فیلم کوس عروس کیر کوچیک نه دوست انگشتم خیس بود با اب کسش و هی کسش میمالیدم

0 views

فیلم کوس عروس کیر کوچیک نه دوست

فیلم کوس سلام گرم گرفتن گف بریم بیرون …کلا یه دختری بود ک نیازی ب مخ زدن برا سکس نداشت ..رفتیم بیرون شهر رو یه تپه تازه هم گندما سبز شده بودن رفتیم عقب نشستیمو همیشه قرص سلنا فیلد تنها تو داشبردم داشتم نه اهل اسپریم نه کاندوم نه چیز دیگه خلاصه لباساش دراوردم واقعا اندامش محشر بود یه دختر بدون مو صاف برنزه یعنی شهوت چشاشو ترکونده بود..رو پشت درازش کردمو لبو زبونو قفل کردیم چن دیقه بعدش خوردن لاله گوشش و زیر گردنش دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود بدن دوتامونم مثل اتیش بود خلاصه اومدم پایین سینه هاش نمیدونم 65 بود یادم فیلم کوس نیس ولی عاشق این بود سینه چپشو بخورم شرو کردم ب لیس زدن و مکیدن نوک سینهاش که چشاش کلا بر عکس شد از شهوت بعد بدون هیچ دروغی نه کسشو خوردم نه خوشش میومد ساک بزنه منم راحتش گذاشتم همینجور که حال کردن ادامه میدادیم نوک انگشتم خیس بود با اب کسش و هی کسش میمالیدم هی میکردم تو سوراخ فیلم کوس کونش واااااای این بشر تنگ ک هیچ اصلا کون مورچه بود گفتم مگه میشه این قبل من با دهتا بوده ب این تنگی همینجور انگشتم
اونجامو فشار داد گفت کونت ک هست

عروس کیر کوچیک نه دوست سکس صب با هم دعوا کرده بودیم.. شب مست اومده بود خونه.. منم خیلی بی حال فیلم کوس بودم پریود شده بودم، زیر شکمم درد داشت، دراز کشیده بودم،وارد اتاق شد.. منم پاشدم برم دستشویی، از پشت باسنم و ب خودش فشار داد،گفت میخوام! منم با بی حالی گفتم الان نه! دستشو دور شکمم حلقه کرد و گفت چرا نه! گفتم سامان ولم کن نمیشه..اااع! گردنمو میک زد،چرا نمیشه؟ گفتم پریودم میفهمی؟ گفت الکی نگو!کو نواربهداشتیت؟ منم دستشو گرفتمو کشیدم اونجام اونجامو فشار داد گفت کونت ک هست گفتم یعنی چی،صب باهم دعوا کردیم حالا من فحش دادم یا هرچی.. دلیل نمیشه اینجوری تلافی کنی!

برو تو دستشویی! نمیرم گفتم برو سامان دستمو ول کن! بزور برد تو دستشویی سوراخ کون زیبا سوتینمو در اورد نک فیلم کوس سینهامو گرفت و کشید رو دوزانوم بودم،زیپشو باز کردو کیرشو گذاشت دهنم،تا بحال همچین سکسی نداشتیم!همیشه آروم بود،چون مست کرده بود و از دستم ناراحت بود، دلش میخواست تلافی کنه همش اوق میزدم،موهامو گرفت تو دستشو بلندم کرد لب ازم گرفت،بهش گفتم سامان حالم بد میفهمی نکن‌‌.. پیرهنمو در اورد گفت چیه صب فیلم کوس ک حالت خوب بودو همش فحش میدادی گفتم غلط کردم. سوتینمو در اورد نک سینهامو

گرفت و کشید سمت خودش ای‌ی‌ی‌ دیوونه شدی ولم کن حرف نباشه.میزنم داغونت میکنم.شلواروشورتمو دراورد نوار فیلم کوس بهداشتیو ازم جدا کرد گفت ک چهار دستوپاشو بغض گلومو گرفت گفتم سامان تروووخدا اون هم تلمبه میزد شکمش ب کونم برخورد میکرد خودش کاملن لخت شداز پشت گذاشت کونم.وقتی فشار داد داخلم،قشنگ احساس کردم از کسم خون زد بیرون،،فشارم افتاد ی حال عجیبی شدم دستام سرد شد،از پیشونیم عرق ریخت،گوشام نشنید چشام ندید.

اون هم تلمبه میزد شکمش ب کونم برخورد میکرد صداش میپیچید،همش عقب جلو میکرد،منم فقط جیغ میکشیدم، فیلم کوس یهو اهی کشید خالی کرد تو کونم..کیرشو کشید بیرون،رو زمین خونی بود..منم بی حال افتادم رو زمینِ دستشویی..بعد پنج دیقه پاشدم،نشستم زیر دوش آب سرد حموم،پنج ساعت زیر دوش بودم،فقط گریه میکردم..
اقا بیدار شده بود سراغ منو میگرفت،وقتی وارد دستشویی شد تازه یاد دیشب افتاد زودی حوله اورد خشکم کرد،داشتم میلرزیدم یادم میاد ک حتی نوار بهداشتی هم گذاشت واسم،سویشرتشو تنم کرد فیلم کوس وبا لهاف دورمو پوشوند،یک ماه تمام باهاش سرد بودم تا خود امروز هم یادم میاد باهاش قهر میکنم اما خب شوهرمه دوسش دارم.
سوراخ کون کوس سکس کوس کون کوس تپل کوس دادن کوس لیسی کوس سفید کوس تنگ عکس کوس کوس کردن کلیپ سکسی