار کنم بالاخره رفتم حموم و منتظر شدم تا بیاد خونه صدای در که اومد لای در حموم رو ‌باز گذاشتم و نشستم مثلا به جوراب شستن به امید اینکه دیگه سکسی ویدیو خواهرم بیاد و منو لخت ببینه همینطور نشسته بودم که رو زمین سایشو دیدم که از لای در افتاده بود تو و داشت منو نگاه میکرد منم سرم و نیاوردم بالا تا به دید زدنش ادامه بده چند ثانیه گذشت و اون رفت بعد چند دقیقه دل و زدم به دریا و به بهونه اینکه برم از تو اتاقم شانه بیارم و اگه منو دید بگم نمیدونستم تو خونه ای و کی اومدی از حموم اومدم بیرون همینطور که داشتم میرفتم به جلو اتاقش که رسیدم یهو از اتاق اومد بیرون و خوردیم بهم، وای چیزی که میدیدم رو باورم نمیشد اونم لخت بود و ما بدنمون خورد به هم، واسه چند ثانیه به بدن هم خیره شده بودیم سکسی ویدیو هنوز تو شک بودیم که خواهرم جلو سینه و لای پاش رو گرفت منم جلو کیرمو گرفتم ولی چون راست شده بود همشو نمیشد پوشوند، خواهرم رفت پشت در اتاقش و سرشو اورد بیرون و گفت تو اینجا چیکار میکنی مگه حموم نبودی منم یه طوری وایسادم که مثلا نمیخوام تو منو لخت ببینی همون حرفی که اماده کرده بودم رو زدم و گفتم نمیدونستم سکسی ویدیو تو اومدی خونه، بعد از همونجا گفت که یه ساعت دیگه تولد دوستشه و میخواست بره یه دوش بگیره و بره تولد چون ما یه حموم خیلی کوچیکتر هم داشتیم که فقط آب سرد داشت

سکس

خجالت نمیکشی آلتت هم که همیشه راسته
اونجا که آبش سرده سرما میخوری خب، گفت دیگه چیکار کنم تا تو از حموم میومدی دیرم میشد، منم با خنده گفتم خب بیا همینجا دوش بگیر ما که دیگه همدیگرو لخت دیدم حالا چند دقیقه بیشتر ، یهو برق از سرش پرید و با چشمای از حدقه در رفته نگام کرد و گفت خیلی بیشعوری منم دیگه دوباره رفتم تو حموم ، بعد یه دقیقه اومد در زد و گفت به شرطی که تو برگردی رو به دیوار بشینی تا من بیام دوش بگیرم سکسی ویدیو و برم منم که از خدا خواسته گفتم باشه، بعد برگشتم و اونم اومد تو گفت برنگردیا گفت باشه کارتو انجام بده ولی طوری نشستم که کیر راست شدم در معرض دیدش باشه و گاهی هم از آینه رو دیوار یواشکی نگاش میکردم که متوجه شد و گفت مثلا الان نگاه نمیکنی بیشعور تو که گوش نمیدی پس همون خودتم برگرد حموم کن دیگه که برگشتمو هر دو مشغول حموم کردن شدیم ولی هنوز خجالت میکشید و ‌کامل رو به من نمینشست گاهی بدن همدیگرو نگاه میکردیم و گاهی که چشمامون به هم میفتاد یه لبخند ریزی میزدیم ولی دیگه داشت عادی میشد برامون، بعد گفت دیگه من باید دوش بگیرم برم که رفت زیر دوشو تو اون چند دقیقه که دوش میگرفت چشماش بسته بود منم حسابی غرق در بدنش. چندباری میخواستم ‌بهش دست بزنم که میترسیدم‌ چه ‌عکس العملی میخواد نشون بده، خلاصه کارش تموم شد و رفت تولد، شب وقتی برگشت همه چه بینمون عادی بود و بعد از اون دیگه جلو همدیگه راحتتر بودیم و مثلا وقتی خواهرم میخواست لباس عوض کنه دیگه در اتاقشو نمیبست ولی من هنوز ب چیزی که میخواستم نرسیده بودم، تا اینکه دفعه بعدی که رفته بود حموم منم رفتم و گفتم سکسی ویدیو میشه منم بیام حموم کنم گفت بیا اونجا دیگه فهمیدم واقعا براش عادی شده و اینکه خودشم شاید یه تمایلی داره دیگه اینبار تو حموم پشت همدیگرم میشستیم که وقتی من داشتم پشتشو میشستم‌چند باری کیرم خورد بهش بعد یه نگاهی به کیرم کرد و گفت خجالت نمیکشی آلتت هم که همیشه راسته منم گفتم بخاطر توئه دیگه که اینبار هم همون تیکه کلامش که بیشعور بود رو البته با خنده گفت، بعد واسه چند ثانیه پشتشو کرد بهم و منم که دیگه طاقتم تموم شده بود همونجا جلوش شروع کردم به خودارضایی وقتی برگشت گفت چیکار داری میکنی مثلا من خواهرتما خجالت بکش ولی من چیزی نگفتمو به کارم ادامه دادم اونم همینطور مات و مبهوت داشت نگام میکرد که دیگه بعد چند دقیقه اومد کنارم نشست و دستشو گذاشت رو کیرم و شروع کرد دستشو‌بالا پایین کردن منم تکیه دادم به دیوار و چشمام رو بستم بعد سکسی ویدیو چند دقیقه کیرمو گذاشت تو دهنش و برام ساک زد من که باورم نمیشد تو همون حالت موندم و چیزی نگفتم دیگه ابم داشت میومد

 

ویدیو سکسی ایکس ویدیو سکس ممه سکس با درد سکس با زن ایرانی فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق