گی کم سن واسه مادره دخترم حشری شدم لبخندی بهش زدمو کیرشو بازم

0 views
0%

گی کم سن واسه مادره دخترم حشری شدم

گی کم سن واااااای که عجب کیری، همون لحظه عاشقش شدم، یه کیر 18 سانتی و کلفت، با ولع هرچه تمام داشتم میخوردم اونم تمام تلاششو داشت میکرد که هم خودش هم من نهایت لذت رو ببریم ، با دستش موهامو نوازش میکرد و کیرشو محکم میکرد تو دهنم ، هر از گاهی هم یکی میزد تو گوشمو قربون صدقم میرفت، لامصب دقیقا طوری که دوست داشتم داشت رفتار میکرد، هر لحظه بیشتر داشتم عاشق کیرش میشدم دلم نمیخواست آبش بیاد، تا یهو کیرشو دراورد و گفت دم دستمون دستمال نیس چیکار کنم، اینبار من یه لبخندی بهش زدمو کیرشو بازم گذاشتم گی کم سن تو دهنمو، چندبار سفت بالا پایین کردم تا آبش با فشار ریخت تو دهنم، کیرشو اوردم بیرون دهنمو باز کردم ابشو نشونش دادم و بعدم قورتش دادم، میلاد که یه بار دیگه از تعجب دهنش باز مونده بود یهو گفت تو کجا بودی تا حالا قربونت برم الاهی ، گفتم مهم نیس تا حالا کجا بودم، مهم اینه که از الان به بعد هستم،
خلاصه این شد لدت بخش گی کم سن ترین خاطره من از ساک زدن.
واسه مادره دخترم حشری شدم
سلام به بچه ها
اسمم سجاد هستش 19سالمه
میخوام یکی از داستان سکسم گی کم سن رو تعریف کنم
این دروغ نیس و اهل دروغ نیسم هرکسی میخواد باور کنه نمیخوادم ب تخمم

واسه مادره دخترم حشری شدم

سکس

درست تو فورجه های دانشگاه بودیم ک برگشتیم شهرستان یعنی شاهین شهر اصفهان
بعد از استراحت چن روزه با یکی از دوستای گی کم سن صمیمی هم مدرسه ای رفتیم تو شهر کس چرخ بزنیم.. داشتیم تو پاساژ ملت تاب میخوردیم ک قیمت گوشی بپرسیم ک چشمم یه خانمی خوش اندام چش درشت و تیپ جیگری زده بود رو گرفت.. من زیاد اصلا اهل زن بازی نبودم ولی نمیدونم چی شد نگاهم باش ست شد.. (از خودم بگم.. قد183 وزن 70هیکل ورزشکاری تو پر موهای بلند لخت قهوه ای) نگاهش ک کردم دیدم ی خنده ریز زد من زیاد توجه نکردم اخه خیلی زنا رو میدیدم ک این برخورد میکنن باهام دوباره نیگاه کردم اونم امار میداد دیدم ی پسر دنبالش پسرش داشت قیمت گوشی میگرفت ک بعد فهمیدم میخواست ی گوشی واسه یکی از دوستا
ش بخره.. خلاصه دید من خیلی خل تشریف گی کم سن دارم به صورت اشاره گفت شماره بنویس منم گرفتم موضوعو تا حرکتشو دیدم نمیدونم چیشد یهو قلبم داشت کنده میشد.. رفتم تو یکی از مغازه ها و شمارم رو ی کارتاش نوشتم اومدم بیرون دیدم پسرش رفت تو مغازه ولی خودش نرف رفتم کنارش شمارمو دادم اونم گرفت خندید و گفتم من باید برم گفت بای بای….
اونشب گذشت دیدم زنگ نزد
دو سه روز گذشت خیلی اعصابم خراب گی کم سن بود
یه نوشته به این عنوان ک منتظر تماستم نوشتم گزاشتم پروفایل

فرداش من با مادرم داشتیم دنبال خونه میگشتیم برای خرید ک دیدم یه نفر تک زد و پیام داد ک سلام
قلبم زد گفتم خوده خودشه

کیر عزیز هرچی کوسه بلنده میکنه

چیزی ندادم تا رسیدم خونه سریع شمارشو ذخیره کردم رفتم دیدم تل داره و دیدم بعله یه خانمه
پیام دادم شما ک نوشت مگه منتظر تماس کی بودی گفتم خود گی کم سن توی لعنتی دیدم نوشت خخخ و خوبی و ایناا و و و و
باهم قرار گزاشتیم
وقتی دیدمش گفت من خیلی باهات اختلاف سنی دارم و یکم عذاب وجدان این حرفا ک نزدیک بود تموم شه ک گفتم مهم نیس کلی ن ن ووو
لحظه خداحافظی اونم تو پارک استان یهوی بغلش کردم نمیدونم گی کم سن چیشد رفتیم تو لبای هم..
خانم خشگله یه زنه 33ساله متاهل یه بچه 10ساله داش قدشم تا روی سینه هام بود ولی خیلی فهمیده پخته شده
میخوام خلاصه کنم ک اولین سکسمون چجور بود

بعد از چن وقت دیگه باهم اوکی شده بودیم تو ماشین همدیگه رو گی کم سن میخوردیمو میمالیدیم ک یهو دستشو گزاشت رو کیرم گفت وایی چقدر گندس گفت ببینم اینا منم روم نمیشد ولی یواش یواش نشون دادم گفت اووفف چ بزرگه یکم مالیدش ولی نخورد
تو چتا گفت سجاد کی سکس کنیم گفتم من مشکل مکان دارم ماشاءالله هیچ وقت خونه خالی نمیشه
اونم گفت من نمیتونم بیارمت خونه میترسم چون شغل شوهرش ازاد بود دیگه باید بر میگشتم یزد واسه دانشگاه رفتم امتحانامو دادم اومدم شاهین‌شهر ک دیدم مادرم اینا میخووان برن شهرستان با کلیی اسرار گفتم من نمیام کار دارم فلان ..
خونه خالی شد زنگش زدم اونم گفت میام..
رفتم حموم سه تیغ کردم پشمامم با واجبی تمیز کردم
عطر اینا ک دیدم زنگ زد ب گوشی چون قبلا منو تا خونه اورده بود گی کم سن حدودی خونمون بلد بود رفتم پاین اوردمش خونه

چون مجتمع هستیم یکم ترس داشت قلبم داشت میپوکید
اوردمش بغل بوس گفت بریم تو اتاق
رفتیم تو اتاق بغل بوسش کردم لبای همدیگرو اینقدر خوردیم تا دو روز درد گی کم سن میکرد انداختمش رو تخت گردنشو خوردم یواش یواش رفتم رو سینه هاش وایی جم جور ولی خوردنی اخ نوکاشو تو دندونام میزاشتم فشار میدادم گاز گازیش میکردم اونم خیلی حساس بود روشون اهش در اومده بود ممه هاشو گاز میگرفتم بوس میکردم..
بوس کوچیک میکردم بدنشو یواش یواش میرفتم پایین اممم خیلی خشمزه بود من عاشق خوردن بدن زنام خیلی دوس دارم
رفتم پاینن رسیدم ب نافش زبون میزدم اونم موهای لختم میکشد ب خودش گی کم سن سرمو فشار میداد ب سمت کسش اخ لعنتیی جوووووون جوووووون میکرد
وایی چ بوی داره زبونم از نافش کشیدم تا بالای کصش ولی رو کصش نبردم داشت از درد حشر میمرد التماسس میکرد اخ اووف خیلی خشمزس دور کصش بازبونم خط کشیدم ابش در اومده بود دااغغ شده بود رفتم پایین کصش نزدیک سوراخش دستم گزاشتم بالاش یه نگاه کردم بهش دیدم داره مظلومانه نگاه میکنه ک زبونم از پایین کشیدم تا بالاا چنان گی کم سن اهیی کشید ک همسایه از شق درد میمرد.

فیلمهای سکسی ایرانی

فیلم سوپر گی داستان گی گی سکسی فیلم سکس گی فیلم سکسی گی فیلم گی ایرانی سکس گی ایرانی فیلم گی گی ایرانی گی

From:
Date: November 19, 2022