سکس خشن گروهی چهارتایی با کوس های تنگ و خیس

0 views

سکس خشن گروهی سکس چهارتایی با کوس های تنگ و خیس

سکس خشن گروهی گفت شما جودو کار میکنین واسه همین من میخوام از شما کمی جودو یاد بگیرم.من هم بهتون کاراته یاد میدم.فاطمه گفت باشه فردا بیا کلاس بهت یاد میدم.سمیرا گفت همین الان میخوام یاد بگیرم چون جلوی یکی از دوستام گفتم جودو بلدم نمیخوام کم بیارم.خلاصه فاطمه حرکات دی آشی هارای و آشی گروما رو به سمیرا یاد داد.سمیرا هم گفت من ضربه کف پا به صورت رو بهتون یاد میدم.فاطمه گفت من نمیخوام یاد بگیرم نیازی نیست.سمیرا دسته فاطمه رو گرفت و کف پاش رو گذاشت روی دهن فاطمه و گفت:اینجوری.فاطمه که فقط چشماش سکس خشن گروهی معلوم بودن دهنش رو از کف پای سمیرا جدا کرد و گفت:باشه یاد گرفتم.بسه.در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف

سکس چهارتایی با کوس های تنگ و خیس

سکس
بهش کون دادم
از خودم بگم قدم ۱۶۰ وزنم ۶۰ کیلو بدنم خیلی کم مو و دخترونس یکمم سکس خشن گروهی سینه هام برجسته اس. دوسال پیش تابستون یکی از دوستام بهم زنگ زد و گفت بریم لواسون باغمون شب جمعه اونجا یه شب تا صبح بکنمت .منم قبول کردم . اومد دنبالمو وقتی رسیدیم دیدم که چراغای خونه باغ روشنه حس کردم که قبل از ما کسی اونجاست . رفتیم تو دیدم بله دو نفر از دوستای سعیدم اونجان . بچه بساط مشروب و پهن کردن و نشستیم مشروب خوردن . تو فکرم بود نکنه سه نفری بخوان منو بکنن ولی تاحالا سعید این کار رو نکرده بود که بخواد دو نفر دیگه رو هم دعوت کنه بخوان با من سکس کنن . داشتیم مشروب میخوردیم سکس خشن گروهی که یکی از دوستای سعید کل لباساشو دراورد و با شورت نشست .و درحال حرف زدن بودیم که حس کردم با چشماش به سعید اونیکی دوستش اشاره کرد شمام لخت شید . اسم دوستای سعید ‌.احسان .حمید بود . حمید و سعیدم لخت نشستن . سعید به من گفت توام لخت شو دیگه گفتم نه همینجوری راحتم . که احسان با خنده سکس خشن گروهی گفت لباساتو دربیار باهات کار داریم .گفتم نه و نمیخوام که یهو سعید بلند شد از پشت منو خوابوند رو زمین دستامو گرفت و به اون دوتا گفت لختش کنین اولش فک کردم دارن شوخی میکنن احسان شلوارمو دراورد و میخواست شورتمم دربیاره

مامان حشری و دوستاش ترتیب من و دادن

ساک زدنم تموم
شورتمم دربیاره دست و پا زدم و نمیزاستم حمید م پاهام گرفت تا احسان راحت تر لختم کنه شورتمو به زور دراوردن و سعیدم تی شرتمو از تنم دراورد و منو کاملا لختم سکس خشن گروهی کردن و ولم کردن و منم بلند شدم که نشستم رو مبل احسان اومد روبه روم واستاد و کیرشو گرفت جلو صورتم و گفت ببین تا صبح هم مقاومت کنی فایده نداره ما میخواییم بکنیمت سعید به ما گفته کون خوبی داری . کیرشو گذاشت رو لبامو به زور فشار میداد سکس خشن گروهی من دهنمو باز نمیکردم با دستاش سرمو محکم گرفت فکمو باز کرد و کیرشو گذاشت تو دهنم و جلو عقب کرد . سعید و حمیدم شورتاشونو دراوردن و کنارم واستادن تا واسون ساک بزنم .واسه احسان ساک زدم و قبل از اینکه آبش بیاد کیرشو دراورد و سعید کیرشو گذاشت تو دهنم یکم واسه سعید میخوردم یکمم واسه حمید . وقتی ساک زدنم تموم شد . حمید منو حالت سگی رو زمین گذاشت و احسان زیرم خوابید و خودشم از پشت چسبید بهم . سعید روبه روی صورتم رو زانو هاش واستاد تا دوباره کیرشو بخورم . اول حمید کیرشو سکس خشن گروهی خیس کردو آروم فرو کرد تو کونم کیرش خیلی کلفت بود دادم رفت هوا ک احسان گفت تازه اولشه الان منم میکنم تو کونت خوب جیغ بزنی . همینجوری که حمید داشت تلمبه میزد . احسانم از زیر کیرشو گذاشت دم سوراخ کونمو همراه با کیر حمید کرد تو کونم

کیرشو کشید بیرون
داشتم ناله میزدم که سعید کیرشو کرد تو دهنمو شروع کرد جلو عقب سکس خشن گروهی کردن .دوتا کیر تو کونم بود و یهرکیر تو دهنم خیلی درد داشتم اما داشت بهم حال میداد یه رب بیست دقیقه تلمبه زدن که اب کیر حمید اومد و کیرشو دراورد و ریخت رو باسنم. از پشتم بلند شد و رفت اونور . کونم باز ه باز شده بود و دیگه کیر احسان واسم درد نداشت . چند دقیقه بعدم آب احسان سکس خشن گروهی اومد و کیرشو کشید بیرون و آبش ریخت لای پاهام و رو شیکم خودش . منو از روخودش بلند کرد و از زیر اومد بیرون دیگه نا نداشت تکون بخورم ‌. دمر خوابیده بودم که سعید خوابید رومو گفت نوبت منه در گوشم گفت جنده ی خودمی ک کیر شو کرد تو کونم دیگه درد نداشتم و فقط بهم حال میداد . سعید هم ده دقیقه تلمبه سکس خشن گروهی زد و آبشو ریخت تو کونم . تا صبح هر کودومشون دو راند دیگه منو کردن و دیگه حس میکردم سوراخ کونم پنج سانت باز باز شده . راه میرفتم حس میکردم کونم پاره شده
فیلم سکس خشن فیلم سکسی خشن فیلم سکس زوری سکس زوری سکس انال فیلم سکسی ژاپنی سکس ژاپنی کون زن سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن کلیپ سکسی