ویدیو سکس ایرانی ممه های ۸۵ سر کار دردسر ساز شد

0 views

ویدیو سکس ایرانی ممه های ۸۵ سر کار دردسر ساز شد

ویدیو سکس ایرانی خوابوند روی زمین و کفش هاش رو که از دیشب در نیورده بود در اورد و گذاشت روی صورت بیتا!!!!بیتا رو میدیدم که داره دست و پا میزنه و میگه:وااایییی…..چه بوی گندی……چه بوی عرق کف پایی……اوففففف……آیدا تو یه عوضی جنده هستی…….اوممممم….اوفففف……
بیتا خیلی داشت تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر ویدیو سکس ایرانی کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن!!!!همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه دختر بیست ساله!!!!!پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق ویدیو سکس ایرانی کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن!!!!!خفه شد!!!!!
وتایی غلت زدیم و اومد روی من

ممه های ۸۵ سر کار دردسر ساز شد

سکس
وارد اتاق که شدم، مریم لبه تخت نشسته بود و انگار انتظارم رو میکشید. سلام کردم، پاکت هدیه ای که جعبه کفش داخلش بود رو نشونش دادم. پا شد و با خوشحالی و ناز، پاکت رو از دستم گرفت. کفشا رو که از داخلش در آورد، لب و دهنش میخندید، ولی چشاش نه. همونطور که کفشا رو پاش میکرد، بدون اینکه به چشام نگاه کنه، گفت: «عباس، یه ویدیو سکس ایرانی چیزی ازت بخوام، نه نمیگی؟» گفتم: «تا چی باشه.» با اخم رو کرد بهم و گفت: «طبیعتا نباید دیالوگت یه چیزی تو مایه های “تو جون بخواه” باشه؟» گفتم: «تو جون بخواه، مشکلی نیست. ولی خودتو نخوای ازم دریغ کنی که نمیتونم قبول کنم» خندید و پاشد ببینه کفشا به پاش راحتن. بعد دوباره غمگین شد و گفت: «از همین میترسیدم.» نگرانیم داشت رنگ واقعیت به خودش میگرفت. پرسیدم حالا بگو چی شده. همونطور که به کفشا خیره بود و با انگشتای دستش بازی میکرد، گفت: «میخواستم اگه بشه، هفته دوم صیغه نامه رو ببخشی …» همین که اومدم اعتراض کنم، دستامو گرفت و تو چشام خیره شد و با صدای آروم گفت: «تو رو خدا چیزی نگو. فقط بگو باشه. مهریم رو هم بکن نیم سکه. اصن همونم فدای سرت. فقط قبول کن.» با نگرانی پرسیدم: «دلیل خاصی داره که یهو امروز از ناکجا اینو میگی؟» گفت: «دلیلشو نپرس. فقط بگو آره.» نمیخواستم بگم آره. مث اینکه بدجور مریم رو رنجونده بودم. ولی مریم کسی نبود که ازینطور حرفا برنجه. شوخیای منو همیشه درک میکرد. به این فکر کردم که آیا اون لحظه ابراز احساسش چقدر بی دفاع و آسیب پذیر ویدیو سکس ایرانی بود که اون دوتا کلمه من اینطور ناراحتش کرده؟ ولی همچنان، لحن این درخواستش هم بیشتر رنگ و بوی علاقه داشت تا پس زدن. گیج بودم و دنیا برام غیرقابل درک شده بود. لبام میلرزید و میخواستم سر مریم فریاد بکشم تا حرفشو پس بگیره و بگه شوخی کردم. ولی نهایتا، نفسی که برای داد زدن حبس کرده بودم، با یه بازدم پرصدا، خالی کردم و تسلیم نگاهش شدم. تا حتی اگرم از دست من ناراحت شده بود که این درخواست رو ازم کرده، بیشتر از این ناراحتش نکنم. با ناراحتی گفتم: «حالا که اینقد اصرار میکنی. باشه. ویدیو سکس ایرانی مریم اومد و دست انداخت دور گردنم و لبام رو بوسید، گفت: «جای عزا گرفتن نداره. هنوز یک روز نیم دیگه از عقدنامه مون مونده. بسی جای خوشگذرونیه. امشب میریم بیرون، شام مهمون منی. شب هم میخوام تلافی تموم هفته بعد رو یکشبه از سرم در بیاری. میخوام این کفشای قشنگمم بپوشم!

تو منو لخت ببینی

منو میبست به تخت و بهم تجاوز میکرد
از تموم اون شب و شامی که مهمون مریم بودم، فقط خنده های مریم یادمه که میخواست من شاد باشم. ولی من لبام میخندید و روحم زار میزد. شب که برگشتیم هتل، همینکه در اتاق رو بستیم، مریم شالشو کند و خودش رو تو بغل من انداخت. از راهرو تا تخت خواب رو لب میگرفتیم و با خشونت لباسای همو در میاوردیم. اولین بار بود که مریم داشت توی سکس وحشی گری در میاورد. همیشه با وجود تموم داغ و تشنه بودنش، اینطور رفتاری نمیکرد. هرزگی از خودش نشون میداد، ولی در تمام مدت سکسامون معقول بود و متین و رام. همونقدری به خودش اهمیت میداد که به لذت بردن من هم. ولی اینبار نه؛ اگه نمیشناختمش ویدیو سکس ایرانی، فکر میکردم قصدش آسیب زدن به منه. رفتارش طوری بود که انگار اگه زورش میرسید، منو میبست به تخت و بهم تجاوز میکرد. رفتارش روی منم تاثیر گذاشته بود و منم همپای اون، موقع سکس با سیلی روی بدنش و فشار دادن گلوش، سعی میکردم ازش عقب نمونم. اون انتهای کار، مریم دست دردمند منو کشید و دوتایی غلت زدیم و مریم اومد روی من. همونطور که بالا و پایین میشد، با دوتا دستش گردن منو گرفت فشار داد. کسش رو کیر من میجنبید و من تلاش میکردم برای ذره ای اکسیژن. و این حالت به مدت چندین ویدیو سکس ایرانی ثانیه ادامه داشت تا من ارضا شدم.

اورگاسم و رابطه جنسی
اصطلاح تونل نور رو شنیدین؟ مربوط به تجربه نزدیک به مرگه. خیلیایی که این تجربه ها رو داشتن، از تونل نوری صحبت کردن که حس میکردن یکی در انتهاش منتظرشونه. محققا میگن دلیل این اتفاق، آزاد شدن مقدار خیلی زیاد “دوپامین” در لحظه مرگ، در داخل مغزه؛ که باعث میشه حواس و ادراک آدم به هم بریزه و در لحظه مرگ چیزایی رو حس کنه که واقعیت ندارن. از طرف دیگه، میگن مقدار ترشح این ماده در لحظه اورگاسم هم بیشتر از حالت عادیه. هرچقد اورگاسم شدیدتر باشه، ترشح این ماده هم بیشتره. توی بعضی از فرقه های مذهبی هم برای رسیدن به حالتای خلسه و درک فرابعدی، به اورگاسم و رابطه جنسی ویدیو سکس ایرانی دست دراز میکنن . اون لحظه ارضای من، درحالی ریه هام در جستجوی ذره ای اکسیژن داشتن منفجر میشدن، دنیای اطراف من برای یک لحظه کاملا سفید شد. سفید از نور. و فقط شمایل مریم رو در برابر اون پس زمینه کور کننده از نور سفید میدیدم. این لحظه با پر شدن ریه هام از هوا، تموم شد، ولی این تجربه و یاداوری لحظه ای چیزایی که بالاتر گفتم، ذهنم رو به این فکر سوق داد که تونل نور من، نه تنها غریبه ای رو در انتهاش به انتظارم نکاشته، که آشنایی در ابتداشه. برای همین، اون لحظه، دستم رو دراز کردم و بدن مریم ویدیو سکس ایرانی رو در آغوش گرفتم، بعد از اینکه اعصابم سر جای اولش برگشت، با صدای آهسته ای که ناشی از احساسات درهم اون لحظه ام بود، ولی با قلبی پر از اطمینان پرسیدم: «با من ازدواج میکنی؟
سکسی ویدیو ویدیو سکسی ایکس ویدیو سکس ممه سکس با درد سکس با زن ایرانی فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ