سکس جدید انگشتمو خیس کردم گذاشتم رو سوراخه کونش

0 views

سکس جدید انگشتمو خیس کردم گذاشتم رو سوراخه کونش

سکس جدید گذشت تا اینکه 18 سالم شدو کنکور دادم اما رشته ای که میخواستم قبول نشدم.
گواهیناممو گرفتم و مسيول خرید خونه بودم که دیگه سهیلا بهم گفت باید راننده اونم باشم که دیگه منم که حوصله درس خوندن نداشتم درسو گذاشتم کنار و شدم راننده شخصی سهیلا.دو تا دختر سهیلا هم کاراشونو جور کردنو رفتن خارج و فقط پسرش موند که به کارای کارخونه میرسید.
دیگه سهیلا هرجا میخواست بره من میبردمش از آرایشگاه خرید و…
دیگه کم کم با سهیلا صمیمی تر شده بودم،یجورایی تنها کسی بودم که اجازه داشتم باهاش شوخی سکس جدید کنم هرچند اون هنوز مغرور بودو خیلی کم میخندید، ولی میفهمیدم که اون از من خوشش میاد و به من نظر داره،مثلا چنبار دیدم که داره نگام میکنه و هروقت نگاش میکردم روشو برمیگردوند،یا يبار که داشتم لباس عوض میکردم برق چشاشو دیدم که داره نگام میکنه ولی به روی خودم نیاوردم آخه من قد بلند،صاف بدون شکم با چشم و ابروی مشکی و موهای مشکی با بینی قلمی و لبای سرخم که میگن شبیه فردینم.

انگشتمو خیس کردم گذاشتم رو سوراخه کونش

دستش وسطه پاشه محو عکسها
تماس گرفتم گفتم که شب بیاد خونه و ببره اونم گفت یه سری برنامه و فیلتر شکن بریزم براش ببرم سکس جدید میگفت شبا میخوام برم فیسبوک خلاصه ما شب رفتبم خونشو اومد درو باز کرد یه دامن بلند پوشیده با یه تاپ که نوکه سینهاش تابلو زده بیرون تا حالا سابقه نداشت جلو من اینجوری بپوشه همیشه با لباسه مناسب دیده بودمش رفتم تو توجهم جلب شو به نوکه سینه هاش اونم که فهمید من دارم نگاهش میکنم همون دمه در زد تو پرمو با عصبانیت و اخم گفت چشاتو درویش کن من جایه مادرتم من که ضایع شده بودم سرمو انداختم پائینو گفتم چشم ببخشید دسته خودم نبود خلاصه رفتم لپ تاپو گذاشتم رو میزه ناهار خوری روشن کردم تحویلش دادم امد نشست گفت فیلتر شکن ریختی گفتم بله روش کارشو یاد دادم گفتم من برو دستشویی اونم نشستو تو فیسبوک کس چرخ میزد رفتم تو دستشویی عصبانی بودم ازخودم گفتم الان به ننم میگه و مارو ضایع میکنه یه اب به صورتم زدم رفتم بیرون دیدم بله خانم داره عکسهای سکس جدید سوپری که دوستاش تو صفحه فیسبوک گذاشتنو میبینه و دستش وسطه پاشه انقدر محو عکسها بود که متوجه اومدن من نشد منم که هم اعصابم از دستش خراب بود هم اینکه دوست دختره عزیزم اومده دفترمو با هم ور رفته بودیم نیمه کاره منو ول کرده بود حالمم خراب بود پیشه خودم گفتم میرم خفتش میکنم یه میشه یا نمیشه دیگه من که خودمو خراب کردم تا اینجا اروم رفتم پشتش لبامو به گردنش نزدیک کردم بوسش کردم یهو عین برق گرفته ها از جا پرید تا منو دید گفت چیکاد میکنی پسره احمق یدونه خوابوند تو گوشم که برق از سه فازم پرید شروع کرد به بدو بیراه گفتن که دیگه به کی میشه اعتماد کردو از این کسه شعرا

سکس

چسبوندمش به دیوار شروع کردم از لب گرفتن
گرفتمش تو بغلم چسبوندمش به دیوار شروع کردم از لب گرفتن هی زور میزد یه جوری در بره محکم سکس جدید چسبیدمو لب میگرفتم یزه گذشت دیدم اروم شد داره همراهی میکنه شل کردم تا دید شل کردم هلم داد اونور که بره یه دو قدم عقب عقب رفتم تا اومد بره دامنشو گرفتم کشیدم سمت خودم که باهم خوردیم زمین افتاد رومن سریع خوابیدم روش دوباره شروع کردم به لب گرفتن که گفت اگه ولم نکنی جیغ میزنم همسایه ها بیان گفتم اینکارو نمیکنی دستمو گذاشتم جلو دهنش تاپو سوتیانشو باهم دادم بالا شروع کردم سینه هاشو خوردن اون یکی دستمم کردم تو شورتش دستم که به کسش خورد دیدم یه ذره مو روش نیست انگار اصلان مو نداشته این حالمو خراب تر کرد کسشو میمالیدمو انگشتمو میکردم تو کسش یه ذره به این حالت بودیم دیدم زیاد تکون نیمخوره چشماشو بسته و داره نفس نفس میزنه گفتم بازم فیلمشه بهش گفتم دستمو برمیدارم ولی اگه بخوای جیغ بزنی من میدونم با تو دیگه اب سرم گذشته با سر سکس جدید تایید کردو منم دستمو برداشتم ازش لب گرفتم دستمو همینجوری تو کسش بود که دیگه خیس شده بود و تو لب دادن همراهیم میکرد لباشو جدا کردو گفت بریم تو اتاق با ترس بلند شدم گفتم الانه در بره دستشو گرفتمو بردم سمته اتاق انداختمش رو تخت گفت من تا حالا گناه نکردم صبر کن به صیغه بخونم یه چیزایی زیره لب خوندو اسمه منو خودشو گفتو بعد گفت قبلتو منم همین جوری نگاهش میکردم تموم که شد گفت چرا ماتی هر کاری میخوای بکنی بکن بعدشم گورتو گم کن با خنده نگاهش کردم گفتم باید همراهیم کنی این چیزی نگفتو رو تخت دراز کشید منم رفتم روش خوابیدمو شروع کردم به لب گرفتن اونم همراهیم میکرد تاپو سوتینشو در اوردم تی شرته خودمم دراوردمو افتادم به جونه سینه هاش میخوردم که دیدم یواش یواش داره اه و نالش بلند میشه اروم اروم امدم پایین دامنو شرتشو در اوردم

کس توپولش کم کم داشت خیس می شد

سرمو فشار میده به کسش
دیدم عجب کسه خوشگلی داره سفیدو بی مو هوسی شدم بخورمش سرمو بردم لایه پاشو شروع سکس جدید کردم خوردنش که دیدم دستش رفت تو موهامو داره سرمو فشار میده به کسش یه ره خوردم بلند شدم شلوارمو در اوردم حالت 69 خوابیدم رو تخت گفتم بخورش هر دو داشتیم با هم میخوردیم خیلی عالی ساک میزد جند دقیقه خوردم لرزیده ارضا شد بعدش دوباره شروع کرد برام ساک زدن که منم خیلی سریع ارضا شدم خودمو پاک کردم خوابیدم بغلش گفت اینجوری میخواستی بکنی انقدر زود ابت میاد گفتم بزار الان دوباره بلند میشه انوقته که بهت میگم ابه کی زود میاد چند دقیقه بعد دوباره بوی کس که به مشام کیرم رسید دوباره بلند شد پاهاشو باز کردم مالوندم به کسش کیرمو یه ذره که خیس شد با فشار دادمش تو یه جیغی کشید گفت اروم وحشی پاره شدم منم شروع کردم به تلمبه زدنو لب گرفتن حالتمنو عوض کردیم استایل سگی کردمشو دوباره با فشار دادم تو خیلی بهم حال میداد هم داغ بودو هم خیس چشمم که به سوراخ کونش افتاد گفتم عجب چیزیه انگشتمو خیس کردم گذاشتم رو سوراخه کونشو بازی کردن یه ذره فشار دادم بره تو یهو پرید جلو گفت چیکار میکنی گفتم میخوام بکنمش دارم بازش میکنم گفت اصلان حرفشو نزن تا اینجاشم خیلی بهت حال دادم گفتم باشه بیا سکس جدید اومد دوباره شروع کردیم برش گردونم خوابیدم روش کرمو از رد پا تختیش بر داشتم تا دید اومد خودشو ازاد کنه گفتم صبر کن کارت دارم گفت دست به کونم بزنی جیغ میکشم دردم میاد ولم کن منم بی توجه به حرفاش دو تا انگشتمو کرمی کردم لایه کونشو باز کردمو شروع به مالیدن کردم مصی جونم همین جوری حرف میزدو فحش میداد که ولم کن دیدم کونش باز شده کیرمو کرمی کردمو گذاشتم دمه سوراخش اروم اروم کردمش تو اونم هی میگفت درد داره دارم جر میخورم ولم کن یه خورده که تلمبه زدم دیدم صداش در نمیادو داره کشسو میماله واقعا ن انگار باره اول بود که از کون میداد حسابی تنگ بود منم کلی حال کردم یهو بهم گفت توروخدا محکم تر بزن دارم میام منم صورتمو تند کردم چند ثانیه بعد با هم ارضا شدیم از روش بلند شدم خودمو پاک کردم یه دستمال گذاشتم روی کونشو بغلش دراز کشیدم اونم بلند شد رفت دستشویی سکس جدید صداشو از تو حال شنیدم گفت پوله لپ تاپ رومیزه من میرم حموم اومدم نمیخوام تو خونم ببینمت.

سکس برازرس سکس پرستار سکس وحشی سکس داستانی فیلم سکس فیلم سکس خارجی پورن هاپ فیلم سکس جدید فیلم سکس ایرانی جدید دانلود فیلم سوپر کلیپ سکسی

verified profile,horny-milf,amateur-blowjob,hot-maid,indian-bhabhi,homemade-threesome,amature-porn,asian-mom,bangladeshi-girls,indian-hardcore,big-ass-doggystyle,village-aunty,house-sex,japanese-wife-cheating,desi-mature,tamil-teacher,tamil-clear-audio,indian-loud-moaning,teen-kerala,docter-nurse,collage-hidden-cam