سکس ممه کیر را با حجاب کامل تا ته خورد صورتم رو میک میزد منم داد و فریاد

0 views

سکس ممه کیر را با حجاب کامل تا ته خورد

سکس ممه فتانه غور میزد و از کف پاهای آیدا میخورد.سمیرا هم داشت کف پاهای مهدیه رو تمیز میکرد و میلیسید.این مجرا حدود 3 ساعت طول کشید و سمیرا و فروزان و فتانه وقتی داشتن میرفتن آیدا رو حسابی تهدید کردن و گفتن که حالش رو میگرین.آیدا به مهدیه و دوستاش گفت که فردا صبح ساعت 8 اینجا باشین که نوبت فاطمه همسایمون و دخترشه!!!!
اون ها هم قول دادن که 8 صبح سکس ممه بیان.شب شد و دیدم آیدا پاهاش رو بدون جوراب کرده توی کفش های اسپرتش و باهاشون خوابید.صبح شد و دوستای آیدا اومدن.فاطمه هم ساعت های 8:30 اومد.من مثل همیشه از بالای اتاق داشتم نگاه میکردم و مواظب بودم کسی متوجه نشه.فاطمه و دخترش اومدن دمه دره خونه و وقتی دوست های آیدا رو دید خواستن فرار کنن که دوست های مهدیه سریع گرفتنشون.بیتا دختر فاطمه شروع کرد به التماس کردن ولی آیدا که خیلی از دستش عغده داشت بیتا رو خوابوند روی زمین و کفش هاش
سه ماه از عروسی گذشته بود و ی دعوای خیلی سخت داشتیم و حسابی کتک خوردم. موهام رو گرفته بود و دور خونه میچرخید و من رو با موهام میکشید ک تا نگی چشم من ولت نمیکنم منم رو قدگری افتاده بودم میگفتم بمیرم هم نمیگم. خیلی شب سختی بود همه بدنم له و لورده بود. من زیر دستهای اون مثل ی بچه سکس ممه تو دست ی غول بودم. حرصش ک خالی شد و همه چی آروم شد ی ساعت در سکوت گذشت پا شدم جا انداختم ک بخوابیم همسرم رو تخت خوابش نمیبره و اصلا نخریدیم (تجربه بهم فهمونده بود ک حق قهر کردن ندارم قهر کردن یعنی دعوا و کتک دوباره سعی میکردم ب روی خودم نیارم و نمیگذاشتم ک بفهمه اما واقعا ازش میترسیدم). همیشه تاب بندی و شورت میپوشیدم. جا رو انداختم و متکاها رو با فاصله زیادی گذاشتم و گوشه تشک خوابیدم. وقتی اومد دراز بکشه متکاش رو چسبوند ب متکام و دست انداخت دور کمرمو دراز کشید سکس ممه. آروم دستش رو باز کردم و گفتم بدنم درد میکنه بغلم نکن. گفت زنمی میخوام بغلت کنم. گفتم میدونم ولی واقعا بدن درد دارم. گفت خودت رو چس نکن هرکی ندونه فکر میکنه لودر از روت رد شده. دیگ هیچی نگفتم. نمیخواستم دوباره بحث کنم فقط دلم میخواست بخوابم ک همه چیز رو فراموش کنم. بعد ی سکوت کوتاه دوباره دستش رو انداخت دور کمرم و در گوشم گفت این رونهای پرت من رو دیوونه میکنه و بعد ک…یرش رو ک حسابی راست شده بود بهم چسبوند. خیلی برام زور داشت انگار ن انگار ک یک ساعت پیش هرچه فحش سکس ممه عالم بود بار من کرده بود و زیر دست و پاش لهم کرده بود. حتی احساس شرمندگی هم نداشت.

سکس

گفتم باشه برای بعد. گفت من الان میخوام. گفتم خیلی پررویی. چیزی ک نباید میگفتم رو گفتم. دوباره عین ی گاو نر وحشی شد. گفت خوبه ی ساعت نیست ک بهت گفتم هرچی من میگم باید بگی چشم. الان حالیت میکنم ک اینجا کی رییسه. صورت من رو ب طرف خودش برگردوند گفتم باشه تو رییسی ولی نگذاشت حرفم تموم بشه یهو سکس ممه لبهاش رو گذاشت رو لبم و با دندون هاش شروع کرد ب میک زدن لبهام. اصلا دلم نمی خواست بهش بدم و اصلا فکرش رو هم نمی کردم چی قراره بشه. سعی کردم خودم رو از توی دستاش ک یکیش رو زیر کمرم انداخته بود و اون یکیش رو روی سینه ام گذاشته بود آزاد کنم. هرچی تلاش من بیشتر میشد زور اون هم بیشتر میشد. چنان با دندون هاش لبهام سکس ممه رو میخورد ک حس میکردم الانه ک کنده بشه و طعم خون رو کامل تو دهنم حس میکردم. از لبهام دیگ سیر شد نمی دونم شاید طعم خون رو اون هم چشید. همونطور ک لبهام رو میخورد دندون هاش رو ب سمت چونه ام برد و بعد روی گردنم و زیر گوشم. تمامش برای من درد بود و هیچ لذتی نمیبردم شاید ده دقیقه تمام همینطور صورتم رو میک میزد منم داد و فریاد میکردم ولم کن ب من دست نزن اما اصلا توجهی نمیکرد. خسته شد نشست رو کمرم و گفت فهمیدی کی رییسه؟ واقعا نایی نداشتم با صدای نالونی گفتم آره ک ب خیال خودم ول کنه حتی گفتم سکس ممه الان بهش کوص میدم دست از سرم برداره. گفت نه نفهمیدی تو چشات پیداست امشب حالیت میکنم مرد کیه امشب میفهمی کی زیره کی سکس ممه رو میفهمی ک هیشکی نیستی. بعد تابی ک تنم بود رو از یقه گرفت و جر داد. سینه هام یهو پرید بیرون و اونم نامردی نکرد نوک سینه هام رو گرفت و سعی کرد با همون نوک سینه هام بلندم کنه

اورجی زنانه ,کیر مصنوعی

از درد چنان جیغی زدم ک فکر کنم گوشش صوت کشید. نیشخندی زد و ولشون کرد. با تمام وزنش نشسته بود روی رون هام استخون هام داشت خورد میشد جفت دستهاش رو انداخت رو سینه هام جوری ک قفسه سینه ام خورد شد بعد با چنگش سینه هام رو گرفت و دوباره با دندونهاش افتاد ب جون لبهام. جوری سینه هام رو چنگ میزد ک انگار داره سکس ممه لباس چنگ میزنه. خیلی لب گرفتن رو طول نداد و با دندون هاش رفت روی چونه و زیر گلو و بعد بالای سینه و من دیگ حتی نای جیغ زدن نداشتم واقعا فهمیده بودم کی زیر هست کی رو و دیگ فقط التماس میکردم ک تو رو خدا ولم کن اما اصلا نمی شنید شهوت و خشم و جنون جلو چشماش رو گرفته بود انگار ن انگار ک من زنش هستم. میشد لذتی رو ک میبره تو چشمای خمارش دید. با دندون هاش افتاد ب جون سینه هام طوری ک دور صورتی رنگ سر سینه ام زخم شده بود و خون قطره قطره ازش میومد خوب ک جفت سینه هام رو خورد رفت روی شکمم و همون طور با دندون هاش رفت ب سمت کوصم سکس ممه.
سکس با درد سکس با زن ایرانی فیلم سکس با کیفیت سكس با زن حامله سکس با پلیس سکس با حال سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ