سکس لز کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر

0 views

سکس لز کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم

سکس لز کاراشون اوکی شد پرواز داشتن واسه 1 هفته برن بعد 1 هفته اومدن و خانومم واسم یه سری خرید کرده بود واسه خودشم همین جور عکساشون رو که دیدم تعجب کردم همش لبه دریا تو استخر هتل با لباس زیر تا اون موقعه هیکل دنیارو ندید بودم ولی تو لباس زیر جفتشون عالی بودن که به خانومم گفتم حسابی همو جر دادید دیگه تنها بودید راحت اونم خندید گفت فقط به دنیا نگی گفتم حواسم هست
تا یه روز دنیارو اتفاقی تو خیابون دیدم بیشتر با ماشینش بود سکس لز ولی اون روز پیاده بود سوارش کردم که برسونمش تو راه ازش تشکر کردم گفتم به خانومم اسپانیا خیلی خوش گذشته ممنون ازتون اونم گفت نه بابا مثله خواهرمه منم خندیدم گفتم فقط خواهر که دنیا گیر داد محمد منظورت چیه منم پیچوندمش بعد گفتم دنیا عکسارو جایی نزاری گفتش تو مگه دیدی گفتم اره خوب گفت وایییی من لباس زیر داشتم گفتم تو مثله خواهرمی که اونم خندید گفتش یه چندتا عکس هستش که من ندیدم نشونم داد دیدم تو یکی از عکسا خانومم تو بغله یه مرده لبه دریا دراز کشیده مرده دستشو گذاشته رو سینش گفتم دنیا این مرده
شوخی های سکسی

کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم

سکس
اینقد خشک و رسمی بود که قالب تهی کردم بهم گفت سکس لز چرا زنگ زدی؟
من ازدواج کردم و همسرم بارداره و خیلی دوسش دارم
دیگه به من زنگ نزن و گوشی را قطع کرد
سست شده بودم دو روز تو خلسه بودم
روز دوم رفتم تو آی دیم بودم و آن شدم یهو پیداش شد و درد و دل کرد بعد گفت گوشیتو روشن کن چرا 2 روزه خاموش کردی
بهم زنگ زد و قرار ملاقات گذاشت
روز رفتن حالت تهو شدید داشتم و نمیخواستم آرایش کرده برم
رفتم به کافی شاپ نزدیک 7 تیر
اونجا منتظرم بود خیلی پیر شده بود اگه واسم دست سکس لز  تکون نمیداد اصلا نمیشناختمش
موهاش خیلی سفید شده بود
دیگه اون آدم شاد نبود

میلیسید و میرفت پایین زبون لوله میکشد وسط کسم

داستان زندگیشو تعریف کرد که برادرش تو تصادف فوت کرده
البته اینو همون پارسال از دوستاش شنیده بودم
و اینکه مامانش مجبورش کرده که با یکی از فامیلا ازدواج کنه
وقتی حرف میزد فقط اشک میریختم سکس لز
سعید من چه بلایی سرش آمده بود و اینکه به دروغ به من گفته بود که زنش حاملست
بعد از چند بار که همدیگه را دیدیم دوباره سرحال شده بود شوخی های سکسی میکرد
یهو منو میبوسید وقتی راجب زنش میپرسیدم عصبانی میشد
آروم ناله میکرد
زنش هم امتحانات ترم داشت شهرستان بود
بعد کلی گشتن رفتم خونش
وقتی عکس عروسیشونو دیدم سنکوب کردم
زنش خیلی زشت بود اصلا به سعید نمیومد
خودشو بهم میچسپوند منو میبوسید اولش معذب بودم ولی بعدش باهاش همراه شدم
لبمو می بوسید و زبونشو تو دهنم میکرد داشتم دیونه میشدم ناله میکردم بعد شروع کرد به خوردن گردنم کرد لباسمو از تنم در آورد وسینه هام
داشتم میترکیدم کسم آب انداخته بود سکس لز
10 دقیقه سینه هامو خورد کیرش بلند شده بود و من چه حال داشتم
تمام تنمو لیس میزد آروم آروم شروع کرد به در آوردن شلوار وشورتم
باهاش همراه شدم سکس لز
باهامو باز کرد و آروم آروم شروع کرد به خوردن هیچ عجله ای نمیکرد من تو اوج بودم و کیرشو میمیالیدم
پا شد و همه لباساشو در آورد کیرشو گذاشت جلو دهنم
شروع کردم به خوردن آروم ناله میکرد سکس لز
از خوشونت تو سکس هیچ خبری نبود
چقدر دوست داشتنی شده بود. کیرشو از دهنم در آورد و روم دراز کشید

زنشو نکرده
خودمو بهش سپردم کیرشو گذاشت جلو کسم و خیلی آروم روش میمالید گفت نمی خوام پردتو بردارم پس کونتو قمبل کن
از روم بلند شد و من چرخیدم کونمو طرفش گرفتم
دستشو دور سوراخ کونم میچرخوند بعد با کرم سکس لز چربش کرد و مالش میداد کیرشو گذاشت دم سوراخم و هولش داد تو کونم تا کلاهک رفت تو یهو جیغ زدم محکم منو گرفته بود و دور سوراخ کونمو ماساژ میداد
دردم کم شد وکمی شل شدم بهم گفت اگه یه لحظه خودتو شل نگه داری تمومه خودمو شل کردم تو یه چشم به هم زدن کیر کلفتشو تا دسته کرد تو کونم متکای جلومو گاز زدم خودشو تو همون حالت نگه داشت و ازم معذرت خواهی میکرد بی حال شده بودم و اون با تمئنینه تلمبه میزد و قربون صدقم میرفت بعد یه ربع داشتیم با هم حال میکردیم که گفت آبم داره میاد و نتونست کیرشو بکشه بیرون وتمام آبشو خالی کرد تو کونم تو همون لحظه منم به ارگاسم رسیدم و دوتایی با هم ارضا شدیم
کیرشو در آورد و کنارم دراز کشید و شروع کرد به بوسیدنم
بعد 5 دقیقه ساکت شد فکر کردم خوابیده سرمو از رو سکس لز سینش ور داشتم دیدم داره گریه میکنه شوکه شدم وقتی دلیلشو پرسیدم گفت 3ماهه زنشو نکرده میگفت دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه ولی به خاطر شرایطش نمیتونه ازش جدا شه
خیلی دلم گرفت وبهش گفتم هر وقت احساس نیاز کردی میتونیم با هم باشیم
از اون موقع به بعد هفته ای یه بار منو میکنه سکس لز و هردوتاییمون از بودن با هم راضی هستیم

سکسی داغ سکسی پسر با پسر جوردی ال نینو پویا سایت پورن سوپر سکس سکسی با مادر کص لیسی سکس حشری ایران سکس سکس چت کلیپ سکسی

verified profile,hardcore,european,fucked,milf,slut,doggystyle,amateur,homemade,wife,chubby,cheating,pussy-fucking,big-ass,rough-sex,bbw,big-tits,big-cock,porn-video,horny-teen