سکس مقعدی آمیزش كیرم داشت از راستى میشكست کون مامانم گذاشتم

0 views
0%

سکس مقعدی آمیزش كیرم داشت از راستى میشكست کون مامانم گذاشتم

سکس مقعدی آمیزش خلاصه منم یذره اب ریختم تو دستگاه روشن و سوزوندمش فرداش سارا جون به دکی گفته بود دوربین کار نمیکنه. و گفته بود این پسره تبلیغاتیه دوربینم داره دکی هم گفته بود بگو بیاد درستش کنه.

منم یه دستگاه خریدم بردم و گفتم هارد اون رو باز میکنم برات میارم که خلاصه یه هارد خالی و سوخته دادم به دکی و گفتم هاردت سوخته به علت نوسان برق و از تو هارد خودش که سکس در اشپز خانه.

نشستم فیلمای اونجا رو نگاه کردم کسکش دکتره صد نفرو تو مطب گاییده بود از جمله همون منشیشو خلاصه ازونجا که پی بردم دختره جنده بوده باهاش ازدواج نکردم ولی دمش گرم دوبار دیگه هم بهم کص داد که دفعات .

بعد با کاندوم تاخیری و خاردار گاییدمش که حسابی حال کرد ولی کسوخانوم بعدش یه کیر کلفت گیرش اومد و دیگه بهم نداد منم رفتم دنبال کس جدید ناتالیا کوئین هاردکور سکس مقعدی.

امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و اقای محترم که تازه جق زدی و الان از خودت متنفری کسکش جق میزنی و از خودت متنفری چرا میای زیر داستانای خوب فحش میدی این سایت داستان خوب هم داره و شما .

جقی ها میاید به نویسنده های خوب توهین میکنید و طرف واستون نمینویسه و مجبور میشید کشعرای بعد از جق مثل خودتون رو بخونید و به اونها هم فحش بدین. داداش کمتر جق بزن مطمئن.

باش کس هم گیرت میاد و به تکامل عقلی میرسی و دیگه اینور و اونور فحش نمیدی و چشمات از سو نمیوفته رگاى كیرم در حال انفجار بود پورن استار.

در حال چت بودیم خواستم بحث سكس رو باهاش باز كنم مصی گفت ناخناى منم بلنده و دوست دارم سکس مقعدی با همین ناخنا كیرتو بگیرم تا صبح چت كردیم خیلی خوشحال بودم چون واقعا ازش خوشم اومده بود.

دو روز بعد همدیگرو بیرون دیدیم واقعا عاشقش شده بود علاوه بر تن و قیافش عاشقه خودشم شدم داشتیم تصویرى حرف میزدیم وقتى میدیدمش حشرم میزد بالا داغ میشدم رگاى كیرم در حال انفجار بود شروع كردیم.

حرفاى سكسی زدن بهش گفتم بدنتو ببینم دوربین رو آورد روو سوتینش سینه هاش درشت همونى كه آرزوم بودد وای سینه هاى خوشكلش داشت دیوونم میكرد منم معطل نكردم و شورتمو درآوردم كیرم.

داشت از راستى میشكست مصی تا كیرمو دید آتیش گرفت خیلی خوشش اومد معلوم بود با سکس مقعدی كیرم خیلی حال كرده بود همش میگفت جووون بخورم اون كیره كلفت و خوش تراشتو منم گفتم ببینم.

اون كوس نازتو شورتشو كه دراورد دیدم ی كوس خوشكل و صورتى و تنگ میدرخشید

صداى مصى دیوونه میكرد منو صداش فوق حشرى بود دیگه طاقتمون تموم شده بود گفتم مصی باید ارضا بشی گفت تا آبتو نبینم نمیشم منم كه داشتم هلاك میشدم درنگ نكردم دوربین رو گرفتم .

روو كیرمو ی تف گنده انداختم رووش و شروع كردم جق زدم وای همینجورى كه داشتم سکس مقعدی میزدم اون چهره حشریش و كوس خیسش داشت دیوونم میكرد آبم كه پاشید بیرون داد زدم مصیم ارضا .

شد و شروع كرد داد زدن و ناله كردن باورتون نمیشه انگار واقعى سكس كرده بودیم عالی بود حس تازه اى بود مصی خیلی رووم تاثیر گذار بود همش عاشقش بودم هم تشنه كردنش سکسی پسر با پسر.

لاى كون و كوسشو مالیدم تا كی باید زیرش بخوابم چند روز بعد قرار گذاشتیم و رفتم دنبالش سکس مقعدی سوارش كردم و رفتیم یجاى خلوت دور دور چهره مصی دیوونم میكرد دستاش توو دستم بود دستاش داغ و سكسی بود یكم یواش كردم .

سرعت رو شروع كردیم لب بازى وای واى لباش سکس مقعدی محشر بود اولین بار لباشو میخوردم داغ داغ داغ و گوشتى تمام تنم داغ شد چشماى مصى بینظیر بود از روى شلوارم كیرمو میمالید منم زیپشو باز كردمو كوسش.

مالیدم یهو بهم گفت میخوامش گفتم چى رو گفت اون كیره خوش تراشتو وای دیگه نتونستم طاقت بیارم زیپ شلوارمو باز كردم كیرم كه حسابی راست شده بود رو درآوردم گرفت توو دستش دستاش داغ بود شروع.

كرد مالیدن واى داشتم میمیردم گفت میخوام بخورمش آبم رو چكار كنم گفت میخورمش خم شد و كیره كلفتمو كرد توو دهنش واى دهنش داغ بود تمام جونمو شهوت گرفته بود منم همزمان دستمو از پشت كردم.

توو شورتش و لاى كون و كوسشو مالیدم خیلی تمیز و نرم بود كوسش پره آب شده بود مصی سکس مقعدی شروع كرد تندتند ساك زدن و ریز ناله كردن آبم نزدیكه اومدن بود یهو پاشید توو دهنش واى واسه اولین بار بود.

موقع ارضا شدن اینجورى نعره میزدم یك دقیقه كامل نعره میزدم عالی ساك میزد با دل و جون كیرمو میخورد تا لحظه آخر كه آخرین قطره آبم بیا لباشو رها نمیكرد و همچنان میخورد داشتم بیهوش میشدم.

بیشرف تمام آبم كه داغ و زیاد بود رو با لذت قورت داد واى مصی رو داشتم پله پله تجربه میكردم بعدش با خودم گفتم واى كوروش باید اون كیرتو سکس مقعدی كه مصى عاشقشه بكنى توو كوسش سکس.

كیرم مثل چوب شده بود داشتیم دیوونه میشدیم چندبار سكس چت كردیم

ولى سیرمون سکس مقعدی نمیكرد توو روزایی كه در به در دنبال مكان بودیم قرار شد بریم خونه خواهره مصی ی صبح رفتیم اونجا سکس دختر.

خواهرشم اومد ما رو رسوند ی قلیون كشیدیم و خواهرش رفت مصی موهاشو باز كرده بود و ی آرایش داغ هم كرده بود ی كفش پاشنه بلند پاش بود وقتى راه میرفت كونش قمبل میشد داشت دیوونم میكرد میخواستم جلو خواهرش جرش بدم كثافتو.

مانتوشو درآورد ی تاب قرمز تنش بود سر پا كه بود منم فورا بلند شدم بغلش كردم لبای همو خوردیم لبای داغشو گوشا و گردنشو لیسیدم مصی دیگه طاقت نداشت نشست جلو پام شلوار و شورتمو دراورد كیرم مثل چوب شده.

بود گرفت توو دستاش و كرد توو دهنش زبون داغش كیرمو داشت قورت میداد عقب عقب رفتم نشستم روو مبل سکس مقعدی كیرمو بی مهابا میخورد پامو گرفتم بالا زبونشو انداخت لاى كونم و لیس میزد روى ابرا بودم فیلم سوپر.

زبونش توو سوراخ كونم بود گرفتمش انداختم روو مبل شورتشو دراوردم كوسش تاپ تاپ میكرد مجال ندادم و كوسشو كردم توو دهنم لیس میزدم دهنم پره آب شد كونشو میخوردم و بو میكردم دهنم دیگه.

بیحس شده بود سکس مقعدی آوردمش پایین دراز كشیدم اومد روى كیرم نشست كیرموگرفت دستشوگذاشت روى سوراخ كوسش و یواش نشست و كم كم كیرم رفت تووش شروع كرد بالا پایین ولى اینقدر تنگ بود كه.

خیلی سخت میرف تووش انداختمش زمین قمبلش كردم كیرمو تف زدم كردمش توو كوسش تا ته زدم تووش مصی داشت زوزه میكشید فقط میگفت بكن بكن بكن جرم بده صداى تلمبه هام پیچیده .

بود توو خونه عرق ازمون میچكید منم وحشی شده بودم جورى تا ته میكردم تخمام میكوبید به كونش دمر شد و شروع كردم به كردن سکس مقعدی چند دقیقه تلمبه زدم مصیم ارضا شد و ناله میكرد آی و اوخش.

بلند شد و منم داشتم از ارضا شدنش لذت میبردم برگشت روو به من كیرمو گذاشتم تووش میكردم میكردم ناله هامون فضا بود داشتم ارضا میشدم مصی با صداى لرزانش گفت بریز دهنم لحظه .

ارضا شدنم بلند شدم و آبمو پاشیدم توو دهنش و روو سینش آبم با جهش زیاد میپاشید دهنش سکس مقعدی پر شده بود آب سینشم با دست برداشت و گذاشت دهنش پاهام میلرزید تمام شیرمو كشیده بود.

سکس در اشپز خانه عکس کیر کیر کلفت سکس با خواهر کس ایرانی سکس زن شوهر دار کیر سیاه فیلم ساک زدن سکس دوربین مخفی کیر تو کون کلیپ سکسی

First Insertion Reaction Compilation – Natalia Queen, Chloe Temple, Jane Wilde ok xnxx
cumshot,teen,hot,brunette,amateur,homemade,young,busty,POV,big-ass,horny,big-tits,big-cock,big-boobs,wet-pussy,big-natural-tits,tight-pussy,perfect-body,british-amateur,british-teen

From:
Date: October 28, 2022