کس لیسی داغ داغ بود و کمی هم آب شهوتش اومده بود

0 views

کس لیسی داغ داغ بود و کمی هم آب شهوتش اومده بود

کس لیسی اینکه یروز که سهیلا رفته بود استخر خونه،من تو اتاقم بودم کسه دیگی ام خونه نبود که یهو صدای جیغ از زیر زمین اومد که با دو رفتم سمت زیرزمین که دیدم سهیلا با مایو افتاده زمین و غیر سینه و کس بقیه جاهاش پیدا بود،سرمو برگردوندم خواستم زنگ بزنم اورژانس که گفتم شاید تا اومدن اورژانس براش اتفاقی بیفته کسیم خونه نبود کس لیسی که ازش کمک بگیرم،تصمیم گرفتم خودم دست به کار شدم حوله تو رختکنو برداشتم انداختم روش چنبار صداش زدم،تو صورتش زدم که بیدار نشد بلندش کردم بردمش تو اتاق دیدم قلب و نبضش میزنه تنفسم میکنه،یه لیوان آب سرد برداشتم ریحتم روش که چشاشو باز کرد.
گفتم خانوم خانوم حالتون خوبه؟
گفت من کجام؟
_من:حالتون بد شده بود تو استخر
سهیلا یه نگاهی به خودش کرد و فهمید درچه وضعیتیه و گفت:
_تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال
منم من من کردمو گقتم :

سکس
خانوم حالتون خوب نبود هیچ کسم خونه نبود ترسیدم اتفاقی براتون کس لیسی بیفته که گفت:
تو غلط کردیو اومد یه یکی خوابوند تو گوشم و گفت گمشو از جلو چشام.
منم رفتم تو اتاقم تو این فکر بودم که باید جور
پرده خانم رو هم برداشته بود
يه دوست خنگ داشتم به اسم شراره. سر بيست و چند سالگی يک دوست پسر پيدا کرده بود از اون هفت خط ها.
خلاصه آقا حسابی گذاشت تو کاسه اش و خيلی راحت با دوستای خانم می رفت
چند بارم به من نخ داده بود که خودمو به خنگی می زدم. پرده خانم رو هم برداشته بود
يک روز شراره زر زنون اومد که خبر نداری حالا با سوگل ريخته روهم
منم يک نقشه حسابی براش کشيدم.
روپوش روسری من و خودشو کنار بذاره و تو اتاق نذاره
گفتم آماده باشه که ندا رو که دادم دو تائی فرار کنيم. گفت باشه کس لیسی
خلاصه که سوگل حسابی خودشو با آشپزخونه سرگرم کرده بود. می خواست بگه خانم خانه دار مناسبيه
منم يکی دو تا برخورد کاملا اتفاقی با شازده پسر داشتم

انگشتمو خیس کردم گذاشتم رو سوراخه کونش

دستاشو بستم به تخت
به هر حال برخوردهای اتفاقی باعث شد که شازده پسر تصميم بگيرن اتاقشونو که طبقه بالا بود به من نشون بدن منم که يک سيب گنده دستم بود با لبخند احمقانه گفتم باشه
رفتيم بالا هنوز کاملا در اتاقو نبسته بود که منو بغل کرد کس لیسی و محکم به خودش فشار داد
يک تخت فرفوژه گنده داشت همينطورکه منو بغل کرده بود پريد رو تخت
روپوش و روسريا رو تختش بود
آهسته گفتم ببين فيلم غريزه اصلی را ديدی؟ گفت : آره آره
گفتم بذار این جوری حال کنيم و جلوی چشمای پر شهوتش اول دکمه های پيراهنمو باز کردم
بعد اون بلوزشو در آورد. دو تا روسری برداشتم و دستاشو کس لیسی بستم به تخت و شروع کردم آروم بدن لختشو نوازش کردن
آه و ناله می کرد و هی سعی می کرد سرشو به سمتم بياره و منو ببوسه. خودمو آروم بهش می ماليدم
گفت : آخ زیپمو باز کن دارم خفه می شم.
گفتم من يک کم خجالتيم بذار چشماتم ببندم! گفت باشه

آب شهوتش اومده بود
چشماشو بستمو زیپشو باز کردم. حسابی راست کرده بود
داغ داغ بود و کمی هم آب شهوتش اومده بود.. با سيب گاززده ماليدم به کیرش لبه های پاش و آه و ناله شو بلند کردم.
خنده نرمی کردمو گفتم کجاشو ديدی
خودمم داشت حالم خراب می شد کس لیسی
آروم خودمو می ماليدم بهش تو همون حالت دکمه هامو می بستم
کیرشو می ماليدم زيرشو و رو تنش آروم می کشيدم و بعد رو لبش
بعد شروع کردم از خودم سر و صدا در آورن آه و ناله کردن صدام تو صداش گم می شد آروم شدم و دوباره سيب و کشيدم بهش کس لیسی بعد در گوشش گفتم: خداحافظ و مثل برق پريدم پائين دوستم آماده ايستاده بود. به سوگل گفتم: فلانی گفت بری تو اتاق کارت داره و با دوستم پريديم تو ماشين

سکس جدید سکس برازرس سکس پرستار سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی پورن هاپ فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید کلیپ سکسی

verified profile,hardcore,doggystyle,young,threesome,POV,teens,canadian,american,cheating,horny,girlfriend,british,naughty,taboo,usa,group-sex,small-tits,australian,stepsister,bratty-sis