سکس با حال سوپرایز کون با کیر دراز لونشون بای دیگه به اندازه کافی معاشقه

0 views

سکس با حال سوپرایز کون با کیر دراز

سکس با حال رفتن و دوستای آیدا بلند شدن برن که آیدا گفت:صبر کنید.نرید.من میدونم این فاطمه الان با خواهراش بر میگرده.دوستای آیدا هم گفتن ما کار داریم.بی کار که نیستیم بشینیم اینجا پا و کون بدیم به زن و دختره مردم!تو میخواستی حالش رو بگیری که گرفتی.مطمعن باش دیگه جرات نمیکنه بیاد.خلاصه دوستای سکس با حال آیدا رفتن و یک هفته ای گذشت و دیگه خبری نبود.تا این که بیتا دره خونه در زد و آیدا در رو باز کرد.بیچاره آش نذری آورده بود و واستاد تا آیدا ظرفشون رو شست و داد به بیتا و تشکر کرد و رفت.ده دقیقه ای نگذشته بود که بیتا دوباره زنگ زد.من توی هال بودم دیدم دارن با آیدا صحبت میکنن.من سریع پریدم توی اتاق و در رو بستم و از بالای در داشتم نگاه میکردم.بیتا به آیدا میگفت:فکر کردی خیلی زرنگی؟ما هم حرفی نمیزنم تو دیگه پر رو نشو!!!!مطمعن باش یه روزی تلافی این کاری که کردی و سرت در میارم!آیدا گفت اگه سکس با حال راست میگی بیا توی خونه تا بهت بگم!بیتا که دمپایی پاش بود پاهاش رو در آورد و با یه حرکت کاراته زد توی دهنه آیدا!!!!آیدا هم که کاراته بلد نبود بلند شد حمله کرد به طرفه بیتا که بیتا دست آیدا رو پیچوند و خوابوندش
لباشو رو لبام جفت کرد با شهوت می خورد
یه پسر لاغر سفید و خوش قیافه بود و من یه ذره ازش پر تر بودم و سفید

سر مکانش که با هم رفتیم دم در واستاده بود اسمش مینا بود سکسی و شاید ۲۹ ساله مو بلوند که از زیر چادرش بیرون بود و سینه بزرگش تو تاپ صورتیش از زیر چادر خودنمایی می کرد سوپرایز کون با کیر دراز سکس رفتیم تو گفت همزمان با دو نفر نمیتونم گفتم پس پارسا اول بیاد فکر کرد ترسیدم گفت باشه با پوزخند شروع کرد لخت شدن دوباره سکس با حال احساسم بهش شعله ور شد بهش زل زده بودم مینا دراز کشیده بود و منتظر بود شورتشو درآورد یه لحظه نگاهم کرد چشمامون به هم خیره شد یهو نگامو ورداشتم اونم انگار که دمق شده بود جورابشم کند و کاندوم زد و رفت طرف مینا دوستش داشتم از پشت بغلش کردم فشارش دادم و گردنشو لیس زدن برگشت گفتم الان اعتراض میکنه و داد میزنه لباشو رو لبام جفت کرد با شهوت می خورد منم سرخ شده بودم از کاری که کردم مینا گفت جوجه ها چه غلطی میکنین میلف حشری گاییده میشه به سختی ژل ریخت و سوراخمو سکس با حال میمالید

خیارم دهنت پارسا اونو به یه زن ترجیح دادی پارسا گفت فرض کن پول کرایه مکان دادیم لختم کرد و میلیسیدم میدونستم میخواد بکنتم خوشم نمیومد من می خواستم اونو ولی نمی خواستم ناراحت شه درازم کرد پاهامو داد بالا چیکار میکنی پسر از درد میمیره مینا بود لوبریکانت دستش بود ژل ریخت و سوراخمو میمالید کاندومو کند شروع کرد به آه گفتم سکس با حال تا ته رفت لبمو گاز گرفتم بوسم میکرد اهم بلند تر شد یهو پرید چیکار میکنی مینا ژل میمالم برات فک نکن که اون پشتتو نمیخواد پارسا گفت ولی من پاهاش کنار سرم بود مهم نیست دوباره تلمبه میزد مینا انگار دلش به حالم سوخته بود چند دقیقه بعد کشید بیرون گفتم اما ارضا نشدی گفت اگه ارضا بشم دیگه تو حال نمیکنی نوبت توعه مینا به ما ژل زده بود

یه ذره بوسیدمش سکس با حال نوک سینه هاتو مک زدم خوابوندمش دوست دارم منم تنگ بود میخوای انجام ندیم نه بکن شروع کردم به کردن شهوت وجودمو گرفته بود تند تند میکرم چشماش باز بود پاهاش کنار سرم بود میبوسیدمشون چند دقیقه بعد مینا گفت خیله خب مساوی شدین بکش بیرون خونریزی میکنه با رضایت نگام میکرد بلند شد بغلش کردم همدیگرو میبوسیدیم گفتم کیرتو بده ساک زدن براش ابش داشت میمود سکس با حال گفتم میخورم گفت نه ریخت رو صورتم اونم همیکارو کرد خب حالا زوج عاشق برن لونشون بای دیگه به اندازه کافی معاشقه کردین به پای هم پیر شین با خنده
سکس با کیر بزرگ سکس با زن چاق سکس با همسایه فیلم سکس با حیوانات سکس داغ سکس با نامادری سکس با ماساژ سکس با پیرزن سکس با دکتر سکس با زن عمو