کس زیبا سوراخم گشاد شد ولی خوب بود مانند دختران نوجوان بی مهابا

0 views

کس زیبا سوراخم گشاد شد ولی خوب بود

کس زیبا ولی اول باید فاطمه رو تنهایی گیر بیاریم.من تعجب کرده بودم که چرا سمیرا میخواست این جوری حالشون رو بگیره!!!آیدا هم با تعجب گفت:وا…..که چی بشه؟چه فایده؟سمیرا گفت:خر…..خوب عکس هم میگیریم ازش.بعد اگر حرفی زد میگیم عکس ها رو نشون زن های همسایه های دیگه میدیم.که همه بفهمم چقدر ذلیل شدی زیر کف پاهامون.آیدا گفت راست میگی….این جوری دیگه دهنش بسته میمونه.من گفتم خوب من چه کار کنم.سمیرا گفت تو برو توی اتاق از بالای پنجره شیشه ای اتاق نگاه کن اگر تونستی عکس و فیلم هم بگیر. ما خودمون ازش عکس میگیریم ولی اگر خاستی تو هم بگیر کس زیبا .آیدا گفت سمیرا حالا پاهات بو میدن که فاطمه با بوی کف پاهات خفه بشه؟سمیرا گفت:اتفاقا 2 روزه پاهام رو نشستم.بعد کف پاش رو اورد بالا و گذاشت روی بینی آیدا!!!!!آیدا گفت:اوف…..فف…..چه بوی عرقی میدن کف پاهات.فاطمه خفه میشه بیچاره.آیدا گفت من دیروز حموم بودم بزار یه یک ساعت پاهام توی کفش های قدیمی باشه که بو بگیره.
فس های تندش تبدیل به ناله شده بود
از در كه وارد شد،در آغوشم افتاد.سنش بالا بود،اما مانند دختران نوجوان بی مهابا رفتار میكرد.محكم بغلش كردم.چند دقیقه در آغوشم ماند و سپس لبانم را بوسید.لبانش بو و طعم توت فرنگی میداد،به دلیل ماتیك طعم داری كه زده بود.بوی عطرش جالب بود،تلخ و یادآور جا افتادگی و سنش بود.سویچ و مانتویش را به دستم داد.آویزان کس زیبا كردم.به سمت میز ٢نفره آشپزخانه هدایتش كردم.با چشمانش خانه ام را زیر و رو میكرد.
+خونت واسه یه پسر جوون تر و تمیزه!
-همیشه اینجوری نیست،فقط مواقع خاص
روی صورتش لبخندی بزرگ پدیدار شد.صندلی را برایش عقب كشیدم.موسیقی آرام و بیكلامی در خانه پخش میشد.گیلاس شرابش را پر كردم.گیلاس خودم را خالی گذاشتم.

سوراخم گشاد شد ,ولی خوب بود

سکس
+ چرا واسه خودت نریختی؟
-تو هستی،شراب واسه چی؟
+یعنی من مثله شرابم؟
دستش را گرفتم و به چشمانش خیره شدم.
-یه شراب كهنه و قیمتی
چشمانش را دزدید و با لبخند به زمین خیره شد.گونه هایش شروع به قرمز شدن كرد.گیلاسش را به آرامی سر كشید.دوباره برایش پر كردم.با خنده گفت:
+میخوای منو مستم كنی؟
-میخوام ببینم خانومایه کس زیبا متشخص و تحصیل كرده چجوری میشن وقتی مست میكنن
+یعنی تا حالا ندیدی؟
-باید دیده باشم؟
+رفتارت نشون میده زیاد با خانوما پریدی
-چطور؟
+بلدی چجوری رفتار كنی
خندیدم و با چشمان خمار نگاهش كردم.
-ببد بودن نمیخواد،فقط كافیه درون كسی کس زیبا رو بتونی ببینی،حسش كنی و دوستش داشته باشی!
كمی جا خورد اما چشمانش میخندید.به چشمانم خیره شد و با صدایی كه سعی میكرد ذوقش را پشتش پنهان كند،گفت:
+یعنی تو منو دوست داری؟
دستش را به سمت لبانم بردم.بوسه ای گرم و عمیق به دستش زدم و به چشمانش خیره شدم.از جایش بلند شد و به سمتم آمد.یقه لباسم را گرفت و لبان گوشتی اش را روی لبانش گذاشت.محكم شروع به مكیدن لبم كرد.كمرش را میان دستانم گرفتم و از زمین بلندش كردم.پاهایش را دورم حلقه كرده بود و با دستانش صورتم را به صورتش فشار میداد.به دیوار چسباندمش و شروع به مكیدن کس زیبا وحشیانه گردنش كردم.نفس های تندش تبدیل به ناله های خفیف شده بود.
+منو ببر تو اتاقت

سوراخ کونش از بس تنگ بود کیرم خفه شد

محكتر و سریع تر تلمبه زدم
بی توجه به حرفش لبانش را بوسیدم و ادامه دادم.زمین گذاشتمش و دكمه های پیراهن سفیدش را دانه دانه باز كردم.سوتین توری سفید به تن كرده بود.سینه هایش را بوسیدم و لیس زدم.سینه هایش بزرگ و كمی افتاده بود.دستم را روی باسن برجسته اش میكشیدم.برش گرداندم و روی میز خم شد.دامن سیاه و كوتاهش را پایین كشیدم.شرت ست با سوتینش به پا داشت.باسن کس زیبا برجسته نه چندان بزرگش،بدون حتی یك دانه مو بود.به سرعت شلوارم را پایین كشیدم.كسش را میمالید و آماده بود.
-درش بیار خودت
دستش را از لای پایش به سمت شرتم آورد.پایین كشید و كیرم را در دستش گرفت.شرتش را كنار زدم و با انگشت كسش را بازی دادم.كف دستش را لیس زد و كیرم را خیس كرد.دستانش نرم و گرم بود.سر كیرم را روی كسش گذاشت و با یك فشار تا ته فرو كرد.كسش داغ و خیس و كمی گشاد بود.آهی بلند كشید و كامل روی میز خم شد.شروع به تلمبه زدن كردم.با ریتمی منظم و ارام تلمبه میزدم.ناله های ارامش میان صدای موسیقی گم شده بود.موهای بلند و زرد رنگش را در دست گرفتم.همزمان با كشیدن موهایش،سرعت تلمبه هایم را بیشتر كردم.كون نرمش با هر تلمبه شروع به لرزیدن میكرد.محكتر و عمیق تر درون كسش تلمبه کس زیبا میزدم.فریاد
میزد و با صدای بلند ناله میكرد.
+محكمتر منو بگاا،میخوام كه كسم زیر كیرت جر بخوره!
محكتر و سریع تر تلمبه زدم.ممه های بزرگ داخل سوتینش به بیرون پیراهن سفیدش افتاده بود و به جلو و عقب پرتاب میشد.
+ اره همینجوری منو جر بده!
رویش خم شدم و با دستم ممه هایش را محكم در دستم گرفتم.نرم و مانند پنبه بود.همزمان با تلمبه کس زیبا های عمیقم،ممه هایش را محكم میمالیدم.ناگهان شروع به لرزیدن كرد و جیغ زد.پاهایش شل و خم شد.كیرم را در آوردم.با دست شروع به مالیدن كسش كردم.تند و تند دستم را لای كسش میكشیدم.چوچولش را پیدا كردم و وحشیانه مالیدمش.جیغ میزد و میلرزید.ناگهان مانند شیر آب از كسش آب جاری شد.برش گرداندم.چشمانش تقریباً بسته بود.لبانش را بوسیدم.شانه هایش را به سمت پایین فشار دادم.مانند یك بره رام هركاری كه میكردم،اطاعت میكرد.روی زانو هایش نشست.كیرم را روی صورتش كوبیدم.فهمیدم كه خوشش نیامد.اما محكمتر

از پایین تا بالا و بالا به پایین لیس میزد
كیرم را گرفت و از پاین تا بالایش را لیسید.
-خوشم نیمد،مثل یه جنده لیسش بزن،مثل یه برده كه به خاطر غذا باید اربابشو راضی كنه لیس بزن.
انگار تازه فهمیده بود كه چرا اینكارو میكنم.وحشت درون چشمانش از بین رفت کس زیبا .سرش را پایین انداخت و دستانش را به پشتش برد.
+چشم ارباب،هرچی شما دستور بدید.
سرش را بالا آورد و شروع به لیسیدن كیرم كرد.تند تند از پایین تا بالا و بالا به پایین لیس میزد.محكم و با لذت زبانش را روی رگ زیر كیرم میكشید.

کلیپ سکس ایرانی

کون زیبا سکسی زیبا سکس زیبا فیلم سوپرایرانی سکس آمریکایی جدید فیلم سکس آمریکایی فیلم گاییدن عکسهای سکسی عکس های سکسی سکس خانوادگی ایرانی