سکس ژاپنی کوسهای خیس پیر کیر جوان روسری ابی سرش بود وپیراهان خاکتسری

0 views

سکس ژاپنی کوسهای خیس پیر کیر جوان

سکس ژاپنی این داستانی که تعریف میکنم کاملا واقعیه.من متاهل هستم و اسم زنم آیدا هست.آیدا یه دوست داره به اسم سمیرا.ما توی یه اپارتمان 3 طبقه زندگی میکنیم.ما طبقه 3 میشینیم. واحد زیر ما فاطمه خانم و شوهرش و دخترش زندگی میکنن که آیدا با فاطمه خانم و دخترش اصلا رابطه خوبی نداره و ازشون سکس ژاپنی خوشش نمیاد چون خیلی فضول هستن.اون روز سمیرا اومده بود خونه ما.سمیرا خیلی اندام خوش فرم و کون گنده ای داره و کاراته هم کار میکنه.آیدا که اعصابش خرد بود به سمیرا گفت چه کار کنیم حال فاطمه رو بگیریم.سمیرا گفت بیارش خونتون یا بریم پیششون من خودم یه نقشه خوب دارم.به بهونه کاراته حالشون رو میگیریم.این رو هم بگم که فاطمه خانم و دخترش هر دو جودو کار بودن.آیدا گفت نمیشه اینها جودو کارن.دهنمون رو سرویس میکنن.سمیرا گفت فاطمه رو تنهایی بکشون اینجا.هر کاری هم اون لحظه گفتم انجام میدی سکس ژاپنی آیدا!!!!آیدا گفت میخایی چه کار کنی؟سمیرا
کیرمم بطرز عجیبی راست کرده بود
هیچی شق درد همانا تو کف رفتن همانا تصمیم گرفتم بچام سکس ژاپنی شوهرش کی میاد واسه همین از تو مغازه خونه ای اینارو میپایدم دیدم شوهرش طرفای ساعت ۲ اومد وساعتای چهار دوباره جمع کرد رفت با عمامه ممامه که بقول بچها احتملا روزا میره حوزه شبا می ره مسجد پسجد خلاصه ایکنه بعد دو سه روز فکرم فقط کردن زنه بودن اونم هر طوری که ممکنه 
هی دودوتا چهار تا می کردم کی برم سراغ زنه خلاصه اینکه سکس ژاپنی گذشت تایه روز ساعتای ۲ظهر زدم بیرون و تو کوچه باریک خونمون بودم ودیدم صدای حاج اقا از تو خونش می مود که گفت دیر میام خلاصه از تو کوچه نزدیم بیرون که یه وقت حاج اقا مضنون نشن یعنی دیر میاد یعنی چی \؟

کوسهای خیس پیر ,کیر جوان

سکس

حلاصه برگشتم خونه بابام نبود نمی دونم کجا رفته بود کیرمم بطرز عجیبی راست کرده بود گفتم امروز می کنمش

از تراس خونمون زدم بالا پشت بوم خونه ای حاج اقا پشت بودمش نزدیک سکس ژاپنی خونمون بود یه خونه ای ویلا ی دویست متری بود اروم خزیده خزیده رفتم سمت حیاطشون هواسم بود بچه مچه نبینتم کیرم رو زمین کشیده می شد وشق درد همه ای وجودم گرفته بود اروم بدون اینکه کسی بفهمه داخل خیاط وخونشونو دید زدم از سمتی که از تو خونه کسی نمی بینتم کفشامو در اوردمبه حالت اویزون خودمو انداختم داخل خونه ای که دلم می خاست زن این اخوند رو بکنم تمام وجودم می لرزید نه از ترس از هیجان
خزیده خزیده خودمو رسوندم دم در،یه نگاه از داخل پنجره انداختم دیدم هواسش نیست و داره سریال سکس ژاپنی کسشر می بینه و رو موبل نشسته پشتش سمت پنجره اس یه روسری ابی سرش بود وپیراهان خاکتسری مرحله ای سخت ماجرا اونجای بود که باس درو باز می کردم بدون ایکنه بفهمه منتظر بودم سمت در رفتم یه نگاهمم داخل بود یه صحنه از جاش بلند شد و رفت تا اتاقش تا رفت داخل منم خودمو رسوندم به در وسریع دستگیره در وفشار دادم و دستگیره باز شد ولی در باز نکردم
دوباره منتظر نشسته بودم می رترسیدم نگاه کنم یه وقت از تو اتاق اومد بیرون منو نبینه که شر می شد سکس ژاپنی صدای شنیدم وبعدش صدای نشستن بود یا هرچی با گوشه ای چشم از گوشه ای پنجره داخلو دید زدم دیدم دوباره داره سریال می بینه این دفعه یکم پستم یا اجیل دستش بود و داشت می خورد جون لباش و پسته خوردنش ابمو می ورد زیپ شلوارمو بازکرم که کیر شقم ازیت نباشه
خلاصه اروم درو بازکردم هواسم وبود که پشتش به منه و صدای تلویزون خونشم بالا بود اروم خمیید خمید ه رفتم پشت مبل سی سانت باهاش فاصله داشتم نمی دونم منتظر چی بود خلاصه می دونستم به محض ایکه گرفتمش باس بکنمش چون تجربه کردن زن متحل داشتم می دونستم اگه سریع نکنی مقوامت می کنه وشر میشه
اروم از جام بلند شدم کسخول متوجه نشده بود سریع یه دستم دور دهنش گرفتم ویه دستمو دور گردنش انداختم سکس ژاپنی رید بخودش از جاش بلندش کردم زیپ شلوارمو قبلا در اورد م کیرمم زده بود بیرون
با دستاش می خاست دستم منو از رو دهنش بردادره واشک تو چشاش جمع شده بود جووون اره این همون امنیتی که می گین خارکسه های حذب الله ی تو دلم حس پیروزی عجیبی بهم غلبه کرده بود
کل دستمو رو صورتش پهن کردم اونم هی زور می زد از رو مبل کشیدمش کنار هنوز زور می زد باید سریع تر عمل سکس ژاپنی می کردم پشتش بهم بود کونش بعضی وقتا بکیرم می خورد آهههه………… دست دور گردنشو سریع ول کردمو دامنش و کشیدم پایین یه شلوار ابی سفید نخی خوشگل پوشید بود کون سفید خوش

اسپرم پاشی رو بدن برنزه

فرمش زیر شلوار داد می زد :بیا منو بکن

یه صوراخ تنگ یه سانتی ویه کس خیس
اما کشیدن دامنش همانا وترس بیشتر ش همانا این دفعه می خاست دامنشو بکشه بالا که دستش گرفتم محکم فشار دادم تا درد ش بیاد اما نمی تونستم دست دیگمو از رو دهنش بردارم با زانوم زانوش خم کردم کونش قمبل افتاد سمتم داشت گریه میکرد اما هر طور بود صداشو گرفته بود موقتی خم شد مهلت ندادم شلوارشو کشیدم پایین شروتمو زدم انور کیرمو مالوندم لا شاف کونش واروم بهش سکس ژاپنی گفتم :
سر صدا نکن جنده خانم فکر کردی اگه همسایه بیان چی می شه نجات پیدا می کنی با این وضعیت ،شوهرت بهت به چشم فاطمه زهرا نگاه می کرد بعدش فکر کرد ی بازم همونطوری می بینتت فکر آبروت باش با یه دستم دهنشو گرفته بودم و با دست دیگم دستش و یکم صدا ش اومد پایین اما مقاومتش ادامه داشت بگذریم کاری نمی توست رفتم که ببینم پایین چه خبر جوون
چی بود نعلتی یه کون سفید بی موی خوش فرم باآرنجم یه فشار به کمرش دادم خم تر رفت هواسش به رها کردن سکس ژاپنی دهنش بود کیرمم بصورت اوتومات کردم تو کسش البته فقط تا سرش این همانا وحس رویایی من همانا
کون زن سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن ساک زدن دختر ساک ساک زدن دختر ایرانی کلیپ سکسی