کنزی ریوز جنده بلوند رو خیلی بد میکنه برق لب حجم دهنده مورد علاقه

کنزی ریوز جنده بلوند رو خیلی بد میکنه

کنزی ریوز Kenzie Reeves دستشو گذاشتم روی ممه,هام اروم روش مب کشید سرش زده بود بیرون و علی هی میگفت واااای ازم اجازه گرفت پیرهنمو دراره وقتی دراورد دوباره لبای قلوه ایشو رو لبام گذاشت دستشم روی ممه چپیم بود. و اروم فشار میمداد… من گفتم بسه و بزور بلند شد از اون ب بععد بحثامون خیلی سکسی شد و اونم خیلی تشنه من شده بود… بعد از چند روز خونشون خالی شد من رفتم پیشش رو مبل نشستم کنارم نشست بغلم کرد خودم رفتم رو پاش نشستم از هم لب میگرفتیم و اونم نازم میکرد رفت سراغ گردنم و بوس میکرد و میلیسید مانتومو در اورد انداخت کنار ی تاپ قزمز تنم بود دوبنده بود کنزی ریوز و چاک ممهام پیدا بود ممهام گردن و سفت و نوکشون وقتی تحریک میشم بیرون میزنه و سفت سفت میشه از زیر سوتین کاملا سرشون پیدا هس تاپمو ک در اورد با این صحنه رو برو رو شد با انگشتاش نکشونو گرفت و فشار داد منم داشتم میمردم از خوشی سوتینمو کشید بالا و ممها افتاد بیرون با دستاش Kenzie Reeves گرفتشون محکم بهم فشارشون میداد درد داشت اما لذت بخش یود ممه چپیمو با دو دست گرفت فشار داد تا فقط نوکش بالا باشه و کرد تو دهنش دقیقا عین الوچه جنده بلوند رو خیلی بد میکنه موهای شرابی لختم و زدم كنار و گوشواره های بلند با نگین مشكیمو در اوردم موهای شرابی تیره ابروی های كشیده و بلند كه شش ماهی میشد برشون نداشته بودم نامرتب نامرتب بینی تقریبا پهن از روبه رو ولی قوس كمی سمت بالا لب های درشت گردن كشیده و جای لك كبودی بزور پوشونده شده با صد کنزی ریوز لایه كرم پودر لباس خواب توری مشكی

دوتا بند از پشت گردنم میشد و تور مشكی و به سمت زیر باسنم رها میكرد شورت مشكی لامبادام روی اعصابم بود هرچند دقیقه یكبار نخ و از بین باسنم میكشیدم بیرون و دوباره رها میشد و سرجای اولش برمیگشت رژ قرمزمو پاك كردم و به جاش برق لب حجم دهنده مورد علاقه خودم و رامین و زدم صدای چرخش كلید و توی در شنیدم جنده بلوند رو خیلی بد میکنه سکس بی اعتنا منتظرش موندم از چارچوب در نگام میكرد -سلام گلاره برگشتم و لبخندمى هدیه دادم بهش این كار من بود -سلام عزیزم دستمو انداختم دور گردنش و زیر گلوشو بوس كردم -خوبی قربونت بشم؟ مامانت اینا خوب بودن -اوهوم رومو برگردوندم کنزی ریوز چرا باید اسم خانوادمو میورد؟ چرا باید یادم مینداخت كه این خونه و این من فقط واسه بعضی شبای رامینه باید میگفت خانوادم كه یادم بندازه كه تو هنوز متعلق به اونایی خانوادم پسم میزدن چون دختر تحصیلكردشون دل باخته ی مردی کنزی ریوز شده بود كه در قید و بند ازدواج نبود هنوز مسافرتای مجردی میخواست هنوز زن های مختلف میخواست اما من متفاوت بودم من برای رامین هرزه ای ثابت بودم كسی بودم كه واسم خونه اجاره كرده بود كه حواسش بهم باشه

كه به كس دیگه ای نیازمند نشم حتی همین خانواده كه میگه -هی هی هی چته خوشگلم کنزی ریوز حرف نمیزنی -هااا؟ هیچی عزیزم دلم واست تنگ شده بود كجا بودی بی اعتنا راه افتاد سمت پذیرایی و منم پشت سرش مادر فکر میکنه دخترش باکره است اما همشون جنده اند -كجا بودم؟ مگه من بهت میگم كجا بودی؟ -نه نمیگی ولی خب حق هم ندارم كه نصف شب جایی جز اینجا بمونم پس توام شبا جایی غیر از اینجا نمون نشست روی كاناپه و دكمه های پیراهن سرمه ایشو باز كرد ساعتشوى انداخت رو میز -باز همون حرفای همیشگی گلاره قبل از سكس. میگم چته عزیزم بیقراری واسه سكس هرسری اینقدر حرفای چرت میزنی؟راجب چی داری حرف میزنی کنزی ریوز راجب كی؟من كجا بمونم؟ لطقا تمومش كن میتونستم الان با دوست دخترم باشم ولی الان كنار توام دلتنگ توام -اره! سه هفته ای یبار دلتنگ میشی یا وایمیسی كسم تنگ شه با این حرفم قهقه بلندی زد و دستمو كشید و من افتادم توی بغلش و دستشو كشید رو كمرم -اخه كس تنگ كی بودی تو میخندید و من نگاه لكه ی كبودی زیر گوش چپش میكردم چقدر دختره واسم مهمه كه میذاره اثر رابطشون روش باشه بعد من حتی موقع ارگاسمم هم اجازه ی دست كشیدن و كشیدن ناخن هام روی كمرش هم نداشتم فقط ملاحفه ی تخت توش مشتم کنزی ریوز مچاله میشد پاهامو باز كرد و منو نشوند رو پاش یه پام اون سمت كمرش و اون یكی سمت دیگه روبه روی هم بودیم حداقل توی این ساعت رامین مال من بود دستامو برد عقب و از پشت دستامو گرفت -پاهاتو حلقه كن در كمرم میخوام برم تو اتاق خواب

دستمو از پشت كمرم گرفته بود و بلند شد و سمت اتاق رفت خودمو چسبوندم بودم به مرد یك شبه ام و عضلاتش و با گونه ام لمس كردم اروم گذاشتم رو تخت و از توی كشو طناب همیشگی و دراورد و دستامو پشت كمرم بست روی تخت افتاد بودم و دستمم از پشت بسته بود و نمیتونستم بلند شم نشسته بود كنار و نگاهم میكرد -جون وحشی چشمكی حواله اش كردم و بی درنگ پاهامو کنزی ریوز باز كرد و از پشت كمرم شورتمو كشید تمام بندم تیر كشید شورته از جلو و عقب وسط پام بود و رامین میكشیدش -حالا بدون مشورت من شورت جدید میخری كه جر بخوری -بله اقا پاهامو كشید و تقریبا من تمام وزنم روی كتف و گردنم بود و كس و باسنم بالارو به روی صورتش وحشی اش كردم سینه های درشتم به سمت صورتم بودن رامین نگاهم كرد و گفت بكننننننمت و خندید میدونست از واژه بكنمت بدم میاد و تحقیر امیز میدونستم یه لیس ابدار از اول تا روی سوراخ كسم كشید اهه -خانم صب كن از همین الان اه نكش كه بعدا کنزی ریوز جیغ بكشی منو وحشی كنی همونجور نشسته بود و پاهام رو گردنش و كسم دم دهنش بود كمرم و دستم زیر كمرم داشت تیر میكشید انگشت فاكشو اورد گذاشت رو لب هام تا ته كردم توی دهنم و درش اورد و اروم كردش توی باسنم اهه ماهیچه های باسنم منقبض شد کنزی ریوز و دردم گرفت انگشتشو كامل فرو كرد تو باسنم و دهنشو گذاشت رو كسم اروم مك میزد و نگاهم میكرد نگاهش اینقدر خونسرد و بی حس بود كه انگار نگاه یه بچه موقع شیر خوردن از سینه ی مادرش وول میخوردم و كسمو بیشتر مك میزد اههه رامین پاهامو ول كن اهههه كمرم شكست با یه حركت سریع ولم كرد وپیراهو و شلوارشو باهم کنزی ریوز دراورد بندای لباس خوابمو كشید و گفت -جنده ی من من فقط دلم واسه تو تنگ میشه Kenzie Reeves

رايلى ريد رایلی رید سایت همستر همستر سکس همستر ایکس ان ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ایکس ویدئو ایکس همستر اویل انجل السا جین

Actors: Kenzie Reeves

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *