دانلود کلیپ سکسی ایرانی سوراخ تنگ کونش و گشاد کردم براش خودم گفتم من این سگ پدرو

دانلود کلیپ سکسی ایرانی سوراخ تنگ کونش و گشاد کردم براش

دانلود کلیپ سکسی ایرانی خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر دانلود کلیپ سکسی ایرانی همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا
از همون سکانس اول
صدای آیفون بلند شد و رفتم درو براش باز کردم… حرف زدن باهاش رو دوست داشتم… چیزی بود که تا حالا تجربه نکرده بودم. منتظر شدم بیاد بالا و خودمو تو آینه یکم چک کردم. اولین بار بود که میومد خونه ام. باید همه چیز عالی پیش میرفت. جلوی در ظاهر شد و رفتم سمت در…
– جـــــــــون چه چیزی
– بچه پررو

سوراخ تنگ کونش و گشاد کردم براش

سکس
زبونش رو برام درآورد و یکم لوس بازی کرد.
– چه خبره این همه عکس ریختی اینور اونور؟
– عکس دوست دارم
یکم منتظر شد ببینه چیز دیگه ای هم میگم یا نه…
– همین؟ عکس دوست داری؟
– تو این دو سه ماه باید منو شناخته باشی دیگه…
– اوه اوه نگو نگو… آدمو دیوونه میکنی تا دو کلمه حرف بزنی… تو همه چیه منو میدونی… دانلود کلیپ سکسی ایرانی چیکار کردم… چیکار میخوام بکنم؛ اما من هیچی از تو نمیدونم. حالا که اینطور شد امشب دیگه باید ازت حرف بکشم…
– قبوله… اگه تا شب تحملم کردی هرچ
نشستیم رو مبل، بغل هم و فیلم شروع شد… لامصب از همون سکانس اول هم شروع کردن…
– یادم باشه هاردمو بیارم یکم ازین فیلم خوبا برام بریزی

فاحشه عرب هم ساک میزنه هم کوس و کون میده

کونشو برام لرزوند
لبخند زدم و چیزی نگفتم… تو اکثر سکانسای سکسی فیلم، شخصیت مرد یه زنی رو اغوا میکرد واسه سکس… زنه عاشق تک تک کارایی بود که مَرده باهاش میکرد… چیزایی که آروم دم گوشش میگفت… تماس دستای مرد با بدن ظریف خودش… بوسه های شمرده شمرده از گردنش… نمیدونم چقدر از فیلم گذشته بود… حسابی شهوتی شده بودم و سوگند هم محو فیلم شده دانلود کلیپ سکسی ایرانی بود… شک نداشتم که خودش رو گذاشته بود جای زنه… تو یکی از سکانسا من با مَرده همراهی کردم… یه دستم رو بازوش بود و دست دیگه ام روی رونش… هماهنگ با فیلم دستام رو حرکت میدادم… آروم دم گوشش گفتم:« زنه چه حالی میکنه، نه؟». چیزی نگفت و بهم انگیزه داد که ادامه بدم… موهایی که روی گردنش رو پوشونده بود رو کنار زدم و گردنش رو بوسیدم… بعد لبام رو چسبوندم به

– حالا کجاش رو دیدی… برو اون پارچه رو بردار تا سورپرایز اصلی رو هم ببینی خوشگله
پاشد و شلوارش رو کشید بالا… لبام رو بوسید… با ناز و عشوه و رقصیدن رفت سمت قاب عکس دانلود کلیپ سکسی ایرانی… هرازگاهی هم برمیگشت و یه لبخندی چشمکی چیزی تحویلم میداد… دستش رو گذاشت رو پارچه و کونشو برام لرزوند… پارچه رو کشید و خیره شد به عکس… دستامو گذاشتم پشت سرمو و تکیه دادم به عقب…
– خب خب سوگند خانوم… اینم از سورپرایز امشب… آشنان… نه؟
بی حرکت وایساده بود… همچنان داشت به عکس نگاه میکرد و چیزی نمیگفت…
– معلومه که آشنان… الآن دیگه اونی که برات غریبه ست منم… من آدم کم حرفی نیستم ولی وقتی ببینم از گوش دادن بیشتر لذت میبرم، ترجیح میدم گوش کنم… وقتی تو چشام زل میزدی و مثه سگ دروغ میگفتی واقعا کیف میکردم… کیف میکردم که حقیقت رو میدونستم و تو فقط یه دختربچه بی آزار بودی… بیرون با یه نفر دیدمت و میگفتی پسرخاله اته… عکس تو دانلود کلیپ سکسی ایرانی گوشیت رو دیدم و گفتی داداشته… واقعا انقدر منو خر فرض میکردی؟ هرچند رابطه مون کُسشری بیش نبود ولی من یکبار هم بهت دروغ نگفتم… نمیخواستم یه آشغالی مثه تو بشم…
آروم برگشت سمتم… دستاش رو سینه هاش بود و معلوم بود چند قطره اشک ریخته… آخ که دانلود کلیپ سکسی ایرانی چقدر لحظه محشری بود… یاد موقعی افتادم که امیر کنارم زار زار گریه میکرد و دنبال یه سری جواب واسه سوالاش بود… “چرا رفت؟ تقصیر من بود؟ مگه غیر از عاشقی کار دیگه ای هم کردم؟”.
پاشدم وایسادم جلوش…
– درد داره نه؟ میدونی بیشتر ازین چی درد داره؟ امیر مارو داشت که مثه کوه پشتش باشیم ولی تو همه رو از خودت فراری دادی…
– اینبار فرق میکرد…
– عجـــب… هرچند اینو خودمم فهمیده بودم یجورایی… واسه همینم این رابطه مسخره دانلود کلیپ سکسی ایرانی رو بیشتر طولش دادم…فت که به اندازه کافی فهمیدم…
بغض گلوش رو گرفته بود و سرش به آرومی میلرزید… چیزی واسه گفتن نداشت… اینبار فرق میکرد… بیشتر ازین نتونست تحمل کنه و لباساشو تندتند پوشید و از خونه رفت
کلیپ سکسی ایرانی جدید کلیپ سکسی جدید کلیپ های سکسی سکسی کلیپ کلیپ سکسی خارجی دانلود کلیپ سکسی فیلم سکس حشری سکس ایرانی حشری حشری فیلم سکسی حشری داستان سکس جدید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *