شهواني جشن کوس های خیس در میامی آخرش دیگه حوصله تعریف کردن

0 views
0%

شهواني جشن کوس های خیس در میامی

شهواني دستای بزرگ و مردونه ای داشت. با مهارت که معلوم بود خیلی اینکارو انجام داده سینه هامو می مالوند و در نهایت به مالوندن سینه راضی نشد و وقتی دید من برای خونه رفتن عجله ای ندارم تیشرت زیر مانتومو و سوتینمو زد بالا و سینه هامو گرفت و محکمتر از قبل مالوند و در حالی که دهنشو سمت سینه هام می برد تا نوک پستونامو بخوره، صندلی رو بیشتر به عقب خم کرد و حالت نیم درازکش پیدا کردیم. منم کنترل خودمو از دست دادم. هیچ وقت فک نمی کردم اینقد زود وا بدم. اما نیازام این چند وقت زیاد بود. لبای داغش رو روی پستونام حرکت می داد شهواني و گازای کوچیک می گرفت و میک می زد. و بینش می اومد و لبامو می بوسید و دوباره می رفت سراغ میک زدن نوک پستونام. صدای آهم داشت بالا می اومد و نفسام تند شده بود. دستشو از روی پستونام حرکت داد به سمت پایین و یهو دیدم دستش رو گذاشته روی کصم بین پاهام. با هل دادن پاهام به اینور و اونور بهم فهموند پاهامو باز تر کنم. منم شل کرده بودم و پاهامو باز تر کردم که دستش بیشتر بره بین پاهام. از روی ساپورتم کصمو می مالوند. بین پاهام گرمای زیادی بود و کصم با هر مالوندنش بیشتر داغ می شد و آبم راه افتاده بود. کم کم آه های بلندتر و طولانی تری می کشیدم. صدای نفسای اونم می اومد. وقتی دید اصلن جلوشو نمی گیرم دستشو بالا آورد و برد زیر ساپورتم و از اونجا برد زیر شرتم وانگشتای وسطشو از بین خط کصم گذروند و به چوچولم رسید و با نوک انگشتاش نوازشش کرد و یکم محکم کشید و منم آه بلندی کشیدم و نفسای داغمون رو که با بوسه های طولانی حبس می شدن و با هر جدا شدن لبامون از هم رها می شدن حس لذت بیشتری بهمون می داد. با انگشتاش بالا تا پایین کصمو می مالوند. وقتی خواست انگشتش رو فرو کنه توی کسم سعی کردم جلوشو بگیرم و بهش سریع گرفتم پرده دارم. شهواني و اونم با مکث طولانی انگشتش روی سوراخم دستشو بالاتر برد و بیشتر فشارم داد به صندلی و توی گوشم زمزمه کرد خودم این کصصصصص نابو باز می کنم. زبونمو گاز گرفتم و به چشماش توی تاریکی نگاه کردم. به مالوندن کصم ادامه داد و منم خمار نگاش کردم و هن هن می کردم. دوباره رفت سراغ پستونام و اونا رو می خورد و چوچولمو می مالوند. با حرکت نرم و سریع انگشتاش نفسم تند تر شد و به این فک می کردم بالاخره دارم با کسی سکس رو شروع می کنم. انگشتایی لای کصم بالا و پایین می رن و چوچولم نوازش می شه.

جشن کوس های خیس در میامی

سکس

باید زودتر بکنمت. لبخند سربزیری زدم و گفتم دیگه باید برم. ممنون. گفت برای؟ گفتم برای رسوندم خونه. و گفت: و؟ منم مکث کردم شهواني و نگاش کردم ببینم چی می خواد بشنوه. ذهنمو منظم کردم و سعی کردم جواب دلخواه و مناسبشو بدم. گفتم و برای مالوندنم و ارضا کردنم. (خوب تو ذهنم بود من فقط ارضا شدم اون فقط انجام داد.) لبخندی زد و قربون صدقه ام رفت و گفت باید منم ارضا کنی. ولی الان دیره. برو خونه فردا میام دنبالت بریم یه جایی بتونم با خیاللل راحت بکنمت. یه بوسه دیگه چرفتیم و از هم جدا شدیم و رفتم خونه. وقتی داشتم می خوابیدم و رویای اون شبو مرور می کردم صدای پیامک گوشیم اومد. پیام ارین بود. بازش کردم که گفت جیگر بیا واتس آپ. رفتم واتس آپ و بهش پیام دادم. فوری جواب داد. شروع کردیم حرف زدن. اولش خیلی عادی که انگار اتفاقی نیفتاده حرف زدیم. بعد بهم گفت بالشم خیلی اذیت می کنه. بالش نرم می خوام. گفتم خوب چرا نمی گیری. گفت چون دلم می خواد سرمو بذارم روی ممه های نرم و ابری تو. شهواني برا فردا بیا خونم. دلم برا ممه هات به همین زودی تنگ شده. نمی دونستم چی بگم. گفتم دوسشون داری؟ و اینطوری تا نزدیکای 3 صب سکس چت کردیم و من براش از خودم لخت عکس میگرفتم و براش می فرستادم. فردا برای یازده صب قرار گذاتیم. جمعه بود و سر کار نمی رفت. اومد دنبالم و رفتیم خونشون. تو راه با دستش زیاد می مالوندم. وقتی رسیدیم دیدم تنها نیستیم. دوستش ایمان که بهم معرفی کرد هم اونجا بود. نشستیم و دورهمی بازی کردیم. هیچ اتفاق غیر معمولی نیفتاد. ناهار خوردیم و فیلم نگاه کردیم. من با تاپ و شلوار لی نشسته شهواني بودم. توی گوشیم یه چیز باحال داشتم به آرین نشون می دادم که جلوی ایمان لبامو گرفت و بوسید. مکث طولانی توی بوسه امون کرد. بعد زیرچشمی به ایمان نگاه کردم. خیلی عادی نگامون کرد و اومد سمت دیگه من نشست و گفت به منم نشونش بده ببینم. چیه تو گوشیت. و به اونم نشونش دادم. دست آرین روی کمرم بالا و پایین می رقت و روی مبل دستشو کرد زیر باسنم. با اخم نگاش کردم و به ایمان اشاره کردم. آرین با لبخند بهم چشمک زد و بوسیدم دوباره. خیلی معذب شده بودم. دستشو از زیر کونم در آورد و از زیر بغلم پستونمو گرفت و فشار خفیفی داد. ابمان همه اینا رو داشت می دید و انگار عادی بود براش. گوشیم دست ایمان بود و داشت فیلمو نگاه می کرد. آرین ول کن نبود و سینه امو فشار می داد و چونمو با دستش گرفت و شروع به لب گرفتن ازم کرد. هر کاری کردم جلوی ایمان شهواني جلوشو بگیرم نتونستم. و به مبل تکیه ام داد و ازم لب می گرفت. ایمان کنترل تلویزیون رو از همونجا روی میز برداشت و ماهواره رو روشن کرد و شروع به عوض کردن شبکه ها شهواني کرد. منم توی بغل آرین بودم و آرین بیشتر جلو می رفت توی کارش. نمی دونم ولی وقتی دیدم نمی تونم جلوشو بگیرم باهاش راه اومدم تا کاری که می خوادو انجام بده. دست آزاد آرین به بدنم کشیده می شد. تا رفت زیر تاپم و سوتینمو زد بالا و پستونمو گرفت توی دست و می مالوند.

سکس امرکایی

شهوانی عکس سکس ایرانی عکس سکس فیلم سکس ایرانی فیلم سکسی ایرانی حشری فيلم سكسي ايراني دانلود فیلم سکسی ایرانی فیلم سکسی ایرانی جدید فیلم سکسی ایرانی عکس سکسی ایرانی عکس سکسی سکسی پورن دات کام

From:
Date: November 9, 2022