لوتی نت کوس آب کیری شده زن عینکی کسش رو پر آب میکرد که به آب

لوتی نت کوس آب کیری شده زن عینکی

لوتی نت راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش زمین!بعد با کف پاش کوبوند توی دهنه آیدا و شروع کرد صورت آیدا رو مالوندن!آیدا هم زیره پاهای بیتا داشت دست و پا میزد و به بیتا فحش میداد.بیتا پاش رو از روی دهنه آیدا برداشت و گفت:هنوز برات دارم!بعد راهش رو کشید و رفت!من در رو وا کردم و اومدم توی هال.آیدا گفت:تو هم تا اتفاقی میفته سریع فرار کن برو توی اتاق قایم شو زنت رو داره میگایه لوتی نت تو جلو نمیایی؟گفتم این ماجرا زنونه هست و به من هیچ ربطی نداره!آیدا گفت پس دیگه حق نداری توی اتاق بمونی.من هنوز کلی کار با این ها دارم!گفتم من دوست دارم توی اتاق بمونم و میمونم!آیدا گفت:هر غلطی دوست داری

هاشو لیس میزد و دوباره میکرد تو دهنش بعد از ۲.۳دقیقه ساک زدن دراز کشید روش و چون بدنش روغنی و لیز بود خودشو رو حمید سُر میداد و بالا پایین میکرد کسش دقیقا رو کیرش بود و تکون میخورد و لب بازی میکردم باهم دست حمیدم از پشت رو کون مامان بود و محکم چنگ مندات و میمالید که یهو حمیدگفت بخاب لوتی نت و مامانم بغلش خابیدو حمید نشست رو کونش و بازم بالشو گذاشت زیر شکمش و ب مامان گفت سمیرا جون قنبل کن ببینم جیگرم وای اصلا باورم نمیشه مامان جوری کونشو قنبل کرد و داد بالا که اصلا باور کردنی نبود کونش حسابی گنده ی گنده ترشد و حمیدم که یه کون گنده و روغنی شده جلو کیرش بود هنش جون جون میگفت و حال میکرد بعد ب مامان گفت آماده ای عشقم و مامانم اروم گفت آره عزیزم فقط قول دادی که یواشا … حمیدم گفت چشم خانومم و روغن زیتونو برداشت و ریخت روی کون مامان و روی کیره بزرگش و مالیدش ب کون مامانم و حسابی برق میزد . بعد حمید گفت تو فقط راحت بخاب هرچی هم شد فقط جیغ یواش بزن و اصلا تکون نخور قول میدم زود دردش تموم میشه مامانم گفت باشه و اونجا بودکه من فهمیدم میخاد بکنه تو کونش .که حمید کیر کلفتشو گذاشت دم سوراخ کون لوتی نت مامانم و با یه فشاره ریز کلشو فرو کرد توشو مامانم یه آه خوشگلی کشید و حمید اروم اروم کیرشو بیشتر فشار میداد اما لامصب خیلی کلف بود همش پیش خودم میگفتم اگه بره توش مامان جر میخوره و بعد از ۳۰.۴۰ثاتیه حمید هی یواش یواش کیرشو داخل کرد و نصفش رفت مامانم داشت گریه میگرد صدای هق هق زدناشو قشنگ میشتیدم که هی میگفت حمید توروخدا درار نمیتونم حمید دارم پاره میشم توروهرکی دوسداری دام میسوزم ولی اون دیوث اصلا عین خیالش نبود و فقط فکره کردن بود بعد ب مامان گفت باشه دیگ تکون نگه لوتی نت داشت و ابشو ریخت تو کون مامانم و همونجوری ب مدت ۱۰.۱۵ ثانیه نگه داشت و دراورد گذاشت تو کسش که صدای ناله های مامانم دراومد و تند تند تلمبه زد تا اب مامانمم اومد و حمید روش دراز کشید و ۵ دقیقه روش خابید و اه اه میکردن و اینم بگم که منم تو این فاصله ۳بار ارضا شدم و جغ زدم و دیگه نمیتونستم رو پاهام وایسم و حمید هم بعد بلند شد و گفت پاشو عشقم پاشو بریم حموم ب زور مامانمو بلند مرد و رفتن تو خونه ساعتو نگاه مردم دیدم ۷ونیم شب شده و هوا داشت کم کم تاریک میشد دلم میخاست برم توخونه هم ببینم حموم لوتی نت رفتنشونو که رفتم امااز ترسم از جلوی در برگشتم و پیش خودم گفتم دیگه تموم شد و اروم اروم رفتم جلوی در خروجی و اروم از حیاط هم اومدم بیرون و رفتم سر خیابون یه ماشین گرفتم برگشتم خونه ساعت نزدیک ۱۰شده بود ب مامان زنگ زدم گوشیو برداشت و باصدای خسته گفت الانا راه میوفتم که بیام و حدود ساعت ۱۱اومد خونه و معلوم بود که دوباره ارایش کرده بود لباسشو عوض کرد و گفت خسته شدم میرم بخابم منم گفتم خوش گذشت ؟ و مامان جواب داد عالی بود. که کیرم دوباره راست شد و رفتم دسشویی باز جغ زدم و مامانمم رو تخت اوفتاده بود و خاب بود کوس آب کیری شده زن عینکی.

سکس
بکن.یک روز گذشت و آیدا زنگ زده بود مهدیه و دوستاش که بیان اونجا لوتی نت تا دوباره درسی به فاطمه و دخترش بدن.جریان بیتا رو هم واسه مهدیه تعریف کرده بود.ولی مهدیه دیگه قبول نکرده بود و گفته بود ما کار و زندگی داریم.نمیتونم هر دقیقه چند نفر رو بیارم تا تو اونجا با عرق پاهات بقیه رو خفه کنی و ما تماشا کنیم !واسه همین آیدا رفت دنبال چند نفر دیگه که پایه باشن واسه این کار.واسه همین زنگ زد به دختر خاله هاش.فا
هرجا میرسید سوراخ کوسش رو نمایش میداد ,وقتی دهنش پر از آب کیر شد کیر محکمی لوتی نت به حالت داگی وارد کوسش شد ,تویه سهل آنچنان دگی کوس میداد ,کسش رو پر آب میکرد که به آب دریا اضافه میشد

خوردن کوس و کون بچه مدرسه ای looti.net www.lootiorg

سایت لوتی لوتی انجمن سکسی انجمن لوتی اوا آدامز سکسی عمو جانی سکس تنگ سکس اتفاقی کلیپ سکس دختر ایرانی کلیپ سکسی شهوانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *