سکس وطنی تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

0 views

سکس وطنی تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

سکس وطنی جلو چش کسی نمیزارمت ساک زدم یه دیقه رفتم حیاط از پشت در وایسادم دیدم گفت عزیزم منم دلم تنگ شده فردا صبح ک تمرین دارم پس فردا صبح این نیستش بیا خونمون بکن بعد رفتم تو دیدم بیشتر سینه هاشم انداخته بیرون بی تفاوت به من حرفاشو ادامه داد منم رفتم رو زمین اون ور میز اون نشستم
دیدم دس کرد تو یقشه یه سینشو دراورد خودشو لوس کرد گفت شیل از من موز از تو شیل موز موخام
من عصبی شدم گفتم چه غلطی میکنی گوشیشو گرفتم داد زدم حروم زاده چه گوهی میخوری با زن من دیدم یه مرد هیکلی باهاش با خط مت تو صورتو بازو های گنده خالکوبی دار دیدم گوشیو برو رو شلوارکش کیرشو دراورد گفت یا همین الان به به زنت ینی عشق من میگی گه خوردمو میشنی کف پاشو میلیسی جوری ک من ببینم یا فردا میام جلو چش همسایه هات همین کیرو میکنم تو دهنت نگه میدارم تا خفه شی منم ک ناموسا خایه کرده بودم کیر طرف عینه هو کیر خر بود سیاه بزرگ رگ دار
من خیلی لاغر شده بودم به خاطر اعتیاد و کار سنگینی ک داشتم جوری ک ساق پای زنم اندازه رون من بود چند وقتی بود دوهفته یه بار هم ک میرفتم بکنم نمیداد بهم یا کسشو میزاشت دهنم ابش ک میومد منو پرت میکرد میخابید توکف هیکل جدیدش بودم بیشتر پاهاش ک منو جذب قدرتش میکرد
حالا هم ترسیده بودم سریع گوشیمو پس دادم گفتم گه خوردم به سکس وطنی زنم اونم پاشو انداخت رو پاش جلو پاش نشستم
زبونمو دراوردم چسپوندم به پاش خشک بود راحت نمیشد لیس زد مشغول بودم اونم فیلمو داشت میدید گفت خوب حالا بهت تخفیف میدم جلو چش کسی نمیزارمت ساک زدم تو خونت میزارم دهنت

تینیجر سبزه ممه گنده حشری یکم پول نیاز داره

سکس
دیدم زنم گفت سکس وطنی دهنشم گشاده نگا پام چه راحت میره تو بعد پاشو گذاشت رو لبام واکردم کرد تو گفت تا اخر وا کن بیشتر واق کردم ناخن پاش خار حنجرمو گایید ۵ دیقه تو همون حالت وایسادم دیدم تکون نمیخوره
۱۰ دیقه وایسادم بازم انگار نفس نمیخاست بگشم زدم ب پاش گفت دستور امیره ک پام دهنت بمونه تا اخره امشب
اقا گذشت شبش من فردا ۱۱ از سر کار اودم ک ۲ برم شیف بعد از ظهر دیدم کسی خونه نی دو دیقه بعد کلید انداخت صدام زد رفتم چه دمی کرده بود بازو هاش
یه ساپورت شیشه ای پاش بود کل پاش معلوم بود گفت کتونیامو در بیار خم شدم یکیو سکس وطنی در اوردم دیدم پاش حجوراب نداره بوی خیلی زیادیم میده سیاهم بود یکم دست بردم بند اون یکیو وا کنم این پای لختشو گزاشت رو شونم گفت اذیتت نمیکنه بوش گفتم چرا میکنه
کف پاشو از رو شونم ورداش چسپون رو دماغم گفت پس نوش جونت منم بو کشییــــدم از عمق تن رفت داخل گفت بدو امرو ورزش چند حرکتشو خونه انجام میدم

داگ استایل باحال با دختران داغ ژرمن

از تو ب عنوان وسیله استفاد مکنم منم رفتم گفت دراز بکش بقل میز بعد گردنمو گرفت زانوش رو میز اره ای میرفت با من ورزشش سکس وطنی تموم شد گفت بدو اب گرم بیار پامو بشور اوردم شستم با موهام پاشو خشک کرد یه لاک مشکی زده بود رو انگشتای بزرگ
پاشو گذاشت رو بینی گفت بازم بو میده گفتم ن بو گگل میده پاشو بوسیدم لبخد زد بلند شدم رفتم فردا صبحش خونه مونم چون اقا میخاست بیاد زنمو بکنه یه خورده ام کیرشو بکنه دهن من
خانمم خیلی ب خودش رسید شورتشو دراورد یه دامن بلند پوشید از بالا هم یع تاپ شیشه ای سینه هاش از پشتش معوم بود زنگ در زده شد از پشت شیشه دیدم اومد تو امیر رفیقش گردن زنمو گرف لباشو گذاش رو لباش یه دونه چک زد بهش اومدن تو زنم بفلش بودرفتن نشستن گفتن قلیون بیار من بردم پذیرایی گرذم مدادم لب تو لب بودن دوتا هیکلی و سکسی دستش رو کونم زنم گذاش گفت سکس وطنی جنده من شورتت کو پع بع پایین دامنو داد بالا ساق های سکسی زنم افتاد بیرون دستشو از زیر کرد تو کس زنمو میمالید با دستای بزگش میچلوندش زنم مدام اه میکشد دردش میومو کونشو انداخت لا روبقلش پاهاش افتاد ۱۰ ثانتی صورت من همش

کسکش بیا اینجا اصل داستان مونده
زنمو تحقیر میکرد یا دست میکرد تو دهنتش یا گردنشو فشار میداد فحش های تحقیر امیز میداد وقتی فهمیدم پسره فقط ۱۶ سالشه سکس وطنی داغون شدم اوج حقارتم بود که بهم گفت بیا اینجا میخام پامو بزارم رو صورتت
منم رفتم جلو میز عسلیه کون زنم از اونجا قشنگ پیدا بود انگشت پسره هم توش بود کونی ک من هیچ وقت اجازه دست زدن بهشو نداشتم انگشتشو تا ته کرد تو کون زنم اون یکی دستشم تو دهنش بود و داشت خفش میکرد
پاشو گذاشت رو بینیم پسری ک ۱۹ سال ازم کوچیک تر بود زن ۳۳ سالمو انگشت میکرد و دماغ منم لای انگشت پاش بود ولی خیلی سکس وطنی هیکلی بود و از من قوی تر لات بود منم گفتم پات خیلی بو میده لطفا ولم کن گفت باشه یه بوس ابدار بزن کف پام زنت جورتو میکشه منم بوسیدم اومدم اینطرف پاهای زنمو میکردم دهنم اونم کیرشو دراورد گفت کسکش بیا اینجا اصل داستان مونده منم رفتم پشت میز کیر گندشو گزاشت رو صورتم بوی خیلی بدی میداد داشتم حقیر تر میشدم ولی حقارتمو دوس داشتم خایع هاشو بوسیدم بوس های بزرگ به زیر کیرش میزدم تمام این مدت گلوی زنم تو دستاش بود و کون زنم تو بقلش بالای رونشان میومدم
بالا تر میچسپیدم به کون زنم گردن هما ول کرد گرن منو گرفت دستاش خیلی سکس وطنی قوی بود زورشو حس میکردم منو اورد بالاکیرشو کرد تو دهنم تا اخر فشار داد بکون زنمو گذاشت رو دماغو صورتم گردن زنمو فشار داد یهو داد زنم در اومد بهش گفت وقتی گردنتو ول میکنم ک یه گوز گنده بزنی تو صورتش وگرنه خفت میکنم اونم با کیرم خفه میکنم زنم زوررر میزد سوراخش رو نوک دماغم بود این حقارتو دوس داشتم کون انگار میخاست منفجر شه یهو سواخش یکم باز شد و یه گوز خیس زد تو صورتم ک انگار با وزنه ۱۰ کیلویی منو زدن بعد زنمو موهای منو گرفتو صورتمو کرد لای رو ناش اونم گردنشو ول کرد بود منم الان سکس وطنی بین ماهیچ

فیلم سکسی الکسیس تگزاس کون تنگ سکس آمریکا سکس عربی سکس فارسی لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی سکس دکتر سکس امریکای سکس خارجی جدید سکس خارجی