فیلم سکس جدید به کسش رولت خامه ای ميداد اينقدر که خوشمزه بود

فیلم سکس جدید به کسش رولت خامه ای ميداد اينقدر که خوشمزه بود

فیلم سکس جدید سرخم که میگن شبیه فردینم تا اینکه یروز که سهیلا رفته بود استخر خونه،من تو اتاقم بودم کسه دیگی ام خونه نبود که یهو صدای جیغ از زیر زمین اومد که با دو رفتم سمت زیرزمین که دیدم سهیلا با مایو افتاده زمین و غیر سینه و کس بقیه جاهاش پیدا بود،سرمو برگردوندم خواستم زنگ بزنم اورژانس که گفتم شاید تا اومدن فیلم سکس جدید اورژانس براش اتفاقی بیفته کسیم خونه نبود که ازش کمک بگیرم،تصمیم گرفتم خودم دست به کار شدم حوله تو رختکنو برداشتم انداختم روش چنبار صداش زدم،تو صورتش زدم که بیدار نشد بلندش کردم بردمش تو اتاق دیدم قلب و نبضش میزنه تنفسم میکنه،یه لیوان آب سرد برداشتم ریحتم روش که چشاشو باز کرد.
گفتم خانوم خانوم حالتون خوبه؟

سکس
گفت من کجام؟
_من:حالتون بد شده بود تو استخر فیلم سکس جدید سهیلا یه نگاهی به خودش کرد و فهمید درچه وضعیتیه و گفت:
_تو با چه اجازه ای دست به من زدی آشغال
منم من من کردمو گقتم :
خانوم حالتون خوب نبود هیچ کسم خونه نبود ترسیدم اتفاقی براتون بیفته که گفت:
تو غلط کردیو اومد یه یکی خوابوند تو گوشم و گفت گمشو از جلو چشام.
منم رفتم تو اتاقم تو این فکر بودم که باید جور و پلاسمو فیلم سکس جدید جمع کنمو برم که سهیلا درو باز کردو اومد تو گفتم حتما میخواد پرتم کنه بیرون از خونش،ولی گفت ببخشید من یکم تند رفتم یکم که فکر کردم فهمیدم اگه تو نبودی معلوم نبود چه بلایی سرم میومد بعد اومد جلو دستی به صورتم همونجا که سیلی زده بود کشید و گفت آخی بمیرم و یه بوسم کرد.
داشتم شاخ درمیاوردم نه به اون عصبانیت نه به این ملایمت.

با اب کسش کیرمو خیس میکردم

اندام زیبا و کاملا شهوتی
بعد از ۴ ماه رفاقت دیگه طاقت نداشتم که از اون اندام زیبا و کاملا شهوتی استفاده نکنم موبایلمو برداشتمو به سارا زنگ زدم گفتم میای پیششم حالم خوب نیست یکم دلم گرفته اونم که دید من اینجوری میگم خودشو بعد از ۱ساعت رسوند تو مغازه البته چون اولین بارش بود طول کشید تا بیاد .وقتی وارد مغازه شد برق از تو کونم زد بیرون وای فیلم سکس جدید سارا چه هلویی شده بود انگار میدونست میخوام باهاش سکس داشته باشم یه مانتوی جذب مشکی کوتاه جوری بود ک تا یه حدی کونش معلوم بود باشلوار چسبون ک وقتی راه میرفت لاپاش جوری بهم مالیده میشد ک ادم ابش میومد یه شال مشکیم سرش بود،اومد جلو دست دادو سلامو علیک کردیم بهش گفتم تو برو طبقه بالا بشین تامن یه چیزی بیارم بخوریم رفتم از سوپر مارکت دوتا نسکافه اماده گرفتم چون سر ظهرم بود تو مغازه کسی نبود منم کرکره رو کشیدم پایین و رفتم بالا تا اومدم پیش سارا برگشت بهم گفت چرا درو بستی معلوم بود سارا یه خوره ترسیده منم گفتم بالاخره هرچی باشه جیگرم اومده پیشم بايد يه کمم از کسبو کار بزنم تا بتونم به تو برسم ديگه.رفتم کنارش نشستمو خودمو چسبوندم بهش اول خودشو جمعو جور کرد ولی من کم نياوردمو خودم بيشتر ميمالوندم بهش که يهو گفت:چرا اينقدر ميچسبی به من فیلم سکس جدید گفتم خوب سردمه ديگه[البته با حالت خنده گفتم] 
اين حرفو که زدم ديگه چيزی نگفت اما خودش خوب ميدونست قصد من چيه ولی خودشو به کوچه علی چپ ميزد.بعد ۱۰ ديقه صحبت کردن ديگه کاسه ی صبرم پر شدو همون جوری ک داشت باهام حرف ميزد انگشت سبابه م رو گذاشتم رو اون لبای نازشوو زودی انگشتمو ورداشتمو لبامو گذاشتم رو لبای اون برام جالب بود که چرا هيچ مقاومتی نميکنه اما خب بالاخره اونم دل داره ديگه.مث يه وحشی داشتم لباشو ميخوردمو با دستامم داشتم اون رونای گوشتی شو ميمالوندم فیلم سکس جدید اونم دستشو حلقه کرده بود دور کمر

اب از دهنم راه افتاد
من.تاچند ديقه که تو اين حال بوديم خودمو ازش جدا کردمو روسريشو دراوردم و شروع کردم به باز کردن دکمه های مانتوش وقتي از تنش در اوردم یه تی شرت تنش بود زدمش کنار واي اب از دهنم راه افتاد چه سينه ای داشت هرکودوم اندازه ی هندونه،سفيد سفيد خواستم شلوارشو در بيارم که نذاشت ولی با چرب زبونی رازيش کردم اما فقط ميخواست فیلم سکس جدید خودشو لوس کنه،شلوارشو که دراوردم بيش تر از سينش منو مست کرد وای ی کس تپلو گوشتالو ک فقط ميخواستی قابش کنی بزاری رو طاقچه منم شروع کردم به کس ليسی انگار هر روز به کسش يه رولت خامه ای ميداد که اينقدر خوشمزه بود،سارا بلند شدو کل لباسامو دراوردو شروع کرد به ساک زدن خيلی حرفه ای ساک ميزد انگار ۶۰ سال جنده بوده ديگه کم کم داشت ابم ميومد که کیرمو از دهنش کشيدم بيرونو به حالت سگی خوابوندمش و گذاشتم لبه ی کسش فشار دادم تو شروع کردم به تلمبه زدن، ساراهم خيلی داشت حال فیلم سکس جدید ميکرد هی ميگفت بکن تا ته بکن اين کير حامد خودمه ميخام جرم بدی منم با شنيدن اين حرفا شهوتم بيشتر ميشد و محکم تر ميکردمش،بعد يه ربع گفتم سارا برگرد ميخوام از پشت بکنمت

تلمبه ميزدم کونش
بکنمت اونم که انگار منتظر اين حرف من از خدا خواسته قبول کرد،اولش ی کم با انگشتام با سوراخ کونش بازی کردم که دردش نگيره بهم گفت چيکار ميکنی دو ساعته با انگشتت داری بازی ميکنی زود باش بکن ديگه مردم گفتم اخه دفعه اول دردت ميگيره من که نميخوام زياد اذيت بشی سارا گفت:نه بابا شوهر اکثر موقع ها از پشت بامن حال ميکرد منم که فیلم سکس جدید ديگه دل تودلم نبود با يه تف رفتم تو کارش لامصب وقتي تلمبه ميزدم کونش عين چی تکون ميخورد تو همين موقع هم داشتم با اون سينه های نازش ورميرفتم که حس کردم داره ابم مياد کيرمو از تو کونش درآوردمو کردم تو دهنش بعد چند ثانيه ساک زدن ابم مثل یه پمپ اب ريخت تو دهنش اما سارای لعنتی هنوز ارضا نشده بود اما من ديگه حال کردن نداشتم فیلم سکس جدید که اخرش مجبور شدم واسه اينکه اون تو کف نمونه با انگشت ارضاش کنم بعد اينکه سارا هم ديگه ابش اومده بود هردو مون بيحال افتاديم.

فیلم سکس ایرانی جدید دانلود فیلم سوپر سکس دختر ایرانی سکس پاکستانی داستان سکسی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه کس دادن سکسی کم سن سکس گروهی کلیپ سکسی

verified profile,anal,teen,condom,doggystyle,amateur,homemade,young,canadian,american,whore,ass-fucking,big-ass,college,british,tight-ass,usa,poker,australian,anal-sex,natural-tits

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *