سکس انال کوس نمناک کون تنگ به فاک رفت

0 views

سکس انال کوس نمناک کون تنگ به فاک رفت

سکس انال ازش در نیومد.چند ثانیه بعد گفت:اوفففف .چه بوی عرق کف پایی…..!!!!!!بسه .صورتم خیس شد سمیرا!!!!!تو رو خدا بسه!!!گوه خوردم.آیدا خانم دیگه کاری باهاتون ندارم.
سمیرا هم صورت فاطمه رو با کف پاهاش ماساژ میداد و میمالید و عرق کف پاهاش رو روی دهن و بینی فاطمه میمالید.وقتی پاهاش رو از روی صورت فاطمه برداشت صورت فاطمه سرخ و خیس شده بود.من توی اتاق کیرم سیخ شده بود و آبم داشت میومد.آیدا که داشت فیلم میگرفت به سمیرا گفت بسشه دیگه.گناه داره.فاطمه به نگاهی مظلومانه از زیر کف سکس انال پاهای عرقی سمیرا کرد و گفت:تو رو خدا بسه!!!!سمیرا به فاطمه گفت:باشه تمومش میکنم ولی برای اینکه درسه عبرتی بشه برات اول کف پاهامون رو باید لیس بزنی تا این فیلم و عکس ها رو به همسایه ها نشون ندیم و آبروت رو نبریم.فاطمه گفت مثلا به کی نشون
چسبوندم بهش کمی فشار
– زمان گذشت و گذشت تا اینکه یه روز که حال خونه خوب بود و ابجیم تولدش سکس انال بود در حال تدارک تولد بودیم و منتظر اومدن مهمونا توی اشپزخونه یهو در حال بردن سینی میوه بود که با آرنج زد به پهلوم و گفت ولی فکر نکن من نفهمیدم داخل دستمال چی بود و قصر در رفتی فقط نخواستم پرده ی حیا رو توی صورتت از بین ببرم و غرورت رو بشکونم !
– منم که دیدم اوضاع اینجوریه گفتم اشتباه برداشت کردی ابریزش بینی داشتم توی سکس انال دستمال کاغذی فین کردم والا من که نمیفهمم منظورت از این حرفا چیه و فکر میکنی چی توش بوده

کوس نمناک کون تنگ به فاک رفت

– برگشت گفت خودتی توی دستمال آبِ دماغت بود یا آبِ
– اینو گفت و ادامه نداد و رفت که سینی میوه رو بزاره روی میز ! پشت سرش رفتم سکس انال گفتم آبِ چی چی چرا اینجوری میکنی درست حرف بزن دیگه حالم داره بد میشه از این تعنه ها و حرفا زدم از خونه بیرون و اخر مهمونی اومدم خونه طبق معمول که دورهمی زنونه بود و یکی کرده بودن با تولد ابجیم اومدم دیدم کم و بیش رفتن و یا در حال آماده شدنن برن . بابام هم که خونه داییم بود منتظر بود تموم بشه بیاد
– مهمونا رفتن و من موندم و مامان و ابجی بعد جمع و جور کردن خونه مامان زنگ سکس انال زد به بابا که داییم جواب داد و گویا بابا همون جا خوابیده و دیگه نمیاد شب خونه .
– ابجی هم که همون جور حال ندار و خسته رفت گرفت خوابید من موندم با مامان و منم که جبهه گرفته روی صندلی میز ناهار خوری توی آشپز خونه نشستم و دارم کیک میخورم و زیر چشمی آمار رفت و آمد مامانم رو داشتم بدونه کلمه ای حرف زدن
– تو همین حین چشمم خورد به چاک دامنش که در حال قدم زدن از هم باز می‌شد و رونش سکس انال معلوم می‌شد دیگه ژست جبهه گرفتن داشت تبدیل می‌شد به لذت نگاه کردن به لباس مامان و چاک دامن و رون و بالاتر هم کمی لای سینه هاش معلوم بود منم لذت کیک خوردن داشت ارضام می‌کرد
– چند دقیقه نگذشته بود که گفت بسه چشم چرونی چشمات و درویش کن چیه با راه رفتن من سرت و چشمت میوفته دنبال من
– +گفتم لباست قشنگه بهت میاد
– گفت چیه نکنه باز الان میری تو اتاقت و دستمال کاغذی گوله میکنی
– من که شوکه بودم گفتم یعنی چی ؟

سکس

لمبر های باسنش و خط باسنش
– گفت باشه منم گوشم مخملی کاراش تموم شد و رفت حموم یه دوش گرفت و رفت خوابید
– منم که بی خوابی زده بود به سرم یاد چاک دامن و لای سینه های مامانم افتادم و شروع کردم ور رفتن با خودم و زد به سرم برم دید بزنم تو اتاق مامانو
– اروم اروم اومدم بیرون و سعی کردم از تو سوراخ قفل چیزی ببینم که دید نداشتم از زیر در هم که هیچی گفتم جهنم درو نیمه باز کردم اتاق تاریک بود چراغ سرویس دسشویی حموم اتاق خوابشون روشن بود و کمی سایه روشنایی از چهارچوب در بیرون میزد با همون شروع کردم نزدیک شدن که دیگه چشمم عادت کرد به تاریکی و دید کمی به مامان سکس انال داشتم با شلوار استریج و پیرهن طبق معمول همیشه که تو خونه میپوشید خواب بود . روی شکم خوابیده بود و یک پاش صاف و اون یکی به سمت داخل شکمش جم شده خوابیده بود و پتو هم نیمه روی پایی که صاف بود و قسمتی از بدنش بود
– جنون به سراغم اومده بود با اون پا و رون و باسن که شلوارش کش اومده بود و جذب شده بود عالی به چشم میومد
– نزدیک شدم و پتو رو کشیدم کاملا کنار بس که خسته بود نفهمید . متوجه بودم تا چه حدی جلو برم رفتم در سرویس رو باز کردم و نیمه گذاشتم نور بیشتری باشه
– رفتم سراغ مامان دستم رو بردم سمت رونش و یواش چسبوندم بهش کمی فشار سکس انال دادم ببینم عکس العملی داره دیدم نه عادیه یه کم با رونش ور رفتم دستمو کم کم رسوندم قسمت خط باسنش که از رونش جدا میشه
– دیدم یه حالتی سفت شد یه لحظه دستمو برداشتم چند لحظه بعد دوباره از همون جا ادامه دادم دو دستی باسنش رو گرفتم و لیز خوران رفتم به سمت کمرش و پیراهنش
– پیراهنش رو دادم بالا دستم خورد به پوست بدنش
– مور مور شدن کرک های مو روی پوستش رو حس میکردم
– دیگه کم کم معلوم بود هوشیار شده و بیداره و داره همراهی میکنه
– دستمو رسوندم به کتفش که فکر میکردم الان باید به بند سوتین برخورد کنم که گویا سکس انال نبسته بود همونجوری دستمو اروم اوردم به سمت کمر مامانمو بند شلوارش رو دو انگشتی گرفتم و شروع کردم پایین آوردن لمبر های باسنش و خط باسنش قابل رویت بود که دیدم یه کم شکمش رو آورد بالا و کمک کرد شلوار رو راحت تر بکشم پایین
– خوب دیگه دیدم همه چیز داره خوب پیش میره پا شدم در اتاق رو کامل بستم و برق رو روشن کردم
– چشمای مامان معلوم بود به زور بسته نگه داشته
– +گفتم مامان تو ک بیداری چرا اجازه دادی به کارم ادامه بدم
– گفت خفه شو برقو خاموش کن برقو خاموش کردم و بلند شد نشست

کیر تو کون و کوس چهار تا تو ساحل

دستمالی بدن مامان
– گفت چرا خودارضایی میکنی ؟
– +گفتم خوب چی کار کنم طبیعت بدن منه دست خودم نیست نیازمه
– دستمو کشید و منو کشوند به سمت خودش رو تخت سرمو برد زیر چونش سکس انال و بغلم کرد

فیلم سکسی ژاپنی سکس ژاپنی کون زن سکسی ژاپنی سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن ساک زدن دختر کلیپ سکسی