سکس فارسی سبزه حشری چه ساکی میزنه آروم تاپ رو درآوردم و دست بروم

سکس فارسی سبزه حشری چه ساکی میزنه

سکس فارسی دا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کیرشو از روی شورت بو کردم یه تک سرفه کردم سعی کردم ناز بندازم توی صدامو و گفتم پریا هستم.

همین طور که پیمان شروع کرون چرت و پرت گفتن وارد سالن بزرگ خونه شدم و دور تا دور سالن همه چی سفید بود و عتیقه ها و مجسمه های گرون قیمت چشمک میزدن و من در حسرت یه تیکه از این وسایل که پولش میتونست تا چند وقت از این رو به اون روم کنه ولی اهل دزدی نبودم..تنها چیزی که ننه خدابیامرزم بهم یاد داده بود این بود که اهل دزدی و جیب بری و این حرفا نبودم. سکس فارسی خودش که تا زنده بود از این خونه به اون خونه کلفتی مردم رو میکرد و کم کم مریض شد و افتاد مرد..پدر درست درمون هم که نداشتم و یادم نمیاد الان زندس یا ته قبرستونه..دیگه بعد اون من موندم و پونه..اوایل منم راه ننه امو پیش گرفتم و

سبزه حشری چه ساکی میزنه

سکس
میرفتم دستمال به دست شیشه پاک میکردم و توالت میسابیدم ولی دیدم نع این پول ها کفاف گرونی این روزا رو نمیده و دیگه کم کم افتادم تو خط این کارا
مات وسایل خونه و فضاش شدم که پسر مغروره که اسمش مهرداد موهامو کشید و گفت جنده کوچولو قیافه ات خیلی ظریفه و هیکلت هم که ریزه میزس..،.اهل این حرفا هستی؟
یه پوزخند محوی زدم و برگشتم و لبامو آروم گذاشتم روی لب هاش دستامو بردم پایین و روی کیرش سکس فارسی گذاشتم که سرشو کشید عقب و یه هول کوچیک داد منو و تیشرتو از تنش درآورد اومد طرفمو مانتومو چنگ زد و از دو طرف محکم کشید و سه تا دکمه اش افتادن روی سرامیک های سفید و صداشون اومد..زیرش یه تاپ مشکی تنگ پوشیده بودم که قسمت بالای گردی سینه هام کاملا مشخص بود.
انگشت اشو برد لای سینه هام و بالا پایین اش کرد و گفت
خوبه خوشم اومد..تاپتو درار سریع..منم قوسی به کمرم دادم آروم تاپ رو درآوردم و دست بروم دکمه شلوارمو باز کردم و باسنمو دادم عقب و یکم نیم خیز شدم و شلوار جینمو درآوردم که دیدم مهرداد هم دستش رفته سمت کمربندش و کشیدش بیرون و وایساد جلوم..دست بردم و شلوارشو کشیدم پایبن..خودمم با شلوار تاب میدادم و پایبن میرفتم که همونجا جلو پاش زانو زدم سکس فارسی و کیرشو از روی شورت بو کردم..عمیق که صداش برسه..با ناخن هام لبه های شورت تنگ اشو گرفتم و کشیدم پایین که دیدم یه کیر سفید و بدون یه دونه مو افتاد بیرون و نیم سیخ شده بود..و چشمای مهراد هم نیمه باز بود..یهو دیدم پژمان لخت شده اومد
نشست روی مبل روبه رو و گفت شروع کن.

الکسیس خیانتکار با دوست پسر هول زبون میزد گفت:تو رو خدا مامان معذرت میخوام!!!!میدونی که من سکس فارسی پاهام رو زیاد نمیشورم!آیدا دوباره زد زیره خنده و گفت:حقته فاطمه!!!با اون خواهرای کون ناشورت!!!!!تو باید از عرق کف پاهای دختره خودت بخوری تا بفهمی یه من ماست چقدر کره داره!بعد صورت فاطمه رو روی کف پاهای بیتا فشار داد و گفت دیکه بسه!!!!فاطمه تو برو گمشو بشین اونجا.من هنوز با دخترت کار دارم.فاطمه گفت:خواهش میکنم.بسشه!!!بیتا دیگه از این کارها نمیکنه!!!بزار ما بریم!!!دوستای آیدا هم گفتن آیدا دیگه تمومش کن.ما هم باید بریم کار داریم.آیدا هم گفت باشه.تموم.فاطمه دیگه از این کارا نکنی!چون میدونی دوباره همین بلا رو سرت میارم!خلاصه فاطمه و دخترش رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن سکس فارسی و دختره مردم!تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آی

تخم هاش میخورد به کصم
هه مثکه اون میخواد فعلا نگاه کنه..منم دوباره نگام افتاد به کیر مهراد..صورتمو مالیدم به کیرشو نوکشو روی دهنم میذاشتم که یهو موهامو گرفت از عقب محکم کشید و دردم اومد..یه آخ گفتم که دهنم باز شد و با سرعت کیرشو کرد توی دهنم..گفت دندون نخوره جنده کوچولو..دهنمو بیش تر باز کردم تا بره ته حلقم..اونم شروع کرد داخل دهنم تلمبه زدن و اون طرف پژمان سکس فارسی بلند شد و اومد با پا یکی زد روی کونم و گفت همین طور که مشغولی از دهن داری جر میخوری..سوراخ پشتت هم وا کن از پشت هم پاره شی.
دهنمو کشیدم عقب که آماده کون دادن بشم که با این کارم مهرداد عصبانی شد و یه سیلی محکم زد توی صورتم و داد زد جنده توله سگ قرار بود به دوتامون سرویس بدی نه تک تک..دهن سگیتو وا کن تا نکبوندم توی دهنت..از اون پشت هم پژمان به پا میزد روی کونم میگفت زود باش بده هوا.
به ناچار مدل داگی نشستم رو به روی مبل جلوی مهرداد نشستم و بقیه ساک زدنمو ادامه دادم از پشت هم پژمان سکس فارسی مشغول انگشت کردن توی سوراخ کونم بود..از درد به خودم میپیچیدم ولی کیر توی دهنم اجازه فریاد زدن رو نمیداد و با کونم پیچ و تاب میخوردم..پژمان داشت سر کیرشو تنظیم میکرد و نوکشو فرو کرد توی سوراخم..از زیر شکمم گرفت و منو به خودش نزدیک کرد و کم کم کیرشو که نمیدیدم چه مدلی فقط حس میکردم هر چی میره تموم نمیشه تا این که همشو با یه ضرب فرو کرد توی کونمو و تخم هاش میخورد به کصم..از شدت درد یه گاز کوچیک از کیر مهرداد ناخواسته گرفتم که اونم چهرش جمع شد توی هم و کیرشو از ده
نم کشید بیرون و با پشت دست کوبید توی دهنم و بینی ام که یه مایع گرمی حس کردم از بینی داره میریزه توی دهنم و دست زدم دیدم خونه..مهراد گفت جنده سگ و روبه پژمان گفت مث سگ بگاش بده..اونم گفت ای به روی چشم دادا
و شروع کرد تا ته کیرشو میکرد توی کونمو و درمیاورد و دوباره میکرد توش..خیلی ریلکس..صدای آه و ناله اش سکس فارسی هم به راه بود..منم دستامو گذاشته بودم زمین و مدل داگی کون میدادم..که از پشت دستاشو گذاشت روی کصم و
چهارتا انگشت اشو فرو کرد توی کصم و حالت دایره وار میچرخوندش..موهام پخش شده بود توی صورتم و جیغ آرومی میکشیدم که دیدم کیر پژمان دیگه توی کونم نیست و پژمان اومد طرفم..از موهام کشید بلندم کرد و پرتم کرد روی مبل که مهراد نشسته بود و کیر سیخ شده اش هوا بود و افتادم روی پاش و گفت بشین روش با کصت..کصم به خاطر انگشت کردن های پژمان درد میکرد..کونمم که دیگه کون نبود..کوچه بود..خودمو یکم جلو کشیدم و نیم خیز شدم و کیرشو با دست گرفتم و بردم زیر کصم و سرشو روی کصم گرفتم و آروم آروم نشستم و کیرش رفت داخل ام.

لانا رودز سکس لانا رودز سکس لانا سکس کردی سکس دکتر سکس امریکای سکس خارجی جدید سکس خارجی سکس امریکا سکس ماساژ داستان سکس خانوادگی سکس خانوادگی

One thought on “سکس فارسی سبزه حشری چه ساکی میزنه آروم تاپ رو درآوردم و دست بروم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *