سکس دوربین مخفی با اب کسش کیرمو خیس میکردم چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه

0 views
0%

سکس دوربین مخفی با اب کسش کیرمو خیس میکردم چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه

سکس دوربین مخفی زنگ زد سلام و احوال پرسی کردیمو خودشو معرفی کرد منم یه چند وقتی تنها بودم تقریبا یک سالی میشد با کسی هم سکس نداشتم سریع تحویلش گرفتم بعد چند مین صحبت کردن با هم قرار گذاشتیم که همدیگه.

رو ببینیم فرداش با ماشین رفتم دنبالش وقتی دیدمش نشناختم کلی عوض شده بود حسابی به خودش رسیده بود و خیلی نازو خوشگل شده بود خلاصه اومد نشست تو ماشین و یه ساعتی با هم دور زدیم از خودمون گفتیم کیر تو کون.

اون گفت که خواستگار اومده واسش و میخواد ازدواج کنه همین روزا گفتم ای سگ تو این شانس به روش دیگه نیاوردم که تو که میخواستی ازدواج کنی واسه چی به من زنگ زدی دورامون رو زدیمو رسوندمش.

خونشون موقع برگشتن همش داشتم به استیل و قیافش فکر میکردم خوار کسه عجب چیزی شده بود داشتم دیوونه میشدم دیگه ، هی تو این فکر بودم که اینو چه جوری بکنمش که یه فکری به سرم زد گفتم یا جواب میده یا نمیده .

فرداش سریع بهش زنگ زدم و قرار گذاشتم بعد از بعد از ظهر گفت بعد از اتمام کارم بیا دنبالم منم رفتم دنبالش دوباره با ماشین یک ساعتی بود دور زدیم خودم رفتم جای خلوت که کسی نباشه بعد بهش گفتم کی سکس خارجی.

قراره ازدواج کنی گفت تا یه چند وقت دیگه ملوم میشه منم سریع اون ترفندی که تو ذهنم اومده بود سکس دوربین مخفی رو به کار بردم گفتم ببین مریم من میدونم تو چه جور ادمی هستی میدونم ادم مذهبی هستی و دستت سکس.

به هیچ پسری نخورده ولی بدون من خیلی دوس داشتم برای بک بارم که شده جای شوهرت باشم گفت ینی چی گفتم تو که میخوای تا چند وقت دیگه کسش خیس خیس شده.

مراسم تموم شده بودو تو راه خونه بودیم.دیگه مال من شده بود .لباس عروسشم در اورده بودو گذاشته بود رو تخت.منم رفتم بیرون لباسامو عوض کردمو یه شرت پام بود دیگه صبر نداشتم واسه دیدنش لباشو گذاشت.

رو لبام یکم که همو بوسیدیم در گوشش اروم گفتم :مطمئنی؟اونم اروم تر از من گفت:خیلی وقته. گردنشو بوسیدم رفتم سراغ لاله ی گوشش دستامو انداختم زیر پاشو لبامو گذاشتم رو لباشو اروم بردمش به سمت تخت.

دستامو از روی دستاش حرکت دادم به سمت پایین و رسوندم به سینه هاش از زیرم پاشد اومد رومو سکس دوربین مخفی شروع کردم لبامو بوسیدن دکمه های پیرهنمو باز میکرد  کیرتو تو کونم میخام ایران سکس.

از بس کسشو لیسیده بودم باد کرده با دستام سینه هاشو از روی حوله گرفته بودمو میمالیدمو از روم بلندش کردمو خوابوندمش خودم افتادم روشو تا زیر سینه هاش حولشو کشیدم پایین.

زبونمو گذاشتم روشو شروع کردم بوسیدن و لیسیدن کامل میکردم تو دهنمو.یکم که گذشت دستشو گذاشت سکس دوربین مخفی رو سرمو کشوند به سمت پایین اروم گفت دیوونم کردی بخور برام.

یه کس کوچولوی خوشگل کیرم داشت شرتمو پاره میکرد رفتم سمت نافشو شروع کردم بوسیدنش و نفسامو میزدم بهش اونم دستاشو گذاشته بود رو سینه هاشو میمالید به کسش که نگاه کردم دیدم خیس خیس.

شده رفتم طرفشو از روناش شروع کردم بوسیدن ولی به کسش دستم نزدم یخورده که گذشت گفت بخور دیگه لا مصب دیوونه شدم انگشتمو گذاشتم رو کسشو اروم میمالیدم.یه دستم رو سینه هاش بودو یه.

دستمم روی کسش و دورشو میمالیدم زبونمو کردم لاش.کلشو میکردم تو دهنمو میمکیدم سارا هم اه سکس دوربین مخفی و ناله میکردو.از بس کسشو لیسیده بودم باد کرده بود و قرمز شده بود سارا گفت کیرتو, منم که دیگه خودم داشتم میمردم از شهوت.

دلم اون کس خوشگلو میخواست تخمامو کرد تو دهنش و لیس میزد لباشو برد سمت کیرمو بوسیدو سرشو کرد تو دهنش زبونش دور کیرمو لیس میزد یخورده که خوردبرام دیگه دلم اون کس خوشگلو فیلم های سکس ایرانی.

دست نخوردشو میخواست خوابوندمشو افتادم به جون کسشو میخوردمش اونم فقط اه و ناله میکردو سکس دوربین مخفی دستشو رو سرم فشار میدا گفت کسم کیرتو میخواد توروخدا بکن توش کیرمو گذاشتم رو کسشو.

همینطور میمالیدمو با اب کسش کیرمو خیس میکردم ولی تو نمیدادم اونم از شدت بی قراری کمرشو بلند میکردو کسشو به کیرم فشار میداد کیر منم دیگه راست راست بود لبامو گذاشتم رو لباشو.

کیرمو محکم کردم تو کسش.لبامو گذاشتم رو سینه هاش که شق شق بودو کیرمم اروم سکس دوربین مخفی کردم تو کسش صدا برخورد کیرم با کسش خیلی قشنگ بود خیسیه کیرمو که از اب کس سارا بود حس میکردم چن .

تا تلنبه ی محکم دیگه زدمو کیرمو از کسش در اوردمو ابمو با فشار ریختم روش یه نفس بلند کشیدم.

سکس در خواب

کیر تو کون سکس در خواب سکس چاق میلف سکس عاشقانه فلم سکس سکس نوجوان ساک زدن کلیپ سکسی

Seamless pantyhose in public

verified profile,upskirt,milf,butt,public,pantyhose,flashing,boo

From:
Date: October 28, 2022