فيلم سوپر هالووین کوس پارتی دیدم که رو پای یکی از پسرا نشسته داره باهاش

0 views

فيلم سوپر هالووین کوس پارتی

فيلم سوپر خدا قسم من اهل کس شعر نوشتن نیستم این داستان واقعیه من اولین باره داستان مینویسم.اسمم پیمانه و ۲۲سالمه وقدم ۱۸۰و وزنمم هفتادوچهاروبچه خوزستانم
من تو یه خونواده ای بزرگ شدم که هرچی میخواستم فراهم بود.بخاطر جانبازی پدرم از خدمت سربازی معاف شده بودم و گواهینامه م رو هم گرفتم و به بابام گفتم ماشین میخوام اونم قبول کرد یه پارس سفید برام گرفت دیگه کارم شده بود کس چرخ با دوستام یه روز یکی از دوستام اسمش سامانه بهم زنگ فيلم سوپر زد گفت میخواد دوس دخترشو ببره بیرون گفت بیا دنبالمون منم رفتم وقتی سامان سوار شد زنگ زد دوس دخترش که اسمش مهسا بود اومد سوار شد تا دیدمش یهو دلم ریخت بی شرف از این دخترا بود کمرباریک و کون بزرگ و سایز ممه ش ۸۵.سامان گفت پیمان بریم جاده بیرون یه جای خلوت میخوام مهسا رو بکنم چون شهر ما هم اونقدی بزرگ نبود رفتیم یه ده دیقه بیرون از شهر من از ماشین پیاده شدم تا سامان کارشو بکنه وقتی کارشون تموم شد بهم گفت رفتم داخل ماشین بوی بدی میومدگفتم ریدید یا سکس کردید که دوتایی باهم زدن زیر فيلم سوپر خنده خلاصه گذشت تا یه روز تو خیابون
باسنشو نگاه

سکس
مهمونی شورت و سوتین سکسی قرمزم رو پوشیدم بعد دکلته هم رو که قرمز بود رو پوشیدم بعد مانتو و شالمو پوشیدم رفتم دنبال لیدیا که بهترین دوستم هست بعد به سوی مهمانی حرکت کردیم بعد که وارد شدیم کلی پسر اونجا بود با همشون سلام کردیم و رفتیم تواتاق تا لباس هایمان را عوض کنیم وقتی اماده شدیم به داخل مهمونی رفتیم منو لیدیا رو مبل نشستیم و داشتیم با هم حرف می زدیم که یک پسری به نام اریا رو دیدم که خیلی خوش تیپ بو د رو دیدم که به من شراب تعارف کرد من هم گرفتم و نوشیدم اریا منو به رقص دعوت کرد منم قبول کردم هنگام رقص لیدیا رو دیدم که رو پای یکی از پسرا فيلم سوپر نشسته داره باهاش لاس می زنه بعد بی خیال شدم دیدم اریا داره به باسنم نگاه می کنه که منم باسنمو بیشتر قر دادم تا اون بیشتر به باسنم نگاه کنه بعد از حدود یک ربع ۵ پسر دیگه دورم جمه شدم منم سینمو برای همشون تکون دادم یکی از پسر های مست هم بهم می گفت تکون بده اخ جون باسنشو نگاه چه کوچیک و مامانیه تکون بده اون سینه هارو اصلا بده بخورمشون بعد منم از اون پسره خوشم نمی یومد رفتم نشستم اریا هم اومد پیشم گفت تو خیلی خوشگلی می دونی گفتم اره

کوس بازی هالووین

با سوتینم ور میرفتم
مرسی بعد اریا گفت اهلش هستی گفتم اره بعد لیدیا کلید یکی از اتاق هارو بهم داد منم با اریا رفتم تو اون اتاق اریا کتشرو در اورد منم رفتم سمت پنجره که هوابخورم دیدم اریا کمرمو کرفته و داشت گردنمو می بوسید که بر گشتم و یه لب ازش گرفتم که تمام رژ قرمزم به لبش مالید پاکش کردم بعد اریا منو داشت می بوسید دکلتمو هم در می یاورد فيلم سوپر بعد منم لباسشو در اوردم که یهو گفت برام می رقصی منم اهنگ گذاشتم و شروع به رقص کردم با سوتینم ور میرفتم با شرتم ور می رفتم که رو تخت خوابیدم گفتم تو در بیار اونم اومد روم و همراه با لب گرفتن لباسمو در اورد حالا دیگه لخت بودم اریا هم خودش رو لخت کرد که دیدم کیرش شق شده . کیرش کلفت بود وو خوشگل افتاد روم و شروع کرد به لب گرفتن بعد رفت و کوشمو می خورد و می لیسید بعد

کاندوم اورد
کم کم اومد سمت سینه ام . سینه ام رو میلیسید و میخورد و با نوکش بازی می کرد فيلم سوپر که رفت سمت نافم رفت بعد با هاش بازی می کرد خیلی ماهر بود منم اه و او هم شروع شد منم تمام ماجرا رو دستم گرفتم و پاشدم و سرش رو به باسنم می مالیدم رفتم روش و سینم رو به سرش می مالیدم اونم سینم رو می بوسیدم بعد منو خوابوند رفت سراغ کسم یه نگاهی کرد و گفت وای هلیا عجب کسی داری جون چه نازه منم سرش رو به کسم فشار دادم اونم می لیسید و می خورد و با چوچوله ام بازی می کرد و اونو میمکید خیلی داشتم حال می کردم از اول تا اخر سکس داشت می گفت تو مال منی عاشقتم عشق منم خوشگلم منم با این حرفاش خیلی حشری شده بودم و اونو به بدم می چسبوندم اونم گفت دختری کفتم نه اونم گفت دوست داری بکنمت گفتم باشه رفت کاندوم اورد و کرد تو کسم و تلمبه می زد خیلی حال می کردم و که تلمه زدنشو سریع تر کرد منم جیغ زدم اونم گفت ابم اومد کجا بریزم کفتم فيلم سوپر رو سینم اونم ریخت رو سینم و افتاد روم من دیگه حال نداشتم گفت هلیا عشقم خوبی منم با اه و اوه گفتم ارهاونم منو به پشت برگردوند و کونم رو می بوسید

فیلم سکسی سوپر فیلم سوپر خارجی فیلم سوپر سکسی سوپر ایرانی فیلم سوپر فیلم سوپر ایرانی سکس با دختر ایرانی کون دادن دختر ایرانی سکسی مادر و دختر کون دختر ایرانی کلیپ سکسی