سکس کیر داخل کون او میرود کیر من هم داخل کون شما

0 views

سکس کیر کیری داخل کون او میرود کیر من هم داخل کون شما

سکس کیر نیست و اون کسکشایی که میگن جق ضرر نداره کسشعر محض میگن چون میخوان تو یه جقی باقی بمونی و پیشرفت نکنی، من خودم قبلا سلطان جق بودم و گوشو چشم و انداممو بگا دادم که بعد از ترک خودبه خود خوب میشی دوباره، بجز ضعف چشم و گوشت که تا اخر عمرت باهات میمونه همچنین کلی فرصت اجتماعی از قبیل کسهای توپ ۱۷-۱۸ ساله رو که همسن خودتونه رو از دست میدی و حتی بر اثر جق امکان داره چنتا موقعیت شغلی خوب و احتمالا عشق اول نوجونیت رو از دست بدی.
اگه جقی هستی برو تو اینترنت سکس کیر راه های ترک جق رو سرچ کن و دیگه جق نزن. در عوض برو کس بکن. هر کسی هم نکن ایدز میگیری سعی کن همیشه با کاندوم بکنی.

سلام به دوستان عزیز و گرامی داستان کاملا واقعی سکس کیر امیدوارم خوشتون بیاد البته یه خورده طولانیه ولی به نظرم جالبه اسم من احسان 32 سالمه من دو سال پیش با یه دختری به اسم مریم رفیق شدم که اون موقع 22 سالش
میخواهی بگائی

سکس
یک روز ظهر بود و دوست داشتم با او برويم سينما، ولی موقعی که در خانه شان را زدم، بعد از چند دقيقەای حسین در را باز کرد و دیدم کە صورتش خیلی سرخ است و وقتی مرا ديد به من نگاه کرد و بعدا گفت بیا تو ساسان جان، من هم موقعی داشتم وارد خانە میشدم بهش گفتم کە ميخواهم با او بروم سینما، اما حسین گفت باشه اما یك کم صبر کنيم سکس کیر. خانەشان یك حياط خوب داشت و چند تا درخت میوە اينجا و اونجا بودند. طولی نکشيد کە دیدم خواهر خوشکلش شیرین امد پیش ما و داشت بە طوری غریبی به برادرش نگاه میکرد و حسین هم یك خندە بر لبش بود و من احساس کردم کە چیزی در میان هستش. شیرین ناگهان گفت: حسین امشب پدر و مادر برنمیگردند بە خانە، اگر دوست داريد بگذار ساسان بیات پیشت تا وقت خوبی با هم بسر ببرن. حسین گفت؛ دوست دارم بیات شب باهم باشیم أما بە شرط کە هرچە دلمان بخواهد انجام بدهیم. حسین به من یك نگاه انداخت و بعدا بلا فاصلە گفت؛ سکس کیر ساسان، دوست داری شب بیائي خانەای ما؟ من هم بدون هیچ تردیدی گفتم حتما. حسین خنديد و گفت خوب است، قبل ان شب بیاید باید یك امتحان کنیم ببینیم بە درد میخوری یا نه!

هرچي ميخواي دادبزن باید کوستو بدی

کیرم نیگاه میکرد
واقعا خیلی متعجب شدم زیرا حرفهایش مرموز و غریب بە نظر میرسید، أما حسین سکس کیر هیچ فرصتی بە من نداد و مستقیما گفت: ساسان، من میدانم تو خیلی خوشت از شیرین میاد و اگر جدی باشید یك کاری انجام میدهیم کە من و تو و شیرین را خیلی شاد و خوشحال میکند، آيا امادە هستی برای چنین کاری یان نه؟ من مثل یك لال شدم و نمیدانم چرا نمیتوانستم یك حرف بزنم، اما ان چیزی کە بیشتر مرا مبهوت کرد شیرین بود کە بە طرف کیرم نیگاه میکرد و مثل اينکە بگوید یلا پسر راضی بشو. من بعد از چند دقيقە گفتم؛ من هیچ نمیفهمم. حسین دهانش از گوشم نزدیك کرد و گفت: میخواهی شیرین رو بگائی؟ اگر میخواهی بگو همین حالا این کاررا سکس کیر انجام میدهیم أما تنها یك شرط وجود دارد. من کە همە تنم داشت مثل یك برگ خشك میلرزید بە حسین گفتم: شرط چی؟ گفت: من هم ترا میگایم، یعنی وقتی کیری تو داخل کون او میرود من هم کیرم می کنم داخل کون شما

لخت شو
من مثل اينکە باور نمیکردم چ میکذرد اما شیرین ناگهان گفت ترا خدا ساسان بس کن و راضی بشو بگذار اين کار سکس کیر را انجام بدهیم. حسین بە شیرین گفت خوب بیا و لخت شو تا پستانت را بخورد و کمی نگاه بە کست بکند تا جرأت پیدا کند و شیرین بلافاصلە ان کار را اجرا کرد و همە لباسها دراورد و امد پیش من و حسین بە من دستور داد؛ یالا دیگر ساسان شروع کنيد و وقتی دیدم حسین هم لباسهایش دراورد و کیر گلفتش مانند یك سیخ مستقیم بود و خواهریش شروع کرد بە درآوردن لباسهایم و کیرم را گذاشت تو دهانش حسین هم کیری کذاشت داخل کفی دستم و گفت خیالت راحت باشد شب هم هم باهم اين کاررا انجام میدهیم. البتە رفتە رفتە داشتم سکس کیر خجالت از دست میدادم و تا بە ان وقت رسید کە کیرم تو کون شیرین کذاشتم و حسین هم کون مرا برای اولین بار إفتتاح کرد ان ظهر کە سريعا من و حسین و شیرین ارضاشديم، زبدگی من کاملا سرازیر کرد. وقتی داشتم لباسهایم میپوشیدم حسین بە من گفت سکس کیر یادت نرود شب حتما باید بیائید تا همین کاررا بە جوری دیگر انجام بدهیم.
انجمن کیر تو کس کیر تو کوس کیر تو کس کیر جوردي جوردی فیلم سکسی جوردی سکس جوردی پورن برازرز سایت برازرز سکس برازرز برازرز کلیپ سکسی