لوتی گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

0 views
0%

لوتی گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

لوتی looti تقلا میکرد و زیر کف پاهای زنم خفه میشد!اخه فکر کنید از دیشب پاهای زنم توی کفش بودن و عرقی بودن از سر تا پای بدنش شده بود استفراغ و شاش من و شاش خودشو عنی که تو شلوارش بود. شلوار و شورتمو دادم پایین. بعد النازو به پشت خوابوندم کف توالت و سافونشو زدم بالا وسوتینشم دادم بالا سینه هاشو با فشاربیرون آوردم . بعدتو چنگم گرفتمشونو و درحالی که خیلی سفت داشتم فشارشون می دادم، رو به صورت النار حالت دستشویی کردن نشستم روش و ریدم روی شکمش. الناز از دست رفته بود. رفتم نشستم روی تخت توی اتاق خواب. صدای آب از داخل دستشویی میومد. لوتی یه نیم ساعتی گذشت از الناز خبری نشد، رفتم در دسشویی و باز کردم ودیدم الناز لخت شده و خودش و شسته داره درو دیوار دستشویی رو می شوره. گفتم چرا نمیای بیرون؟ جواب نداد. دوباره پرسیدم. اینبار برگشت با حالت بی اعتنایی گفت مگه نگفتی تموم شد. بعد با یه حالت انزجاری گفت بیشتر از اینم هست؟ جواب دادم که من به تو نگفتم تموم شده. من گفتم کارت با عن و شاش و بخش توالت تموم شده. زود بدو بیا بیرون. برگشت چپ چپ نگاه کرد. دست و انداختم موهاشو حلقه کردم توی دستم، آب و بستم و از موهاش کشیدن آوردمش داخل اتاق لوتی خواب.

بعد پرتش کردم روی تخت در و قفل کردم. چراغ و خاموش کردم و نور آباژور رو روشن کردم. به پشت روی تخت خوابوندمش و رفتم بالای سرش از بالای سرش کیرمو کردم توی دهنشو خوابیدم روش. سر کیرم توی دهنش بود و کسش جلوی صورتم. دستم و دراز کردم و کرم تیوبی کوچیکی که داشتمیم و برداشتم. سر کرم و باز کردم و تا نصف کرم و بردم داخل کون الناز. مثل مار زیر تنم به خودش پیچید ولی تا می خواست بچرخه، کیرمو تا تخمام می کردم داخل حلقشو النازم مجبر می شد سریع برمی گرده به پشت، کل وزنم رو انداخته بودم روش. نصف کرم و خالی کردم داخل کونشو بعد درش آوردم بیرون لوتی. درحالی که به نگه داشتن کیرم تو حلق الناز، کمکش می کرد رکورد حفظ نفس جهان رو بشکنه، از پایین شروع کردم به انگشت کردن کونش. اول یک انگشتی، بعد نم نم 2 انگشت. الناز دور از جونش داشت جون میداد اون پایین. هم وزنم روش بود. هم کیرم تو حلقش بود، هم راه نفسش بسته بود، از این ورم که کون دست نخوردش داشت با دو انگشت جر می خورد. ولی این تازه اول کار بود. یکم که کونش را افتاد انگشت اشاره دست چپم رو هم کردم داخل کونش، خبر از حال الناز نداشتم فقط می دونستم داره پشت سر هم شکمش و سفت و شل می کنه و بخاطر کیری که تو گلوش بود پشت سر هم عق می زد. یکم که گذشت دیگه گوزها ی پشت سر همش داشت خفم می کرد، انگشت چهارم هم بردم داخل کونش تا سهم هر دو دستم از کونش مساوی باشه. با اینکه اصلا دلم نمی اومد، ولی آروم آروم کیرم رو لوتی از حلق الناز کشیدم بیرون و از روش بلند شدم. آب دهنش تا یه متر بین کیرم و صورتش کش اومد . صورتش پر شده بود از آب دهن و حلقش خودش. انگشتامو که از کونش در آورده بودنم، دونه دونه کردم دهنشو گفتم بمکه، اولش عق های وحشتناکی می زد ولی حیوونکی کم کم راه افتاد و انگشتام رو اینقدر مکید تا دستمام تمیز شد. انقدر با فشار و بد می کردمش که دیگه کونش یه سره شده بود. تقریبا با هر 3 – 4 تلمبه یه چس و گوز می داد بیرون. اینقدر کردمش که کیرم داشت آتیش می گرفت.کسش پر آب شده بود و لیز لوتی و گرم و نرم شده بود. الناز قشنگ داشت جر می خورد. بعد کلی گاییدن و جر دادن کسش، کیرم و آروم از کسش در آوردم.

همون موقع از کفش دراورده و گذاشته روی صورت یه لوتی دختر بیست ساله پاهایی که خیلی عرقی بودن و بو میدادن!!!!در این بین فاطمه هم داشت کف پاهای مهدیه و دوستاش رو به نوبت میخورد و میلیسید!اینقدر خورده بود که کف پاهای مهدیه خیس شده بودن!!!فاطمه با کراهت لیس میزد و میگفت:اومممم…….اوففففف……مزه عرق بومادرون میده پاهاتون!!!!مهدیه و دوستاش هم زدن زیره خنده!!!!نیم ساعتی گذشت و آیدا که بیتا رو واقعا گاییده بود و صورت بیتا با عرق کف پاهای آیدا سرخ شده بود بلند کرد و برد توی کون بزرگ مهدیه!!!!فاطمه هم داد زد نامرده جنده دخترم رو ول کن لوتی خفه شد.

گشاد کردن این کوس و پر کردنش از آب

سکس
بیتا هم توی کون مهدیه داشت خفه میشد و جون میداد!!!و میگفت:اوممممم………اومممممم……..
بعد آیدا شلوار خودش رو کشید پایین و دهن بیتا رو گذاشت لوتی روی کس خودش و گفت:کسم رو بخور!!!!بیتا هم توی کس زنم داشت خفه میشد و به ناچار با کراهت از کسه آیدا میخورد و غور میزد و میگفت:جنده……اومممممم…….کثافت آشغال با این کسه چرکیت!!!!!خلاصه حدود یک ساعت این ماجرا طول کشید و فاطمه و دخترش بیتا رو خفه کردن!در آخر آیدا بیتا رو به شکم خوابوند رو زمین
تلاش سخت کیر کلفت راست شده برای باز و گشاد کردن این کوس خانوم ,اینقدر کوسش گشاد شد که همه کیر و میبلعید با آب کیر پر شد.

سکس
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود مهدیه و دوستاش لوتی که بیان اونجا تا دوباره انجمن سکسی درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش.فا
رفته بودم خونه دوستم که در مورد کار مهمی با هم حرف بزنیم ,دختر آسیایی همسایه لوتی اومد دم در که به خودم اومدم دیدم تو هموم داره برام ساک میزنه و کیرم و با حرص و ولع میخورد ,ولی این کافی نبود ,کامل لخت شد و من کیرم رو با فشار زیاد وارد کوسش کردم ,خیلی تنگ و داغ بود ,اومد و نشست رویه کیرم ,خیلی خوب بالا پایین میشد ,نزدیک بود آبم بیاد ولی نذاشتم ,گذاشتمش انجمن سکسی رو لبه دستشویی , لوتیکوسه رو باز کردم و کیرم رو کردم توش خیلی خوب بود ,اینقدر خوب که آب کیرم رو بهش دادم

گاییدن زن

From:
Date: November 17, 2022