فیلم های سکسی ایرانی مامانی کوس خیس پسرشو حشری کرد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری

فیلم های سکسی ایرانی مامانی کوس خیس پسرشو حشری کرد

فیلم های سکسی ایرانی ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه ازدواج کنی خب بیا تا اون موقع صیغه من شو اونم جا خورد گفت من دخترم نمیتونم صیغه بشم گفتم بابا جووون میشه من خودم از چند تا مرجع پرسیدم گفتن دختر که بالغ باشه و بتونه خوب و از بد تشخیص بده بعد واسه جلوگیری از گناه میتونه صیغه فیلم های سکسی ایرانی بشه خلاصه رفتم رو مخشو ترفندم جواب داد و قبول کرد منم که چند سری صیغه کرده بود م بلد بودم چی باس بگم بهش گفتم و صیغه رو خوندیم به محض اینکه صیغه رو خوندیم استرس گرفتم میخواستم برم سمت دستاش که دستاشو بگیرم بعد اگه بشه ببوسمش ، گفتم خب دیگه من از الان شوهرتم دیگه
میخوام کیرتو ساک بزنم برات میخوام همشو بلیسم
قرار گذاشته بودیم تو سکس بی حیا باشیم.راستش پیشنهاد خودم بود گفتم اینطوری بیشتر لذت میبریم اونم با کمال میل قبول کرد.گفتم دلم میخواد واست عین یه جنده باشم.راستش هم بی حیایی تو سکس رو دوست داشتم هم دلم میخواست لذت تمام و کمال و ازم ببره هیچی کم نداشته باشه که بره سمت خیابونیا.راستش فیلم های سکسی ایرانی اولش یکم سخت بود.خودمم خجالت میکشیدم ولی کم کم راه افتادم.
شب که برگشتیم خونه از اون روزایی بود که از صبحش حشری بودم شورتم خیس خیس بود و همینطوری اب ازم میومد.داشت تو اتاق لباساشو عوض میکرد حولشو برداشت بره دوش بگیره.گفتم کجا؟
-میرم یه دوش بگیرم
خودم‌ انداختم تو بغلش و گفتم:وای نه توروخدا ۵ دقیقه فیلم های سکسی ایرانی هم طاقت ندارم دیگه.خودشو زد به اون راه.گفت:چرا؟؟؟
زل زدم تو چشاش و گفتم:دارم میمیرم از خواستنت توروخدا بکنم بعد برو
مهرداد مرد جذابی بود خیلی جذاب چشم و ابرو مشکی و خواستنی.میدونستم میتونه دل هر زنی و ببره واسه همون بود که میخواستم هرکاری کنم فقط مال خودم باشه.

مامانی کوس خیس پسرشو حشری کرد

سکس

فت:خسته نیستی وروجک؟ساعت دوازده شبه !
شروع کردم به لیسیدن و‌خوردن گردنش و با همون صدای ملچ ملوچ گفتم نه نیستم نیستم توروخدا
سرش و آورد پایین و لباش و چسبوند به لبام.یه حس پیروزی و خوشحالی فیلم های سکسی ایرانی که موفق شدم راضیش کنم ته دلم ‌و شاد کرد.اگه پسم میزد حال بدی میشدم.شروع کردم لب پایینشو مکیدن زبونم و میکشیدم رو دندوناش چشماشو بسته بود گفتم زبونت زبونت.زبونش‌ آورد جلو و من کردمش تو دهنم و شروع کردم به خوردنش صدایی دراوردم که معنیه مممممم به به رو بده.هنوز سرپا بودیم حوله رو از رو شونه اش انداختم زمیش و‌ هولش دادم رو‌تخت.رو زانوهام جلوی تخت وایسادم و با ناز و عشوه گفتم کیرتو درار میخوام واست بخورمش.مهرداد که حشری شده بود گفت جونم میخوای ساک بزنی واسم؟منم ادای یه بچه حرف گوش کن و دراوردم و خودم و لوس کردم و‌گفتم اره میخوام کیرتو ساک بزنم برات میخوام همشو بلیسم واست.
-تخمام میخوری؟

چشمک زدن تینیجر ناز با ممه های زیبا

سینه هام محکم چسبونده بودشون
+اره اره همشو میخورم فقط زود باش دلم داره اب میشه
کیرشو‌ دراوردم‌ با ولع شروع کردم به خوردن مخصوصا صدا دار فیلم های سکسی ایرانی میخوردم که بیشتر لذت ببره وقیحانه تو‌ چشاشم زل زده بودم و نگاهش میکردم.زبونمو میکشیدم روی کیرش از بالا تا پایین از پایین به بالا. لبامو دور کلاهکش حلقه کرده بودم و میخوردم
صداش از حشر دو‌رگه شده بود میگفت جوووون چه خوب ساک میزنی تو
+ جووون دوست داری؟؟میخورم واست.میخوای ابتو بیارم همینطوری؟
-نه نه میخوام بکنمت
+معلومه که باید بکنیم عشقم نکنیم میمیرم میمیرم معطل چی هستی لختم کن لختم کن
عین وحشیا از رو زمین بلندم کرد برمگردوند و تیشرتمو از تنم دراورد همونطوری فیلم های سکسی ایرانی که پشتم بهش بود سعی کرد سوتینمو باز کنه با قفلش درگیر شد و نتونست.برگشتم و با شیطنت خندیدم و گفتم جون نتونستی که.گفت الان که گاییدمت میفهمی کی نتونست.منم بلند خندیدم و با ناز گفتم جون بگا.بگا منو بگا
-میگامت پاره ات میکنم
خندیدم و گفتم ببینیم و تعریف کنیم
جلوش وایسادم و سینه هامو از سوتینم بیرون آوردم.شروع کردم مالیدنش گوشت لبمو گاز گرفته بودم و زیر لب آه میکشیدم.نوک سینه هامو گذاشتم لای انگشتم و شروع کردم کشیدن صدای آهو نالمو بلند تر کردم.اومد سینه هام‌ گرفت تو مشتش و خودش شروع کرد مالیدن گفت وروجک حشری اروم تر نصف شبه ها.گفتم چیه مگه اصلا میخوام ابروتو ببرم میخوام همه بفهمن فیلم های سکسی ایرانی زنت میخواد بده بهت امشب زنت میخواد امشب جون بده زیرت زنت تشنه کیرته مگه بده؟؟؟
گفت جون حشری.شروع کرد به خوردن سینه هام محکم چسبونده بودشون بهم و هاله صورتی دورشو لیس میزدو زبونشو ‌میکشید وسط سینه ام .اصلا اهمیت ندادم د‌و دقیقه پیش چی گفته سرمو بالا برده بودم و بلند ناله میکردم داد میزدم آه آه آه تندتر تندتر نوکشو نوکشو
سرمو بالا برده بودم و‌موهام ول شده بود روی کمرم منم سرمو‌ با ناز تکون میدادم تا موهام روی کمرم تکون بخوره داد زدم کبودش کن سینه هامو کبود کن عوضی.مهرداد تندتر شروع کرد به خوردن تقریبا نوک سینمو گاز میگرفت.کل سینه ام سرخ شده بود خودمو از چنگش دراوردم و پریدم روی‌ ‌تخت شورتم‌ دراوردم و‌ پرت کردم گوشه اتاق پاهامو وا کردم شروع کردم به مالیدن فیلم های سکسی ایرانی کسم انگشتم‌ ‌ انداخته بودن وسطش و شروع کردم به مالیدن با ناله گفتم بکنتم بکنتم بکنتم.مهرداد انگشتای دستشو کرد تو دهنم تا هم‌بخورم براش هم‌ باعث شه صدام بالا نره منم یکم خوردم و بعد باز داد زدم یالا.مهرداد کیرشو فرو‌کرد تو کسم و‌ شروع کرد عقب جلو کردن
+وای کیرت تو کسمه بگا بکن پاره ام کن جرم بده

صدای ناله هامو با ناز کشیده تر میکردم
-میکنمت کس تنگتو‌ میکنم کستو پاره میکنم
+آه تندتر تندتر محکم توروخدا یه طوری بکن فیلم های سکسی ایرانی بمیرم
-داری بهم میدی ها فقط کس میدی؟کونتم میخوام بکنم من
+بکن مهرداد کونمو بکن کسمو‌بکن فقط بکن
شروع کرد سریع تر جلو عقب کردن دیگه خبری از ادا نبود واقعی فیلم های سکسی ایرانی از لذت داد میزدم و صدای ناله هامو با ناز کشیده تر میکردم
-دوست داری؟
با سر تکون‌ دادم اره
برمگردوند روی شکم گفت قمبل کن
عین یه بچه حرف گوش کن قمبل کردم.از پشت فرو کرد تو کسم داد زد وای چقدر تنگه
منم گفتم بکنش مال خودته بکن.از لذت کل تنم داغ بود.
همون لحظه کیرشو که از ابم خیس شده بود کرد تو کونم داد زدم ولی جوری نشون دادم که دارم فیلم های سکسی ایرانی لذت میبرم اونم رعایت میکرد محکم فشار نمیداد منم اه و ناله هام و میکردم که لذت ببره کاملا. یهو که صدای خودش بلندتر شد فهمیدم داره ارضا میشه سریع برگشتمو دهنمو وا کردم که بپاشه رو صورتم از شدت حشر داد میزد و ابشو پاشید رو صورتم.یهو یادم افتاد چقدر اولا از این کار بدم میومد ولی الان بدم نمیاد اصلا.با ناز همه رو‌ از دور لبم لیس زدم.بهم دستمال داد و گفت وای عالی بود.صورتمو تمیز کردم چون هنوز ارضا نشده بودم خودمو هی مالیدم بهش.هنوز تشنه بودن.گفتم با انگشتت ارضام کن مهرداد یا واسم فیلم های سکسی ایرانی بخورش کسمو‌بخور.
-جون میخورم برات اصلا ابتو بریز تو دهنم
پاهامو وا کردم و سرش و محکم فشار دادم سمت کسم دستمو کرده بودم لای موهای مشکی و پر پشتش و هرجا بیشتر لذت میبردم موهاشو میکشیدم یهو لرزیدم و ارضا شدم.یه ناله بلند کردم و بی حال افتادم اومد بغلم کرد و با خنده گفت ابرو نموند واسمون فردا گونی بکنم تو کله ام از راه پله رد شم.خندیدم و گفتم بریم حموم با هم؟گفت وای بازم کار ندی دستمون
سایت سکسی ایرانی کلیپ سکسی ایرانی سکسی ایرانی دانلود فیلم سکس لزبین دانلود فیلم سکس ایرانی دانلود فیلم سکس کیر کوس کیر خوردن عکس کیر کلفت سایت کیر تو کس سکس سه نفره

Actors: Gabriela Lopez

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *