سکس ایرانی حشری گنگ بنگ داغ و خیس با کیر حرفه ای خواستم که با من به مسافرتی

سکس ایرانی حشری گنگ بنگ داغ و خیس با کیر حرفه ای

سکس ایرانی حشری ترم دوم دانشگاه بودم و تازه به تابستان گرم اولین سال فارغ از دبیرستان وارد شده بودم، هومن رو که بهتریمن دوست از زمان نوجوانی ام بود رو خیلی وقت بود ندیده بودم.
باید بگم من و هومن تقریبا ۸ سال باهم کلاس زبان میرفتیم … انقدر باهم خوب بودیم که ریز ترین اتفاقات زندگی هم رو میدونستیم…
با اینکه خیلی وقت بود ندیده بودمش اما ارتباطم رو باهاش قطع نکرده بودم و با پیامک و تلگرام و هرچیز دیگه ای باهاش در ارتباط بودم
باید اضافه کنم هومن یه straight به تمام معناست! اما من شیفته سکس ایرانی حشری ی ظواهر و غرور بی حد و اندازه اش بودم ! در تمامی شوخی های جنسی ای که در حد معمول همه انجام میدن من مستقیم و یا غیر مستقیم بهش میفهموندم که چقدر بهش علاقه دارم
یه روز تابستان ازش خواستم که با من به مسافرتی دونفره بیاد … و اونم با اکراه قبول کرد ! بلیط و جا رو از قبل رزرو کرده بودم و میدونستم که حتما خواهد آمد. روز موعود فرارسید و من با خیالاتی که شب قبل از سفر برای خود کرده بودم با هومن سوار بر قطار شدیم
مقصد استان گلستان بود. ریل های قطار من را به ژرفای خیال بردند و در طول مدتی که سوار قطار بودیم من فقط به هومن فکر میکردم و اون.

کردن از کون آب دادن به کوس

سکس
رسیدیم اونجا پانسیون خوب و تمیز و بزرگی بود اول فکر می کردیم تنها هستیم که بعد متوجه شدیم یه آقای پنجاه ، شصت ساله هم اونجاست . میگفت چند وقته اینجاست کارش یکم طول کشیده معلوم بود یکم ناراضی هست و حسابی کف سکس مونده . اولش خیلی ازش خوشم نیومد احساس می کردم خیلی سفت و غیر دوستانه باشه ولی کم کم احساس سکسی بهم دست داد . تو حرفاش همش از سکس و کوس و این چیزا می گفت اون دوستم که اصلاً خوشش نیومد و به بهونه خستگی و اینکه فردا باید بره سر کار رفت خوابید . من موندم و اون داشتیم فیلم میدیدم نمیدونم چرا اون حس اومده بود سراغم دلم میخواست بهش بدم اونم هرزگاهی سکس ایرانی حشری راجبه زنای تو فیلم نظر میداد از بدنشون تعریف میکرد من مونده بودم چه جوری محکش بزنم ببینم این کاره هست یا نه . تا خواستم برم دستشویی. به هوای دستشویی رفتن همونجا شلوارم رو درآوردم یه تیشرت سفید و یه شورت سفید تنگ کوتاه پام بود شلوار رو گذاشتم رو مبل دیدم داره نگاه میکنه با خنده گفتم شلوارم تنگه راحت نیستم تو دستشویی و رفتم و برگشتم . همونجوری نشستم رو مبل شلوار رو انداخته بودم رو خودم ولی نپوشیدم احساس کردم خوشش اومده هی بر میگشت یه چیزی میگفت و یه نگاهی به من مینداخت . منم حسابی شل شده بودم یاده دوران خونه دانشجویی افتاده بودم . اونم دیگه فقط حرفای سکسی میزد و میگفت اگه این زنه اینجا بود چنین میکردم چنان می کردم منم سعی میکردم شق نکم ولی هرزگاهی بلند میشد . فیلم تموم شد اونم رفت یکم میوه آورد و نشست کنار من شروع کرد حرف سکس ایرانی حشری زدن نگاش میفتاد رو پام فکر کنم اونم شق کرده بود ولی شلوارش گشاد بود معلوم نبود

دوست دخترم خیلی خوب میده

شورتم تنگ بود لای کونم بود
. بعد یه مدت گفت نمیخوایی بخوابی من گفتم آره خسته ام . گفت اون دوستت که خوابیده صبح زودم باید پاشه تو بیا تو اتاق من بخواب منم یکم منو من کردم وگفت آخه مزاحم میشم . گفت نه بابا عادت دارم و تو این چند وقت مجبور بودم با خیلی ها بخوابم بعد پاشد و گفت بریم . جلوم وایستاد بود من مونده بودم چی کار کنم که دوباره گفت پاشو دیگه میخوام چراغ ها رو خاموش کنم پاشدم کیرم نیمه شق بود شلوارم رو گرفته بودم جلوم گفتم برم لباسام رو بیارم که گفت لباس برای چی . اون دوستت رو هم از خواب بیدار می کنی . اینجا گرمه و لباس لازم نداری. بعد گفت بریم . افتادم جلو پشتم میومد سنگینی نگاهش رو رو کونم احساس می کردم پشتم سریع چراغ سکس ایرانی حشری ها رو خواموش کرد و رفتیم تو اتاقش درو بست قفلش کرد با دست اشاره کرد و گفت این تخت تو هست راحت باش نشستم رو تخت یکم استرس داشتم نشت جلوم رو تختش و گفت سردته گفتم نه برای چی؟ گفت جمع شدی تو هم . تیشرتت رو دبیار راحت باش چوب لباسی اونجاست. منم پاشدم شلوارم رو آویزون کردم و تیشرتم رو درآوردم برگشتم رفتم رو تخت نشستم شورتم سفید و تنگ بود بود طوریکه از پشت لای کونم بود از جلوم جای جوشای پشمام که تازه زده بودم کمی معلوم بود. همینطور داشت نگاه می کرد معلوم بود حسابی شق کرده یکم سکوت کرد یهو اومد بقلم نشست آروم دستشو گذاشت رو رونم و با یکم خنده و شوخی گفت ببینم با این دوست سکس می کنی گفتم نه اصلاً. گفت آره بهش نمیاد ولی پس تو برای چی شق کردی آروم یه فشار داد کیرم رو . گفت این چه وضعیتیه . یواش سکس ایرانی حشری میخندید منم سرم رو انداخته بودم پایین و خندیدم . یکم کیرم رو فشار داد وگفت پس برای چی شق کردی نکنه برا من ؟ گفتم نه همینجوری. بعد همینجوری دست کشید رو شکم و سینه هام یواش گفت جووون چه بدنیم داری برای کی اینقدر تمیزش کردی همینطور دستشو برد رو کمرم آروم میمالید و میومد پایین رفت رو کونم از روشورت یکم مالید آروم دستشو کرد تو گفت جووون یواش حولم داد رو تخت منم یور افتادم کونم بالا مونده بود اونم شورتم رو تا زیر کونم کشید پاییین و گفت اینو برای کی انقدر تمیزش کردی شروع کرد با دو دست مالوندن من که بعد مدتها بالاخره یکی رو پیدا کرده بودم حسابی حشری و داغ شده بودم . آروم دراز شدم و رو شکمم خوابیدم اونم همینجوری افتاده بود رو کونم داشت میمالید و یواش یواش انگشت میکرد یهو زبونش رو کونم احساس کردم یه آهی کشیدم سرم رو برگردوندم دیدم داره همینجوری کونم رو لیس میزنه لوپ کونم رو گاز میگیره . حسابی دیونم کرده بود داشت شوراخم رو لیس میزد و تفی میکرد منم سرشو یکم بیشتر فشار دادم رو کونم .

داستان سکس مادر

حشری فیلم سکسی حشری داستان سکس جدید داستان سکس ایرانی داستان سکس مصور سکس تصویری سکس زن زیبا کس زیبا کون زیبا سکسی زیبا سکس زیبا

One thought on “سکس ایرانی حشری گنگ بنگ داغ و خیس با کیر حرفه ای خواستم که با من به مسافرتی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *