لیسیدن کوس دختر حشری خوشحال به دنبال کیر شق

0 views

لیسیدن کوس دختر حشری خوشحال به دنبال کیر شق

لیسیدن کوس خلاصه ما طبق عادت قبلیمون به این هم پیشنهاد دادیم که این همش میگفت من میخوام اولین سکسم رو با شوهرم داشته باشم . اگر میخوای منو ببینی باید بیرون با هم قرار بزاریم من خونه نمیام ما هم باهاش بیرون قرار گذاشتیم نشستیم تو تاکسی که تا سمت خونشون با هم بریم من خودمو چسبوندم بهش بلند گفت برو اونور اقا من رنگم تو ماشین عوض شد یارو راننده تاکسی هم رید به ما میخواست ما رو پیاده کنه که برگشت گفت با همیم خلاصه ضایع شدیم اون روز ، بعد از اینکه از هم جدا شدیم پیش خودم گفتم من این سگ پدرو باید بکنم اینجوری فایده نداره یه چند لیسیدن کوس سری به هر ترفندی بود خواستیم بیاریم خونه بازم نشد به خاطر همین دیگه باهاش قهر کردم چون منو دوس داشت به گفته خودش هی اس ام اس میداد اس ام اس های عاشقانه و از این کوفتیا منم جواب نمیدادم اصلا
با یه زوج سکس داشته باشم

دختر حشری خوشحال به دنبال کیر شق

سکس
بعد یه مدت دوباره گفتن بیا فیلم ببینیم البته همراه با کمی نوشیدنی.
اینبار به موقع رفتم خونشون. ولی قرار رو یکم لیسیدن کوس دیرتر گذاشته بودن. ساعت ده شب. کمی میوه خوردیم که بطری رو اوردن.
یکم ریختیم و خوریدم بعد فیلم رو گذاشتن. چراغا رو خاموش کردن مثل سینما شه. فیلمه رمانتیکی بود و صحنه سکسی زیاد داشت.
شوهره دستش رو گذاشته بود روی پای دختره. کمی که گذشت منم دستمو گذاشتم نزدیک پای دختر که طبق معمول وسطمون نشسته بود.
حرکات دست شوهره توی تاریکی احساس میشد. کم کم رفت روی شکم دختره. رفت زیر پیرهن. رفت بالاتر. کمی بعد شوهره شروع کرد به لب گرفتن.
منم سرمو بردم نزدیک سر دختره نزدیک گوشش لیسیدن کوس گفتم خیلی خوشکلی و گوششو بوسیدم.
یخ جمع داشت آب میشد دیگه. نفس دختره یکم طولانی تر از معمول بود. زیاد محسوس نبود ولی دقت من زیاد شده بود به عکس العمل ها که بدونم چطور و تا کجا پیش برم.
پسره رفت پایین تر گردنو ببوسه. منم لپ دختره. اون میرفت پایینتر منم همینطور.
اون رسید به سینه ها، من رسیدم به لب ها. دیگه اینجا همه چی عوض شده بود. شدت بوسه ها بیشتر شده بود. لب گرفتم کمی رفتم پایینتر تا رسیدم به سینه.
دیگه اینجا سیم ترمز بریده شد و همه توی عمل قرار گرفتیم. حسابی لیسیدن کوس گرم شده بودیم. پسره رفت پایینتر روی شکم. ادامه داد رسید به پاها.
منم کمی موندم روی سینه ها بعد اومدم بالا روی لباش. نگاش میکردم. اون بین پاهاشو میخورد ما هم صورت به صورت میبوسیدمش.
شروع کردیم لباساشو دراوردن. پسره دکمه شلوار رو باز کن. من دکمه پیرهن دختره. تا دکمه ها باز شد. دختره پیرهنو درورد. پسره شلوار دختره رو کشید پایین.
چیزی که بود شورت و سوتین. من از رو سوتین شروع کردم به خوردن. پسره لیسیدن کوس شلوار و شرت رو پایین کشید زد و کیرش رو درورد.
الکل اثر خودش رو گذاشته بود. کمتر خجالت میکشیدیم و بیشتر جرعت داشتیم. دختره از درازکش نشست و به شوهرش گفت نوبت منه برات بخورم. شروع کرد به خوردن.

دیلدو بزرگتر از سوراخ کوس ,تینیجر سکسی

منم پشت سر دختره نشسته بودم و نگاه میکردم و بدنش رو لمس میکردم. گاهی خم میشدم کمرش رو میبوسیدم. بعد از کمی دختره اومد بالا دوباره و ازم لب گرفت.
دختر و پسر به هم نگاهی کردن و پسره گفت بزار ببینیم مهمونمون چی بلده و بعد نگاهی به من کردن. فک کنم اون لحظه قلبم یه ضربان رو جا انداخت.
یه دفه پوست بدونم مور مور شد. چی داره اتفاق میافته. من قبلا بهشون گفتم الان که لیسیدن کوس نمیشه روی حرف خودم نه بگم. مدتها درموردش فکر کردم.
دوست داشتم با یه زوج سکس داشته باشم، یه دوجنس گرا بودن خودم اطمینان داشتم ولی الان انگار میخواستم انکار کنم.
روحیه دخترونم داشت کم کم پررنگ میشد. هردو نگام میکردن. منم زیر این توجه شیطونیم میشد. دختره گفت فکر کنم ترسیده. ترسیدی؟
کمی نگاش کردم و ان من کردم ولی چیزی نگفتم. ادامه داد چیزی نیست. کاری که من کردم رو تو هم بکن. مگه همینو نمیخواستی؟
کمی جای خودم جابجا شدم. اومدم حرف بزنم ولی صدایی از دهنم بیرون نمیومد. دوباره ادامه داد پشیمون شدی؟
پسره گفت که نه چیزی لیسیدن کوس نیست. عزیزم بیا اینجا. بیا جلوتر خوشکله. عین دخترا باهام حرف زد. اینجا بود که انگار هرمون های دخترونم آزاد شدن.
با صدای ریزی گفتم اخه. اینبار با صدای یکم جدی تری گفت بیا میگم. دختره حرفشو کامل کرد. برو جلو چیزی نیست. ما دوتامون ازاد فکر میکنیم..

روی مود دخترونه افتاده بودم. همه چیو قبول کرده بودم کم کم. لیسیدن کوس انگاری دختریم میخوام با شوهرم باشم.
پسره میگفت ادامه بده. دختره بیشتر تشویقم میکرد و روحیه میداد بهم. سرمو خم کردم سمت جلو کمی.
دختره دستشو گذاشت رو کمرم. پسره دستش رو گذاشت پشت سرم. نزدیک کیرم بودم که اروم لبام رو گذاشتم روی کیرش.
انگاری میخوام توی یه رودخونه شنا کنم و اول پامو اروم میزنم به آب.
دختره گفت که نگران چیزی نباش دهنتو باز کن بقیشو خودت بلدی. پسره هم خیلی اروم سنگینی دستش روی سرم بود. جو خوبی اماده کرده بودن.
اروم کیرش غلتید تو دهنم. کم کم میرفتم پایین لیسیدن کوس تر. بعد اومدم بالا. دوباره پایین. ادامه دادم. انگاری کوکم کرده بودن. سعی میکردم بهترینم رو انجام بدم.
خجالتم داشت کمرنگ میشد و جاش با هیجان پر میشد. کم کم خوشم میومد.
درسته همیشه فکر میکردم کیر یه پسر رو لمس کردن خیلی کار بدیه ولی الان احساس میکردم طبیعیه. ادامه میدادم و کم کم لذت میبردم.
بعد یکم دهنم و گردنم خسته شدن و اومدم بالا. برگشتم دیدم دختره خیره شده بهم همراه با یه لیسیدن کوس لبخند رمزالود. داشت قند تو دلم اب میشد.
خزیدم سمتش. اون اروم به عقب دراز می کشید منم مثل یه مار میخزیدم روش. تا کامل سوارش شدم. صورتم تو صورتش. سینه هامون چسبید و کیرم روی پاهاش.

دختره با پسره که پشت سرم بود یه نگاهی رد و بدل کردن و کم کم دختره بلند شد و اومد جلو لبامو بوسید.
همزمان پسره از پشت دست کرد کیرمو گرفت و کمی باهاش بازی کرد. کیرم خوابیده بود بعد انزال.
الان دقیقا بینشون ساندویچ شده بودم. آه دخترونه میکشیدم.

کلیپ سکسی شهوانی

لیسیدن پا لیسیدن کس سکس افغاني سكس افغاني فیلم سکس افغانی فلم سکس افغانی سکس افغانی فیلم الکسیس تگزاس بنگ بروس سکس در اتوبوس فیلم سکسی برازرس سایت برازرس