انجمن کیر تو کوس کیرم داشت شلوارم رو پاره میکرد جالبه براتون بگم من بلوغ

0 views

انجمن کیر تو کوس کیرم داشت شلوارم رو پاره میکرد

انجمن کیر تو کوس یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت انجمن کیر تو کوس دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من انجمن کیر تو کوس از الان شوهرتم دیگه هیچ مانعی بین ما نیست اونم خندید تا خندید دستاشو گرفتم و بوسیدم یه گرمای شدیدی از سمتش حس میکردم بهش گفتم چشماتو ببند بستو من لپشو بوس کردم پیش خودم میگفتم الانه که قاطی کنه دیدم هیچی نگفت انگار این صیغه کار خودش رو کرده بود و خیالش راحت شده بود خلاصه اون روز انجمن کیر تو کوس گذشت ما فرداش دوباره با هم قرار گذاشتیم این سری بهش گفتم من شرکت کلی کار دارم اگه میشه

کیرم داشت شلوارم رو پاره میکرد

سکس
منم تو کف پستون
سال ها گذشت تا من بزرگ تر شدم همیشه اون صحنه ها تو ذهنم بود جالبه براتون بگم من بلوغ زود رس داشتم تو 13 سالگی شهوتم انجمن کیر تو کوس شروع شد تو مدرسه که بودیم بچه هایی که سینه هاشون بزرگ بود رو میگرفتم چند بار هم احضار ولی شدم ولی زیر سیبیلی حل شد یک بار یکی از بچه ها رو تو کلاس خف گیر کردم تا تونسستم با پستون هاش بازی کردم وای چه حالی از مال زن ها هم انگار بزرگتر بود خواست ازم شکایت کنه براش چند تا سی دی بازی اوردم همهچیز رو حل کردم م یک جا مستاجر بودیم کوچمون دختر های قشنگی داشت منم تو کف پستون هاشون بودم چند تاشون با خواهرم رفیق بودن میومدن خونمون یکیشون اسمش سارا بود نمی دونید انجمن کیر تو کوس چه مالی خیلی جیگر بود چه سینه هایی یک سری اومده بود در س بخونه با خواهرم من داشتم از تو پنجره حیاط دیدش می زدم خم شده بود روی زمین نشته بود داشت تمرین با خواهرم حل میکرد یک دفعه چشمم خورد به سینه هاش وای کیرم داشت شلوارم رو پاره میکرد چه سینه هایی داشت یک روز یواشکی شماره گذاشتم تو دفترش چند روز صبر کردم خبری نشد شمارش رو از تو گوشی خوارم ور داشتم بش اس دادم جواب نداد بش زنگ زدم گوشی رو بر داشت گفتم چی بش بگم گوشی رو قطع کردم بعد با اس خودم رو انجمن کیر تو کوس بش معرفی کردم خیلی رو مخش کار کردم تا بام دوست شد

انگشتامو توی کس جدیدو بی پردم میکردم

شیطون رفت تو جلدم
مخش کار کردم تا بام دوست شد کم کم زیا میومد خونمون تا یک روز می خواست بیاد درس بخونه خواهرم خونه نبود پدرم سر انجمن کیر تو کوس کار بود مادرم هم از اراشگاه اومده بود خسته خوابش برده بود منم قرار بود برم دنبال خواهرم رفته بود خونه داییم دیدم صدای زنگ اومد رفتم دیدم ساراست گفتم خواهرم نیستش گفت با هم قرار داریم گفتم باید برم بیارمش گفتم بفرما داخل اومد تو شیطون رفت تو جلدم از خوشکلیش براش گفتم شهوت داشت بم فشار می اورد یک دفعه لبش رو بوسیدم بدنم شروع کرد به لرزیدن زد تو صورتم محکم که جای دستش موند تا دو ساعت منم از ترس گفتم ببخشید به خانوادم نگو وای میدونی چی میشه افتادم به گو خوردن گفت باشه انجمن کیر تو کوس بار اخرت باشه و رفت گذشت تا یک مدت اومد خونمون خواهرم تو حمام بود گفتم سارا اومده سارا رو راهنمایی کردم تا تو اتاق خواهرم همیشه حمامش رو طول میده من شیطون رفت تو جلدم به سارا گفتم زیر لبت چیه گفت مگه چیزی هست گفتم اره یک دفعه شروع کردم

رفتم حشریش کردم
کردم به خوردن لب هاش طمع عسل می داد سینه هاش رو گرفتم باشون ور رفتم حشریش کردم نتونست مقاومت کنه شروع انجمن کیر تو کوس کردم به خوردن گردنش لباسش رو در اوردم شروع کردم به خوردن سینه هاش خوارش رو گاییدم اونقدر خوردمشون تا سینه هاش قرمز شد شروع کردم به بازی با کوس چه حالی داد هم من داشتم کیف میکردم هم اون بیشتر اون حالش رو برد تا من برشگردوندم با لمبه هاش باز ی کردم چه قدر سفید قبلا تو خونمون کاندوم دیده بود اوردم رو کیرم گذاشتم کردم تو کونش یک دقیقه بعد ابم اومد ولی باز خوب با سینه هاش بازی کردم خوردمشون بعد سریع بلند شدم لباس هاش رو تنش کردم تا خواهرم نفهمه یک کادو انجمن کیر تو کوس از قبل برای سارا خریده بودم بش دادم
سکس کیر بزرگ سکس کیر کیر ایرانی سکس کیر انجمن کیر تو کس کیر تو کوس کیر تو کس کیر جوردي جوردی فیلم سکسی جوردی سکس جوردی کلیپ سکسی