فیلم سکسی ژاپنی کیر تو کون و کوس چهار تا تو ساحل التماس میگفت

فیلم سکسی ژاپنی کیر تو کون و کوس چهار تا تو ساحل

فیلم سکسی ژاپنی بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد فیلم سکسی ژاپنی میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن. فیلم سکسی ژاپنی فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش
پاهام گرفت تا راحت تر لختم کنه

کیر تو کون و کوس چهار تا تو ساحل

سکس
دوسال پیش تابستون یکی از دوستام ( کسی که دو سه باری بهش کون دادم ) بهم زنگ زد و گفت بریم لواسون باغمون شب جمعه اونجا یه شب تا صبح بکنمت .منم قبول کردم . اومد دنبالمو وقتی رسیدیم دیدم که چراغای خونه باغ روشنه حس کردم که قبل از ما کسی اونجاست . رفتیم تو دیدم بله دو نفر از دوستای سعیدم اونجان . بچه بساط مشروب و پهن کردن و نشستیم مشروب خوردن . تو فکرم بود نکنه سه نفری بخوان منو بکنن ولی تاحالا سعید این کار رو نکرده بود که بخواد دو نفر دیگه رو هم دعوت کنه بخوان با من سکس کنن . داشتیم مشروب میخوردیم که یکی از دوستای سعید کل لباساشو دراورد و با شورت نشست .و درحال حرف زدن بودیم که حس کردم با چشماش به سعید اونیکی دوستش اشاره کرد شمام لخت شید . اسم دوستای سعید ‌.احسان .حمید بود . حمید و سعیدم لخت نشستن . سعید به من گفت توام لخت شو دیگه گفتم نه همینجوری راحتم . که احسان با خنده گفت فیلم سکسی ژاپنی لباساتو دربیار باهات کار داریم .گفتم نه و نمیخوام که یهو سعید بلند شد از پشت منو خوابوند رو زمین دستامو گرفت و به اون دوتا گفت لختش کنین اولش فک کردم دارن شوخی میکنن احسان شلوارمو دراورد و میخواست شورتمم دربیاره دست و پا زدم و نمیزاستم حمید م پاهام گرفت تا احسان راحت تر لختم کنه شورتمو به زور دراوردن و سعیدم تی شرتمو از تنم دراورد و منو کاملا لختم کردن و ولم کردن و منم بلند شدم که نشستم رو مبل احسان اومد روبه روم واستاد و کیرشو گرفت جلو صورتم و گفت ببین تا صبح هم مقاومت فیلم سکسی ژاپنی کنی فایده نداره ما میخواییم بکنیمت سعید به ما گفته کون خوبی داری . کیرشو گذاشت رو لبامو به زور فشار میداد من دهنمو باز نمیکردم با دستاش سرمو محکم گرفت فکمو باز کرد و کیرشو گذاشت تو دهنم و جلو عقب کرد

کوسهای خیس پیر ,کیر جوان

کیرشو خیس کردو فرو کرد
شورتاشونو دراوردن و کنارم واستادن تا واسون ساک بزنم .واسه احسان فیلم سکسی ژاپنی ساک زدم و قبل از اینکه آبش بیاد کیرشو دراورد و سعید کیرشو گذاشت تو دهنم یکم واسه سعید میخوردم یکمم واسه حمید . وقتی ساک زدنم تموم شد . حمید منو حالت سگی رو زمین گذاشت و احسان زیرم خوابید و خودشم از پشت چسبید بهم . سعید روبه روی صورتم رو زانو هاش واستاد تا دوباره کیرشو بخورم . اول حمید کیرشو خیس کردو آروم فرو کرد تو کونم کیرش خیلی کلفت بود دادم رفت هوا ک احسان گفت تازه اولشه الان منم میکنم تو کونت خوب جیغ بزنی . همینجوری که حمید داشت تلمبه میزد . احسانم از زیر کیرشو گذاشت دم فیلم سکسی ژاپنی سوراخ کونمو همراه با کیر حمید کرد تو کونم . من فقط آه و ناله میکردم .داشتم ناله میزدم که سعید کیرشو کرد تو دهنمو شروع کرد جلو عقب کردن

کونم پاره شده
.دوتا کیر تو کونم بود و یهرکیر تو دهنم خیلی درد داشتم اما داشت بهم حال میداد یه رب بیست دقیقه تلمبه زدن که اب کیر حمید اومد و کیرشو دراورد و ریخت رو باسنم. از پشتم بلند شد و رفت اونور . کونم باز ه باز شده بود و دیگه کیر احسان واسم درد نداشت . چند دقیقه بعدم آب احسان اومد و کیرشو کشید بیرون و آبش ریخت لای پاهام و رو شیکم خودش . فیلم سکسی ژاپنی منو از روخودش بلند کرد و از زیر اومد بیرون دیگه نا نداشت تکون بخورم ‌. دمر خوابیده بودم که سعید خوابید رومو گفت نوبت منه در گوشم گفت جنده ی خودمی ک کیر شو کرد تو کونم دیگه درد نداشتم و فقط بهم حال میداد . سعید هم ده دقیقه تلمبه زد و آبشو ریخت تو کونم . تا صبح هر کودومشون دو راند دیگه منو کردن و دیگه حس میکردم سوراخ کونم پنج سانت باز باز شده . راه میرفتم حس میکردم کونم پاره شده .
داستانم کاملا واقعی بود . بعد از اونم چند بار دیگه با اون سه گروپ زدم کلی حال کردم . فیلم سکسی ژاپنی جنده ی سه تاشون شده بودم . که دیگه کلا فقط با احسان بودمو و فقط به اون میدادم . کیر خوبی داشت
سکس ژاپنی کون زن سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن ساک زدن دختر ساک کلیپ سکسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *