فیلم های سکسی گاییدن خانوم سکسی‌ صاحب کار بعد دوسال ازدواج هنوزم سوراخ تنگی

فیلم های سکسی گاییدن خانوم سکسی‌ صاحب کار بعد دوسال ازدواج هنوزم سوراخ تنگی

فیلم های سکسی سلام این خاطره برمیگرده به چندسال پیش و حال بریم سر اصل داستان من چند ساله که تو مغازه طلا فروشی یکی از دوستای قدیمیم کار میکنم و یه حقوق بخور.

نمیر درمیارم اسم دوستم که همون صاحب کارم باشه امیره که دو سال قبل از این ماجرا ازدواج کرده بودو زنش واقعا یه تیکه خوردنی بود چون من خودم ساقدش.

داماد بودم تو عروسیشون و انقد محو زنش شده بودم که تو شب عروسیش مجبور شدم دوبار جق بزنم تا اون شب رو به سلامت بگذرونم سکس امریکایی.

امیر همیشه دیر میومد در مغازه و من همیشه مغازه رو باز میکردم از کاراش فهمیده بودم چند وقته با یه دختره در ارتباطه با خودم گفتم خاک بر سرت که کس به این .

نازی بغلت میخابه هر شب و تو به فکریه نفر دیگه ای به هر حال ارزو رو یه جوری خر کرده بود که بره جنوب سراغ یه کاری فیلم های سکسی.

ماموریت اما زن بنده خدا و سادش نفهمیده بود که توی طلا فروشی چه ماموریتی هست شایدم میدونست و به روی خودش نمیاورد صبح امد در مغازه و گفت.

دارم میرم تو این چند روز حواست به همه چی باشه یه دسته تروالم داد گفت برا ارزو یه سری خرجی و خرت و پرت بخر که از خونه بیرون نره گفتم باشه و رفت فیلم های سکسی.

منم رفتم مغازه و کلی خرید کردم و با دست پر رفتم خونش

نزدیکای ظهر بود که رسیدم در زدم امد درو باز کرد یه چادر سرش بود که بدن خوشگلش از زیرش معلوم بود رفتم تو گفت که نمیدونستم میایی برا همین چایی.

نذاشتم ببخشید الان میزارم داغغ بشه و منم از خدا واسته گفتم باشه یه چایی رو میمونم رفت تو اشپزخونه و چادرشو در اورد و مشغول چایی گذاشتن شد ولی زادم .

راحت تو اشپز خونه واینستاده بود که بشه دیدش از تو اتاق و از تو اشپزخونه سوال میکرد از کار و چک های مغازه منم جواب میدادم بالخره با یه سینی چایی امد اینم بگم که تابستون.

بود دلا شد که چایی تعارف کنه سینه هاش معلوم شد چادرشو نه محکم گرفته بود نه شل فیلم های سکسی.

میشد راحت هیکلشو دید نشست چند متر اونور تر یهو موجه شد که دارم سینشو نگاه میکنم یهو گفت چقدرم گرمه با این چادر گفتم به شوخی خب دربیار اینجا که مرد نیست …

خندید گفت پس تو چی هستی منم با خنده گفتم اهان حواسم نبود …ولی چادرشو باز تر کرد فک کنم خودشم یه خورده به من حسی چیز داشت دیگه طاقت نیاورد گفت عمو جون چشات نیوفته.

انقد نگاه نگاه میکنی ها… منم سرخ شدم گفتم چی گفت همین دیگه بابا سینم سوراخ شد انقد نگاه کردی بسه دیگه گفتم ببخشید اصن منظوری فلم سکس.

نداشتم خب چشمه دیگ یهو نگاهش ادم میوفته اونوری گفت اره میدونم توم که مجرد فیلم های سکسی.

پر فشار خندیدم چادرش از سزش افتاد ولی دیگه نیاوردش بالا راحتر شده بود دیگه کامل سینه هاش افتاده بود بیرون چون سوتین هم نداشت گفت.

اگه به اون صاب کارت نمیگی چادرمو دربیارم چون گرممه تو هم که حالا حالا تا یه ناهار نخوری نمیری گتم نه والا نمیگم راحت باش ارزو خانم چادرشو .

انداخت اونور من دیگه داشتم کلافه میشدم از قصد دست به سینه نشسته بود و دستشو انداخته بود زیر سینه هاش تا برجسته تر بشه گفتم.

میتونم برم دستشویی گفت اره برو اونجاست وقتی رفتم انقد که کیرم شق شده بود درد گرفته بود فیلم های سکسی

مجبور شدم جق بزنم تا اروم شم ی چند دیقه ای که گذشت

امدم بیرون گفت چقدر طول کشید گفتم دل درد داشتم دیگه ببخشید گفت ولی خوب نیستا تو این سن خود ارضایی میکنی جا خوردم گفتم تو از کا فهمیدی گفت حواست.

به در شیشه ای دستشویی نبود دیدم وای ابروم رفت در دستشویی شیشه مات داشت و من حواسم نبود خجالت کشیدم کم کم نزدیکم شد گفت ماشالا چه برجسته فیلم سینمایی سکس.

هم شده خشتکت نگاه کردم موندم چی بگم گفتم اره این شلواره اینجوریه نمیدونم چرا؟خندید گفت کم نیاری یه وقتی ها گفت اگه دهنت قرص باشه بزارم یه دستی بزنی بهم شاید خشتکت بهتر شه ولی باید لال بشی ها بعدش با سر اشاره کردم باشه دستمو خودش برداشت گذاشت رو سینه چپش منم از خدا خواسته یهو فشار دادم جیغ زد گفت اروم بابا ترکید دستشو کشیدم تا جلو سینم امد و افتاد تو بقلم یه چند دیقه ای لب گرفتم ازش که چه لبای کلفت فیلم های سکسی

خوبی داشت کم کم دست انداختم تاپشو در اوردم هیکلشو هر کی میدید ابش میومد انقد بلوری و سفید بود خلاصه سینشو قشنگ مالیدم و کم کم رفتم زیر گردنشو خوردم که دیگه صدای نالش بلند شده بود تو اتاق و خودشم از رو شلوار کیرمو داشت میمالوند و رفتم دور نافشو میک زدم شلوارشو کم کم در اوردمو و دیدم چه کس محشری داره حال کردم شورتشم در اردم و افتادم به جون کسش یه نیم ساعتی داشتم کسشو میلیسیدم انقد خیس شده بود که اب دهنم از داشت میچکید که یهو دیدم داره میلرزه و داره ارضا میشه ارضا که شد فیلم های سکسی.

دست انداخت کیرمو دراورد از تو شرتم و گفت وای این چه کیر خریه این میخاد بره توم

گفتم بده ..گفت نه عالی و افتاد به جون کیرم هیچوقت اونجوری حال نکرده بودم واقعا خوب ساک میزد همینجوری که کیرم تو دهنش بود منم دست مینداختم کسشو .

میمالوندم گفت میخوام این کیرتو بکنی تو کونم تا دسته که جر بخورم گفتم ای به چشم فدای اون کون قشتگت بشم و افتاد جلوم تو حالت سگی منم کیرمو دانلود فیلم سکس.

گذاشتم دم سوراخش بعد دوسال ازدواج هنوزم سوراخ تنگی داشت تف زدم سر کیرم فیلم های سکسی

اروم سرشو کردم تو یه لحظه یه ناله کرد کیرمو جلو عقب کردم قشنگ که سوراخش باز شد سریع تر کردم توش چند دیقه که گذشت گفت بکن تو کسم گفتم اخه… گفت بکن تو کسم همین که میگم گفتم باشه و چرخوندمش به پشت و کیرمو کردم تو با خودم گفتم برا همینه که هر روز امیر دیر میاد مغازه منم همچین کسی بغلم بود دیر میومدم مغازه دور نشم از اصل فیلم های سکسی. آیدا قبول کرد و برای عوض کردن لباس هاش به طبقه بالا رفت و بعد از چند دقیقه برگشت . وقتی دیدمش یهو جا خوردم . شلوارک تنگ سفیدی پوشیده بود که علاوه بر نشون دادن برجستگی باسنش شورتش هم از زیر اون پیدا بود . پیرهن تکمه دار سفیدی هم تنش بود که به خوبی ویترین سینه های بزرگش شده بود . تا اون لحظه به هیچ عنوان به سکس فکر نمی کردم ولی با دیدن آیدا توی این لباس دوباره اون افکار همیشگی توی مغزم پدیدار شدند . خیلی دلم می خواست امشب که موقعیتش جوره کاره رو یکسره کنم ولی یه ترس عجیبی هم این میون وجود داشت که مانعم می شد . بهر حال شام رو خوردیم و برای خوابیدن آماده شدیم . آیدا توی اتاق من روی تخت خوابید و من توی هال سرگرم تماشای ماهواره شدم .

چند ساعتی که گذشت یه نگاهی به ساعت انداختم

ساعت از دو شب هم گذشته بود خمیازه ای کشیدم و خودم رو آماده خواب کردم . یک هو فکری از خیالم گذشت . به آرامی به طرف اتاقم رفتم .

در رو به آرومی باز کردم . توی نور کمرنگ شبخواب اتاق هیکل زیبای آیدا رو می دیدم که مثل یک پری زیبا روی تخت به خواب رفته فیلم سکس.

آیدا به خاطر گرمی هوای اتاق چیزی روی خودش نیانداخته بود و تکمه های پیراهنش رو هم باز کرده بود . و همین باعث شده بود سینه های قشنگش معلوم بشه .

حشرم خیلی بالا زده بود . به آرومی خودم رو به تخت رسوندم و کنار آیدا روی زمین کنار تخت نشستم . همینطور زل زده بودم به آیدا . انگار از تماشای هیکل قشنگش سیر نمی شدم . عطر تنش همه اتاق رو پر کرده بود . دست هام رو به آرومی روی رون هاش گذاشتم . دستهام بدجور می لرزید . از فکر اینکه آیدا بیدار بشه بد جور می ترسیدم . تمام جراتم رو جمع کردم و دستم رو به آرومی تکون دادم . وای چه رون های نرمی داشت . شق کرده بودم و کیرم داشت شورتم رو جر می داد . شهوت کورم کرده بود . به آرومی دستم رو گذاشتم روی کونش . عرق کرده بودم . باورم نمی شد کون آیدا الان زیر انگشتای من باشه . اونقدر بزرگ و نرم که قابل تعریف نیست . آیدا غلتی خورد و روی شکم خوابید . سکته کردم . گفتم الانه که بیدار بشه و من رسوا بشم . سریع دستم رو برداشتم. ولی به خیر گذشت و بیدار نشد . گفتم بی خیال بشم و برم ولی کون خوشگل آیدا مانعم می شد . علی الخصوص الان که روی شکمش خوابیده بود و کون نرمش داشت به من با زبون بی زبونی می گفت : خره دیگه چی میخوای ؟ بیا منو لمسم کن . کون به این نرمی رو از دست نده . بیا دستتو بکن زیر شلوار و منو لمس کن . داشتم دیوونه می شدم . دلم و زدم به دریا . گفتم بزار هر چی میخواد بشه . آروم رو لبه تخت نشستم . با سر انگشتام لبه پیراهن آیدا رو دادم بالا و دستم رو گذاشتم روی کمرش وای چه بدن نرم و گرمی داشت . تا چند لحظه دستم رو تکون ندادم . بعد به آرومی انگشتام رو کردم زیر شلوار آیدا . دستم رو نگه داشتم که بیدار نشه وقتی مطمئن شدم که خوابه دستم رو فرو کردم زیر شلوارش .

وای کون نرمش دیوونم کرده بود فیلم های سکسی

گرمای کون بزرگش داشت منو دق مرگ می کرد . دیگه حرکاتم دست خودم نبود . دستمو بیرون آوردم و به آرومی شلوارشو تا نصفه کشیدم پایین . شلوارک تنگش کارو سخت.

تر می کرد و من تا اومدم شلوارک پایین بکشم ده دقیقه ای طول کشید . توی این مدت همش نگران بودم نکنه آیدا بیدار بشه فیلم های سکسی.

شلوارکشو که پایین کشیدم نوبت به شرتش رسید . شورتش رو به آرومی کشیدم پایین . باورم نمی شد . جلوی چشمام زیباترین کون دنیا داشت رخ نمایی می کرد .

هر کاری کردم بیشتر پایین بکشمش نمی شد . توی این هول و هوا بودم که آیدا یهو غلتی خورد و روی پهلو خوابید . مردم و زنده شده . از ترس کیرم خوابیده بود .

چند لحظه تکون نخوردم . وقتی دیدم خبری نشد توی دلم کلی از آیدا تشکر کردم که با این کارش باعث شد من راحت بتونم شلوارک و شورتشو پایین بکشم .

همین کارو کردم . ولی به محض اینکه با احتیاط اونها رو پایین کشیدم آیدا دوباره غلتی زد و روی شکم خوابید .

حسی بهم می گفت آیدا خواب نیست و بیداره ولی کی جرات می کرد از این قضیه مطمئن بشه ؟ حالا روبروم زنی بود که شلوار و شورتش رو تا زیر رونهاش پایین کشیده بودم .

کون و کس به این زیبایی حتی توی پورنوهای لبنانی هم ندیده بودم . کس قشنگش درست لای رون های نرمش خودنمایی می کرد . به آرومی دستم رو روی کون آیدا کشیدم .

و انگشتام رو به آرومی لای چاک کونش بردم و با احتیاط به کسش نزدیک کردم . همین که دستم به کس آیدا خورد . رعشه خفیفی رو توی بدنش احساس کردم .

دستم رو جلوتر بردم و لبه های کسش رو لمس کردم . که یکهو صدای آهی به گوشم خورد و به دنبال اون تکونی که آیدا به خودش داد . شصتم خبر دار شده بود که آیدا دیگه بیداره و متوجه همه چیز هست .

فهمیدم از اون جایی که خودش بهم کمک کرد شلوار و شورتشو پایین بکشم بیداره

کمی جرات گرفتم . لب هام رو به آرومی چسبوندم روی کونش و یه بوسه کوچولو برداشتم . دیدم خبری نشد . کنارش روی تخت دراز کشیدم آیدا غلت خورد و پشتشو به من کرد . فهمیدم که خود خانوم هم مشتاقه و داره له له می زنه ولی خودشو به خواب زده . گفتم بی خیال . اتفاقا اینجوری من هم راحت ترم . حالا که خودش هم مشتاقه پس دیگه منتظر چی باشم ؟ انگشت هامو خیس کردم و به آرومی کشیدم لای چاک کونش . دستمو به سوراخ کونش نزدیک کردم و اونو لمس کردم . . دستم رو بیرون اوردم و کردم لای رونهای نرمش و کسش رو حس کردم . کمی با لبه های کسش ور رفتم و انگشتم رو توی کسش فرو کردم . حالا دیگه مطمئن بودم بیداره و داره لذت می بره . به آرومی از پشت به مکافات پیرهنش رو در اورم ( آخه هیچ جوری همکاری نمی کرد و اصرار داشت خودش رو به خواب بزنه ) رو به جلو خوابوندمش و سوتینشو باز کردم . وای دو تا سینه بزرگ و برجسته جلوی چشمام یهو تولوپی از سوتین بیرون افتاد.

کیرمو کردم تو کسش و کامل تا خایه کردم تو و باسرعت کیرمو جلو عقب مبکردم که حالتشو عوض کرد و نشست روم و کیرمو تو کسش جا کرد و بالا پایین میشد دیگه دیونم کرده بود اه و نالشو چند تا کپلی محکم در کونش زدم گفت جووون چه حالی دارم مینم با این کیر خوش خط فیلم های سکسی

خال گفتم عزیزم همش برا خودته … دیگه خیلی وقت بود که سکس داشتیم میکردیم

خوشبختانه چون تازه جق زده بودم ابم نمیومد دوباره چرخوندمش و محکم تا ته کسش کیرمو فرو کردم که دیگه احساس کردم ابم داره میاد گفتم چیکار کنم گفت راحت باش بریز تو کسم خواستم بکشم بیرون که نزاشت و وقتی خالی کردم یه ناله کردو ساکت شد خودمم افتادم روش بوسش کردم گفت میخام سینمو گاز بگیری منم حال نداشتم ولی گفتم باشه جیگر و گاز گرفتم و با دستم کسشو مالوندم از کسش داشت ابم هی میومد بیرون و کل فرش اون یه تیکه خیس شده بود واقعا حال کرده بودم که دوباره رفت پایین پامو کیرمو ساک زد من دیگه واقعا حال نداشتم ولی نامردی بود جوابشو ندم منم خابوندمشو با کسش ور رفتم که دیگه جیغ زد این دفعه دیگه واقعا ارضا شد و ابش با فشار امد بیرون و اب منم باز امد و افتادیم رو هم

همون جا خابمون برد بلند شدم دیدم ساعت نزدیک 6 بعداز ظهره بوسش کردمو گفتم مرسی که یه حال دادی گفت خواهش دیگه کاری بود که برمیومد از دستم اماده شدم که بیام گفت کجا من شب تنهام میترسم گفتم امیر نیاد یه موقع که ازش امار گرفت گفت تا پس فردا تهران نمیام و منم رفتم بساط شامو جور کردم و اخر شب دوباره کردمش وااای چه حال داد بهم فردا صبحشم رفتم مغازه ولی باز زنگ زد گفت دلم با اون کیرت تنگ شده زود بیا و رفتم و حسابی کردمش که چند وقت بعد این ماجرا امیر امد با یه جعبه شیرینی گففت زنم حاملست نمیدونم حالا اون بچه منه یا نه از اون بعد تا حالا چندبار رفتم و سکس داشتیم اینم یه خاطره واقعی بود ممنون که خوندید فیلم های سکسی.

سایت شهوانی سوپر ایرانی

(Anya Olsen) – Giggly Cutie Takes Cock to the Face – Dont Break Me

فیلم های سکسی گاییدن خانوم سکسی‌ صاحب کار بعد دوسال ازدواج هنوزم سوراخ تنگی
فیلم های سکسی گاییدن خانوم سکسی‌ صاحب کار بعد دوسال ازدواج هنوزم سوراخ تنگی

سکس زوری

From:
Date: November 29, 2020
Actors: Anya Olsen