سکس خانوادگی ایرانی کوچولوی حشری من آب یه تیم و آوردی میپیچید ک منه حشری رو تحریک

سکس خانوادگی ایرانی کوچولوی حشری من, آب یه تیم و آوردی

سکس خانوادگی ایرانی هر دفعه هم میومد عطرش تو کل مغازه میپیچید ک منه حشری رو تحریک تر میکرد اینم بگم ک آدمی نبودم ک بخوام فکر یه نفر بزنم و خودمو خالی کنم این روند من و خوش رو بودنام موقعی ک میومد ادامه داشت من سعی میکرد باهاش شوخی کنم..یه بار ک اومد مغازه ازم خواست براش یه شارژ مستقیم از کارت خان بگیرم من قبول کردم…شمارشو ک گفت از عمد دو س بار تکرار کردم تا تو ذهنم بمونه..بعد ک رفت سریع تو گوشیم زدم شبش تو تلگرام بهش پیام دادم با ترس و دلهره نمیدونستم چی بگم

کوچولوی حشری من, آب یه تیم و آوردی

سکس
وقتی جواب داد و منو شناخت یکم احوال پرسی کرد
پروفایلمم ب لطف ادیت و افکت و دوربین خوشگل و جذاب بود ک لااقل میفهمید همیشه ب داغونیه زمانی ک در مغازه ام نیستم
صحبت های دوستانمون با جمله چ بوی عطر خوبی دارین کلید سکس خانوادگی ایرانی خورد و ما چند وقت با هم چت میکردیم
اول خیلی معمولی ولی کم کم وارد یه فاز جدید شدیم اونم از وقتی ک بهم گفت دوسم داره..
خلاصه شوهرش کارش یه جوری بود ک دو روز خونه بود کاملا دو روز اصلا نبود
و ب گفته خودش چون سنتی ازدواج کرده بودن حسی خاصی بهش نداشت.
صحبت های ما با شوخی های سکسی هم رسید و کم کم رد و بدل کردن عکس
من از بدنم و تو باشگاه و گاهی هم از کیرم میفرستادم سکس خانوادگی ایرانی اونم از سینه و کون و کصش
خب سینه های آنچنان خوش فرمی نداشت ولی خب تحریک کننده بود واسه من کوص و کون سبزه ای هم داشت ک ولی یه مقدار بزرگ بود کونش.
این چتا بالاخره باعث شد یه بهم زنگ بزنه و بگه ساعت ۴ بیا خونمون آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه سکس خانوادگی ایرانی پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه بوی……اوفففف…..خفه شدم.سمیرا پاهاش رو از کفش در آورد.من از اون بالا میدیدم که پاهاش خیسه عرقه و برق میزنه.سریع کف پاهای خیسه سکس خانوادگی ایرانی عرقش رو گذاشت روی صورت فاطمه.فاطمه یه لحظه هیچ صدایی ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف…….چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه…….صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
میتونم بگم طعم سکس داشت
سری بعدی ک اومد در مغازه با روی باز تر باهاش برخورد کردم
منم ک انگار برق سه فاز کردن تو کونم دوییدم رفتم حموم موهای بدنمو زدم
صورتمو اصلاح کردم و یه لباس چسب پوشیدم و ساعت نزدیک چهار بود بلند شدم رفتم سمت خونشون ک دو تا کوچه فاصله بود
زنگ آیفونو زدم بدون کیه گفتن درو باز کرد خونه طبقه سوم بود با هر قدمی از پله ها میرفتم بالا هزار تا فکر تو سرم میچرخید
هزار تا اما و اگر تو ذهنم بود ک پاهامو سست میکرد اما تو اون شرایط ک ضربان سکس خانوادگی ایرانی قلبم آمپر چسبونده بود شهوتم به همه ترسام غلبه کرد

دختران ناز ژاپنی ,کوس تنگ باریک

با شهوت لمس میکردم
بالاخره پشت در در زدم در باز کرد سلام کرد گفت کفشاتو بیار تو..
رفتم تو یه تیشرت قرمز تنش بود با یه شلوار زرد من تو اون لحظات همه چیرو سکسی میدیدم ..تا وارد شدم سریع بغلم سکس خانوادگی ایرانی کرد محکم فشارم دادم و بوسم کرد هی میگفت دوستت دارم بوی عرق تنش ک با عطری ک زده بود قاطی شده بود موهای تنمو سیخ کرد ..کیرمم ک از بعد از حموم راست بود.
اونم ک شهوت منو تو چشمام دید سریع لباشو گذاشت رو لبام
تلخ بود طعم دهنش ولی اونقدر اونموقع برام لذت بخش بود ک سعی میکردم دقیقا مثل فیلمای خارجی لباشو بخورم
دستمو گرفت کشوند منو تو اتاق …باز دوبار لب گرفتم ازش و دستم بردم سمت کونش
لباشو ازم کند
تیشرتمو از تنم درآورد و شروع کرد ب مک زدن گردنم من فقط سرشو گرفتم آروم رفت رو سینه هام و سینه هام مک میزد واقعا تو شهوت غرق بودم با زبونش از عضله های شکمم رد شد رسید ب شلوارم ک چون یه شلوار ورزشی چسب بود راحت اومد پایین کیرم افتاد بیرون یه حرفایی میزد مدام ک من اصلا تو اون دنیا نبودم ک بفهمم چی میگه کیرمو گرفت سکس خانوادگی ایرانی دستش و باهاش بازی کرد و مالید ب صورتش و بعد گذاشت تو دهنش
حس خیس شدن کیرم و حرکتش تو دهنش یه قلقلک ریزی بهم میاد فقط تونستم چشمامو ببندمو موهاشو نوازش کنم …بعد از چند دقیقه بلند شد گفت نوبت توعه من با چیزایی ک از تو فیلما یاد گرفته بودم و ابتکاری ک تو اون وضع داغی داشتم و البته ناشی گری سریع ازش لب گرفتم و بعد تیشرت قرمزشو درآوردم شروع کردم ب مک زدم گردنش طعمش مثل لباش تلخ بود مزه ته خیار شاید ولی خیلی ب نظرم خوش مزه میومد آروم سوتینشو با تند تلاش درآوردم دو تا سینه افتاد جلو چشمام بی وقفه سرمو به یکی چسبوندم و اون یکی رو با دستم میمالونم تنها حرفی ک ازش میشنیدم جوون بود مزه سینشو یادم نیس ولی مطمعن بودم دوست  سکس خانوادگی ایرانی داشتم تا صبح ب اون کار ادامه بدم… بعد از حدودا ده دقیقه وقتی نوک دوتا پستونش خیس خیس شد نشنودمش رو تخت شلوارشو از پاش درآوردم ک حواسم رفت سمت لاک پاهاش نمیدونم چرا همه چیه اون زن
پاهاشو گرفتم دستمو شروع کردم ب خوردن انگشتاش بعد همینجور میبوسیدم و مک میزدم از ساق پاش اومدم رو رونش و بعد سرم رو بردم سمت شرت مشکیش صورتمو از رو شرت چسبوندم ب کصش و بو میکردم
بوی گند لذت میداد..سریع بلند شدم شرتشو در آوردم یه کص تیره جلوم بود ک سریع زبونم رفت سکس خانوادگی ایرانی سمش و شروع کردم ب لیس زدنو خوردن زبونمو داخل لبه های کصش میچرخوندم یه صداهایی هم از میشنیدم گهگاهی طعمش!!
فقط میتونم بگم طعم سکس داشت
همونقدر حال بهم زن و همون قدر لذت بخش

صورتمو از رو شرت چسبوندم ب کصش
چشمامو بسته بودم چند دقیقه ای خوردم ک با صدای کیرتو میخوام چشمام سکس خانوادگی ایرانی باز شد بلند شدم کیرمو گذاشتم روی کصش سرشو کردم تو شروع کردم عقب جلو کردن تو آسمون بودم..میخواستم همه جام بدنشو لمس کنه خودمو انداختم روش و گردنشو میخوردم و به عقب و جلو کردن خودم ادامه میدادم جفتمون خیس عرق بودم کصش تنگ نبود ولی خیلی داغ بود یکم گذشت ک احساس کردم دارم ارضا میشم ولی بدون هیچ حرفی هرچی داشتم رو کصش خالی کردم اونم هیچ حرفی نزد ..نمیدونم چرا هنوز دوس داشتم بکنم یکم کیرم از حالت آمده باش خارج شده بود شروع کردم باهاش بازی کردن سکس خانوادگی ایرانی از یه طرفم سینه هاشو میخوردم ..کم کم کیرم راست شد
تازه یادم اومده بود ک من عاشق کونم اکثر جقامم با فیلمای آناله
سریع برگردوندمش اون هیچی نمیگفت
لای کونشو باز کردم یه سوراخ قهوه ای سریع سرمو بردم و یکم لیس زدم و بعد خودمو انداختم روش سر کیرمو کردم تو یکم آخ و اوخ کرد بعد آروم عقب جلو میکردم…این اوج لذتم بود..بوی عجیبی تو فضای اتاق پیچیده بود
ن بود ن خوب
چتد دقیقه ای تلمبه زدم و دوباره ارضا شدم خودم تو کونش خالی کردم… یه دستمال سکس خانوادگی ایرانی کاغذی برداشتم و آبم ک از کص و کونش رو تخت ریخت و پاک کردم و کنارش دراز کشید ک یه فکری ب سرم زد
خیلی دوس داشتم ارضا شدن یه زن رو ببین دستم بردم سمت کصش و سرمو چسبوندم ب سینه هاش شروع کردم با کصش بازی کردن و انگشتمو میکردم تو دستم خیس شده بود چند دقیقه ناله کرد بعد یهو بدنشو سفت کرد پاهاشو چسبوند ب هم چند تا آه‍ بلند کشید ک فهمیدم ارضا شده دستمو با دستمال کاغذی تمیز کردم ‌..یکم عقلم اومد سر جاش تازه فهمیدم چ بوی گندی تو اتاق پیچیده …ولی انقد بیحال بودم همونجور دمر خوابیدم رو تختش دو ساعت بعدش بیدار شدم …صدای تلویزیون میومد فهمیدم تو حاله.. داشتم تو حالت خواب و بیداری مرور میکردم ک چ اتفاقی افتاد و بازم حاضر بودم کارایی ک کردم و تکرار کنم خب سکس خانوادگی ایرانی جوابش ن بود
دانلود فیلم های سکسی فیلم های سکسی فیلم سکسی خارجی جدید فیلم سکس ژاپنی فیلم سکس کردن سکس کردن کردن از کون کلیپ سکس دانلود فیلم سکسی خارجی سکس از کون ایرانی سکس از کون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *