فیلم سوپر پستون بزرگ هالوین پارتی ميساكيد منم دستمو گذاشتم رو سينه

فیلم سوپر پستون بزرگ هالوین پارتی

فیلم سوپر شورت لامباداي حرير رفتيم ديديم به به عجب پارتي اي. مشروب كه به راه بود و خونه بسيار بزرگ و زيبا پر دختر و زن! يكيشون كه يه نيم تنه ي قرمز ساتن پوشيده بود نوك سينه هاش معلوم بود و يه دامن كوتاه كه اگه خم ميشد كونشو ميديدي. سبزه چشم ابرو مشكي كمر باريك و كون گوشتي. سينه هاشم خوب بود. از اول چشمم فقط اونو گرفت ولي وقتي ديدم وسط رقص يه مرده انگشتش كرد و اونم خنديد فهميدم واقعا جنده ي پارتيه! ولي مرده ميانسال بود و انگار به توافق نرسيدن. رفيقم كه ديد تو نخشم گفت برو ترتيبشو بده گفتم كاندوم ندارم پول هم همرام نيست كه دست كرد جيبش فیلم سوپر و بهم داد گفت برو به سلامت. من ديدم اگه من اولين كسي نباشم كه ميكنمش ديگه دلم نمياد بكنمش اينه كه رفتم جلو گفتم خانم حال رقص داري؟ كه چشاش برق زد و گفت آره ولي اگه بريم اون اتاق ميشه 300 تومن. گفتم حالا يه تخفيف هم بده گفت بستگي داره. اگه ارضام كني كمتر ميگيرم. تعجب كردم حس كردم ازم خوشش اومده. فكر نميكردم جنده ها هم ارضا بشن! منو تا اتاق راهنمايي كرد و يه مشروب هم برداشت اورد. گفتم من خيلي وقته سكس نداشتم ولي تا حالا هم چنين تجربه اي نداشتم بايد سرم حسابي گرم شه تا بتونم بكنم. اون گفت اشكال نداره و دو تا گيلاس ريخت خورديم و من دومي و سومي رو هم خوردم كه ديدم ديگه خجالت نميكشم. شروع كردم لباي گوشتيشو خوردن و خوابوندمش رو تخت. دستشو برد رو كيرم و مالوندش منم از رو لباس سينه هاشو گاز گرفتم و نيم تنه اشو دادم بالا. فیلم سوپر سينه هاي اناري قشنگي داشت عين دوست دخترم سايز 75 اينطورا بود. زبونمو كشيدم وسط سينه هاش كه آهش در اومد. گفتم جنده خانم چيه؟ مونده تا بگامت. دستشو گرفت رو كونم و محكم چسبوند به كسش. پاهاشم باز كرده بود داده بود بالا. يه سيلي محكم به رونش زدم و بلند شدم لاي پاشو ببينم. يه شورت لامباداي حرير پوشيده بود كسش از زيرش پيدا. با دندون گرفتم كش شورتشو چند بار كشيدم و ميخورد به پوستش تق تق صدا ميداد. انگشتمو كردم تو كسش ديدم عجب آبي داده و هي بالا پايين كردم. اونم عشوه ميومد و آه و اوه فیلم سوپر ميكرد. يهو اومد بالا تي شرتمم در آورد و موهامو چنگ زد و لبامو خورد. منم زبونمو تا ته ميكردم تو دهنش كه طعم توت فرنگي ميداد. ديگه طاقت نداشتم كمربندمو باز كردم شورتمم دادم پايين تا كيرمو ديد خودش اومد ميك زد. عجب ساكي داشت ميزد. منم موهاشو چنگ ميزدم و فشارش ميدادم رو كيرم.

سکس

كيرم دوباره سيخ شد
حسابي حشري شده بودم ولي نميخواستم خشن بكنمش چون ميخواستم ارضا شه. اون داشت ميساكيد منم دستمو گذاشتم رو سينه هاش و شروع كردم چلوندن كه ديدم دارم محكم ميچلونم و اونم حسابي خركيف شده. ديدم كم مونده آبم بريزه تو دهنش هلش دادم افتاد رو تخت منم سريع كاندومو كشيدم و پاهاشو گرفتم تا جايي كه در توانم بود فیلم سوپر گرفتم بالا و گذاشتم تو كسش. همونجوري با لباس كردمش چون قرمز بود خيلي هم سكسي بود. آه و اوهش در اومد و داشت جيغ ميزد.حين اينكه تلمبه ميزدم چوچولشو ميماليد. ديدم يه لرزه كرد و چند تا آه بلند كشيد.حس كردم همين الان آبم مياد كه گفت فكر كنم ارضا شدم بذار بشينم رو كيرت خسته نشي. ديگه از اين لحظه اون فاعل بود منو پرت كرد رو تخت و شورتشو در آورد و نشست رو كيرم. خيلي حال ميداد انگار تمام وجودمو داشت ميبلعيد. ميپريد بالا و پايين و سينه هاش تكون ميخورد. آه و ناله و جيغ هم زد كه من زود آبم بياد. ديگه نفهميدم چي شد كه آبم اومد و راحت شدم. بعد خودش كاندومو از سر كيرم كشيد انداخت دور. بغلش كرده بودم كه گفتم ميتوني تا چند وقت فقط با من باشي؟ گفت نه من دوست دارم با چندتا مرد باشم نه با يكي. يه نفر دلمو ميزنه! گفتم به خدا پولتو ميدم ولي فقط با من باش فیلم سوپر گفت نه من تنوعو بيشتر دوست دارم.
يهو در باز شد و ديدم احمده! ما دو تا رو لخت رو تخت ديد ولي نه من خجالت كشيدم نه اون. حسابي مست بوديم. اومدم خودمو بپوشونم گفت چقدر جيغ زدين بابا! من تمام مدت پشت در بودم. منم يه فكري به كله ام زد به دختره گفتم اگه واقعا تنوع طلبي همين الان جلو من به اين رفيقم بده! از حرفم جا خورد ولي كم نياورد. همون لحظه پاشد و رفت سمت احمد. احمد با اينكه خشكش زده بود و انتطار نداشت از فرصت استفاده كرد و گفت من پول ندارم بدما! دختره هم بي شرف گفت موردي نداره (كه حال منو بگيره). يهو ديدم به سرعت كير احمدو در آورده داره ميخوره. احمدم ولو شد رو ديوار و آهش در اومد. فیلم سوپر ديدم اي بابا كيرم دوباره سيخ شد گفتم كوفتتون شه بياي اينجا منم شريك كنين. دختره پاشد گفت آره بياين دوتايي منو بكنين منتها تو (احمد) مجاني. پولش بايد اين يكي بده. گفتم اسمم عليه. گفت حالا هرچي!

هالووین سکس پارتی خودارضایی

سريع كرد تو كسش
منم تو دلم گفتم اشكال نداره يه شبه و بايد پول يه ماه كارمو بدم به اين جيگر منتها حاليش ميكنم. اين دفعه ميخواستم از كون بكنمش. احمد دختره رو خوابوند و شروع كرد سينه هاشو خوردن منم كسشو خوردم. اين دفعه هم يه جوري آه ميكشيد انگار 10 ساله سكس نكرده. با دست كونشو محكم چنگ ميزدم و كسشو گاز ميگرفتم. نامردي فیلم سوپر نكردمو كيرو در آوردم زود كردم تو كسش. در آوردم و خواستم تو كونش كنم كه احمد گفت مام هستيم. گفتم كسش مال تو پستون و كونش مال من. من دراز كشيدم و به دختره دستور دادم كونتو قمبل كن بشين روش. طفلي اجرا كرد. كونش خيلي گوشتي و باحال بود. با كمر باريكش آدمو ديوونه ميكرد. گفتم دراز بكش. دراز كشيد سينه هاشو گرفتم چلوندم تو دستم. پاشو داد هوا گفتم احمد نامردي نكن كسشو جر بده. اونم كه حسابي قاطي كرده بود يه ضرب سريع كرد تو كسش. كير من تو كون تنگش بود و پستوناي ناازشو ميماليدم احمدم تكون فیلم سوپر ميخورد و كسشو ميكرد. دختره به آه آه افتاده بود موهاشو چگ زدم تو گوشش گفتم خشن ميكنمت. پاره ات ميكم. اينو كه گفتم انگار احمد ارضا شد و تمام آبشو ريخت تو كس طرف. گفتم پاشو كه نوبت منه. احمد دراز كشيد دختره هم فرقوني نشست بالا سر احمد طوري كه سينه هاش آويزون شد جلوي دهن اون. اون سينه هاشو آروم ميك ميزد منم كون قمبل شده اشو چنگ ميزدم و تلمبه ميزدم. چند بار از كون در آوردم كردم تو كسش. ديدم داره آبم مياد در آوردم كردم تو كونش انقدر زدم تا آبم اومد كامل ريختم تو كونش.
سه تايي بيهوش افتاده بوديم ولي كير احمد سيخ شده بود. با دست واسه فیلم سوپر اش زد و ميك زد تا دوباره آبش اومد.
ديگه ولو شده بوديم و بهش گفتم چطور بود گفت عالي. گفتم من كم آوردم اگه واقعا تنوع ميخواي من حرفي ندارم منتها ديگه پول ندارم. گفت اشكال نداره اگه دو تايي منو بكنين پولتون نصف ميشه. ما هم قبول كرديم و قرار شد ماهي يه دفعه به حسابش برسيم.

فیلم سوپر ایرانی سکس با دختر ایرانی کون دادن دختر ایرانی سکسی مادر و دختر کون دختر ایرانی دختر لخت کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر سکس با دختر کلیپ سکسی

verified profile,anal,dildo,teen,fucking,blonde,sexy,babe,amateur,fingering,homemade,young,toys,masturbation,solo,shower,big-ass,orgasm,18yo,natural-tits,glass-toy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *