سکس دختر ایرانی این ممه هر کیری رو میخوره مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت

0 views

سکس دختر ایرانی این ممه هر کیری رو میخوره

سکس دختر ایرانی این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو. سکس دختر ایرانی سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم. سکس دختر ایرانی آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه

سکس
سکس ضربدری
منو نیلو بیشتر وقتا با هم فیلم پورن میدیدیم
یه روز با یه فیلم ضربدری روبه رو شدم دیدن اون فیلم خیلی منو حشری سکس دختر ایرانی کرد ولی نمیدونم چرا روم نمیشد به نیلو نشونش بدم
ولی از اون موقع هروقت تنها بودم فقط دنباله فیلمهای ضربدری میگشتم و تنهایی میدیدم
یک سالی گذشت و منم یواش یواش با یه سری چیزهای کوچیک شروع کردم به گفتنش به نیلو ولی اون خیلی مخالف این داستانا بود و میگفت اینو فقط فیلمه
ولی من دیگه یواش یواش روم باز شده بود وسط رابطمون همش درباره این موضوع حرف میزدم که بیشتر وقتا انقدر حشری میشدم که دیگه خیلی زیاده روی میکردم و نیلو بدش میومد و بحثمون میشد
یه دیگه نشستم خیلی روک باهاش صحبت کردم از فانتزیام واسش گفتم
گفتم که دوست دارم سکس کردنشو با یکی دیگه ببینم بالاخره اونم واسه خراب سکس دختر ایرانی نشدنه زندگیمونو از دست ندادنه من قبول کرد ولی با چندتا شرط که اولا اصلا دوست ندارم تو با یه زنه دیگه رابطه داشته باشی تو دوست داری سکس منو با یکی دیگه ببینی ولی من دوست ندارم رابطه تورو با یکی دیگه ببینم که من با این شرطش موافقت کردم دوم حتما کسی باشه که خیلی خیلی هر دوتامون بهش اطمینان داشته باشیم
بازم شرطشو قبول کردم
یاشار میگفتم بزرگتر شده بود منم رابطه گرمتر و صمیمیتری باهاش پیدا کرده بودم بیشتر وقتای بیکاری پیش هم بودیم

پستوناش تو سوتین جا نمیشن .کیرم سفت شد

کیرکلفت مخصوصا کلاه کیرش
فکر یاشار که به سرم زد با نیلو درمیون گذاشتم که دیدم مخالفتی نکرد انگار بنظره اونم یاشار بهترین کیس بود
نیلو واسمون مشروب اورد و خودشم چند پیک باهامون خورد بلند شد رفت تو اتاق
منو یاشار به مشروب خوردنمون ادامه دادیم حسابی داغ داغ شده بودیم سکس دختر ایرانی بلند بلند میخندیدیم یه نیم ساعتی از رفتنه نیلو تو اتاق میگذشت و ما هم خراب خراب شده بودیم که یهو دیدم در اتاق باز شد نیلو با یه بادی سکسی تو تنش و یه آرایشه سکسی خیلی خفن اومد بیرون اونم با دیدنه این لباس سکسی این آرایشه خفن این هیکل بی نظیر ماتش زده
نیلو اومد جلو و وسط ما نشست یه دستشو گذاشت روی ران پای منو اون دستش رو پای یاشار بود با یه ناز قشنگ گفت میخوام ببینم شما دوتا مردای من امشب با من چیکار میکنید
چرخید رو به من شروع کرد به لب گرفتن از من بعد یه بیست ثانیه چرخید سکس دختر ایرانی رو به یاشار چند ثانیه تو چشماش نگاه کرد بعد شروع کرد به لب گرفتن ازش همینجوری که داشت ازش لب میگرفت من یکی از سینهاشو در آوردم شروع کردم به خوردنش دوباره نیلو رو به من چرخید شروع کرد به لب گرفتن که دیگه روی یاشار باز شده بود که دیدم اونم اون یکی سینشو درآورد شروع کرد به خوردنش ما همونجا رو کاناپه بیست دقیقه ای با نیلو ور رفتیم سینهاشو خوردیم و با کسش بازی کردیم که دیگه نیلو خیلی حشری شده بود
از رو کاناپه بلند شد دست منو یاشارو گرفت بلندمون کرد بردمون تو اتاق خواب جلوی تخت خواب زانو زد منو یاشار پیشش وایسادیم اون کیر منو یاشار دراورد شروع کرد به خوردنشون کیر من تقریبا ۱۸ . ۱۹ سانتی بود کلفتی متوسطی داشت ولی کیر یاشار ۱۳ .۱۴ سانت بود ولی کلفت مخصوصا کلاه کیرش خلاصه نیلو چند ثانیه واسه من ساک میزد سکس دختر ایرانی و چند ثانیه واسه یاشار و دیدن این صحنه ها منو داشت روانی میکرد از زور شهوت بعد چند دقیقه رفتم رو تخت نیلو با حالت قمبل لبیه تخت اومد واسم ساک زد یاشارم خیلی اروم از پشت کیرشو کرد تو کس نیلو چون کیر یاشار کلفتتر بود سرش بیشتر کلفت بود با رفتنه کیر یاشار تو کس نیلو . نیلو یه اه از ته دل کشید یاشار از کس میکردو منم که نیلو داشت واسم ساک میزد بعد جامونو عوض کردیم و بعد پوزیشن های دیگه رو اجرا کردیم
اخرشم همزمان یکی از فانتزیایی که من خیلی دوست داشتم انجام بدم از کس و کون کردیم سه تایمون ارضا شدیم روی تخت دراز کشیدیم
تا صبح با هم حرف زدیم و ماجرارو واسه یاشار تعریف کردیم که ما میخواسیم ضربدری داشته باشیم به اینجا رسید
ولی چون هر سه تایمون اولین تجربمون بود خیلی لذت بردیم بعد از کلی حرف تا صبح تصمیم گرفتیم که خواهر یاشار شیرینم بیاریم تو این بازی شیرین همسن نیلو بود خیلی دختر امروزی بود میدونستیم که واسه راضی شدنش مشگله زیادی نداریم

رقصیدن برهنه
فردای اون شب نیلو به شیرین زنگ زد گفت که بیاد پیشش اونم اومد
وقتی شیرین اومد خونمون نیلو
همه ی لباساشو دراورد لخت شده بود و شروع کرده بود به رقصیدن برهنه وسط سکس دختر ایرانی رقصیدنش بود که از شیرینم خواست اونم لخت بشه باهاش برقصه شیرینم لخت شد شروع کرد به رقصیدن
که منو یاشار وارد خونه شدیم
شیرین اولش از دیدنه ما هم تعجب کرد و هم خجالت میکشید بخاطر وجود یاشار اونجا ولی وقتی میدید که نیلو هم لخته ارومتر میشد
من نزدیک شیرین شدم شوخی شوخی به سینهاش دست میزدم بدنشو لمس میکردم سکس دختر ایرانی شیرینم از خجالتش جلوی یاشار خودشو جمع میکرد که متوجه شد همین کارهارو هم یاشار داره با نیلو انجام میده که یواش یواش یخش اب شد با دیدنه لب بازی کردنه یاشار و نیلو اونم شروع کرد به لب گرفتن از منو از اونجا سکس ضربدریمون شروع شد خیلی لذت بردیم این رابطه نزدیک ۲ سال ماهی دو یا سه با طول کشید تا اینکه خانواده یاشار و شیرین از شهرمون رفتم ولی ما هنوز بهشون فکر میکنیم

سکس پاکستانی داستان سکسی سکس سیاه فیلم سکسی کوتاه کس دادن سکسی کم سن سکس گروهی فیلم سوپر امریکایی سکس ورزشی سکس رمانتیک کلیپ سکسی

verified profile,anal,chubby,curvy,squirt,submissive,humiliation,bdsm,ass-to-mouth,degradation,pain,scream,dominant,slap,rimming,unhappy,crying,painal,scared,eating-ass,ass-to-cunt