سکس شهوتی سوراخ کون آب کیری شده که گریم در اومد!پرتم کرد رو تخت

سکس شهوتی سوراخ کون آب کیری شده

سکس شهوتی آیدا بلند شد اول رفت از چشمی در نگاه کرد و گفت:این جنده ها هنوز نرفتن و پشت در کمین کردن!مهدیه دوست دیگه ای نداری بگی بیاد؟مهدیه گفت الان زنگ میزنم یکی از دوستام.خلاصه مهدیه زنگ زد و 3 تا از دوستاش گفتن میام.نیم ساعتی طول کشید تا رسیدن و توی این نیم ساعت سمیرا از کف پاهای زنم دوباره خورد.دوستای مهدیه زنگ زدن به گوشی مهدیه و اومدن توی آپارتمان و آیدا در رو باز کرد و فروزان و فتانه هم با دوستای مهدیه کشوند توی خونه.3 تا دوست مهدیه کس و کون بودن و جنده!عجب اندام هایی داشتم.من کیرم دوباره سیخ شده بود!مهدیه برای دوستاش سکس شهوتی ماجرا رو توضیح داد.مهدیه و دوستاش فروزان و فتانه و سمیرا رو خوابوندن روی زمین!چون تعدادشون کمتر بود جرات نمیکردن کاری کنن و 3 تایی کف هال دراز کشیدن.آیدا و مهدیه و دوستاش

در خونه ک بسته شد.. باید تنبیهت کنم ک ادم شی سوراخ کون آب کیری شده سکس آبرومو بردی، نشست رو کاناپه مجبورم کرد حالت سگی بشم. از پشت شلوارموشورتمو کشید پایین و کمربندشو در آورد ب کونم ضرب ک میزد،احساس میکردم آتیش گرفتم هربار تند تر و محکم تر میزد منم جیغ میکشیدم ببخشید دیگه تکرار نمیشه! هلم داد زمین خوردم.. راحت تر رو مبل نشست و اشاره کرد سمت کیرش!

فرار نمیکنم دارم خفه میشم ک بلند شدو زیر شکممو گرفتو بلندم سکس شهوتی کرد دوباره ب حالت سگی و از ترس اینکه از دستش در برم بلافاصله دوباره سرشو کرد تو گفتم آروم باش احمد تورو خدا آروم باشه من دراختیارتم کون سفید ایرانی کنترل کن خودتو داری شکنجم میکنیا..با این حرفا یکم آروم شد گفت من اسپری زدم شاید تا یک ساعت آبم نیاد اگه بازم بخای فرار کنی خودت اذیت میشی اینو که گفت تف کردم روش ک نامرد زد تو گوشم ک دستش بشکنه الهی..دوباره سگی خوابوندمو گفت با دستات بازش کون سفید ایرانی کن ک راحت بره تو هرچی همکاری کنی زودتر تموم شه خودت خلاص میشی..تو دلم داشتم نفرینش میکردم بی پدر مادرو..دوباره کرم زدو گذاشتو ی فشار داد سر کیرش راحت میزفت تو ولی نامرد میخواست همشو جا کنه گفتم تورو خدا هرکاری میکنی فقط یواش گفتم بخدا من بار اولمه تو میخای منو مثل این فیلم سوپرا بکنی اونا اینکارن کارشونه سکس شهوتی من دخترم تورو خدا یواش گفت باشه ولی فقط برا چند دقیقه..هرچی آروم فشار میداد کیرش بیشتر جلو نمیرفت اخه من خیلی کوچیک جثه بودم استخون بندیم کوچیکه اون کیر واقعا برا من بزرگ بود باید جر میدادو میرفت جلو ک همینطورم شد..وقتی دید کیرش جلو نمیره دوباره وحشی شد با دستاش دوباره پهلوهای منو گرفتو فشار داد پایین جوری ک شکمم چسبید ب تخت و شروع کرد ب فشار دادن جیغد دادو فریاد من منه بدبخت رفته بود بالا ولی کون سفید ایرانی اون کر شده بود هر بار ک فشار میداد نفسم بالا نمییومد انگار کیرش تو گلومه داشتم از درد میمردم ب پهنای صورت اشک میریختمو میگفتم خدا منو بکش از این درد خلاصم کن تو اون لحظه حاظر بودم بگم بیا بکن تو کوسم ولی از تو کونم بکش بیرون..ده دقیقه ای گذشته بود و تقریبا دو سوم کیرش تو کونم بود ولی نامرد بسش نبود قصدش بود سکس شهوتی هرجور شده همشو جا کنه انگار از درد کشیدن من لذت میبرد زبونشم دیگه باز شده بود هی میگفت چطوری جنده خانم..بازم کون میدی..بازم میگی برات سوپرایز دارم..بازم جلو کون سفید ایرانی کسی لخت میشی..دوس داری دارم جرت میدم تو ک خیلی حشزی بودی چی شد پس….باور کنید این حرفاش از کون دادن برام سخت تر بود دلم میخاست زمین دهان باز کنه من برم پایین تقریبا یک ربعی داشت تلمبه میزد دیگه کیرشم کامل جا بود چون تخماش میخورد بهم منم دیگه از شدت درد دیگه داد نمیزدم سرمو فرو کرده بودم تو بالشتو گاز میگرفتم.

میدونست بدم میاد، شلوارمو کشیدم بالا،با بغض : ببخشید دیگه تکرار نمیشه اخم کرد سکس شهوتی زودی رفتم دکمشو باز کردم شلوارشو کشیدم پایین کیر شق شدش گرفتم تو دستامو شروع کردم ب خوردنش وقتی تو دهنم بود سرمو فشار داد،تا حلقم رفت،اوق زدم چشام قرمز شد،احساس خفگی کردم! ولم کرد،نفس میزدم اب دهنم همه جا ریخته بود،غلط کردم بسه دیگه! بازومو گرفت و برد سمت اتاق گفت تازه شروع شده،همچین بازومو فشار داد که گریم در اومد!پرتم کرد رو تخت، پاشو لختم کن! تلاش کردن برای فرو کردن دستام داشت میلرزید،دکمه های پیرهنشو باز کردم!! موهامو گرفتو گردنمو لیس زد،از کارایی ک حساس بودمو بدم میومد میکرد! بعد گازش گرفتو میک زد سعی میکردم هلش بدم،ول کن نبود! اهی کشیدم سکس شهوتی ،لباسمو جر داد،با ی حرکت شلوارموشورتمو با هم در اورد سوتینمو میکشید از قصد بازش نمیکرد

زیر بغلم ی حالت عرقسوز نمیتونم بگم چجوری شد آخرم جرش داد کیرشو گذاشت رو کسم، +چند بار گفتم جلو کسی جواب منو نده!! چند بار سکس شهوتی گفتم سر من داد نکش! با فشار تمام کرد توم،همش دست و پا میزدم! عقب جلو کرد محکم +اه دارع میاد،میخوام بریزم تو کست، -نهههه نریز حامله میشم!میخورمش تا ته،فقط نریز توم! +اه‌ه‌ه اوومد.. جیغ کشیدم…. ارضا شد داخل کونم بوسه هایی ب کمرم زد، بلندم کردو زانو زدم کیرشو گذاشت دهنم! +اه چقد دست و پا میزنی ،با کمربندش دستامو محکم بست، -چیکار میکنی ایی دستم، حالا موهام تو دستش بودو کیرش تو دهنم، دوباره پرتم کرد رو تخت و نشست رو کمرم دمر خوابیده بودم،اون هم نشسته بود رو سکس شهوتی کمرم! نمیذاشتم بزار کونم،میترسیدم، +اخ اخ کونشو چقدر کبود شده، با کیرش ضربه زد ب کونم

فهمیدم میخواد بزاره توم.. خودمو تکون دادم جیغ کشیدم نکن.. دستام ک بسته بودو با یه دستش گرفتو کشید سمت خودش کیرشو گذاشت داخلم با یه فشار همشو کرد توم فشاری ب مثانم اومد ک یکم خودمو خیس کردم مث اسب سواری دستامو میکشید عقب خودشو میداد جلو.. یعنی عقب جلو میکرد.. از درد داشتم گریه میکردم اما سکس شهوتی ولکن نبود، +کونتو جر میدم پدرسگ جواب منو میدی؟ جلو همه ضایم میکنی!!! بگو غلط کردم! -غلطط کردم گه خوردم آیییی دیگه تکرار نمیشه ولم کن! +اخ ابم دار میاد ارضا شد داخل کونم! شل شد روم…بعد پاشد انگشتشو کرد داخل کونم گذاشت دهنم،سرمو تکون دادم ک نخورم اما انگشتشو کرد تو حلقم، نفس زدو دراز کشید،چند دقیق نمیتونستم تکون بخورم، رو زانو هام نشستم : دستمو باز کن انگشت اشارشو کشید رو شکمم،التماس کن! ترو خدا دستمو باز کن،درد میکنه! برگرد،فک کردم سکس شهوتی میخواد باز کنه

چیکار کنم ک بازش کنی محکمتر دستمو بست اخ امیر،مچام خیلی ظریف بود،واقعا درد داشتم چون عرق کرده بود دستام و کمربند چرم بود منم تلاش میکردم بازش کنم، دستام زخم شده بود ناجور چیکار کنم ک بازش کنی؟ لباشو بوسیدم امیر بازش کن!! حقته زیادی سر صدا کنی نمک میپاچم روش خفه شو بخواب امشب بازش نمیکنم سکس شهوتی، با اون دردی ک داشتم دراز کشیدم احساس کردم حالم بده،انگار فشارم افتاده بود،رنگ و روم پریده بود، باز رفتم پیشش خواب بود بیدارش کردم،امیر امیر حالم بده بیدار شو، بیدار شد،وقتی دید رنگو روم پریده فهمید دروغ نمیگم زود دستامو باز کرد دویدم سمت دستشویی،خونی ک رو دستام بود دیدم حالمو بیشتر بهم زد،اول بالا اوردم بعدآب سردو باز کردم سکس شهوتی .. حالم بد بود وقتی چشامو باز کردم،سرم بهم وصل بود فشارم حسابی افتاده بود!

سکس دراتوبوس کون سفید ایرانی داستان سکس سکس مامان پسر سکس الکسیس تگزاز سکس لانارودز عکس سوپر ایرانی سکس ایرانی از کون جنده ایرانی فیلم سکس ماساژ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *