سکس از کون از پشت بند سوتین قرمزش رو دیدم که رو پوست سفیدش میجنگید

0 views

سکس از کون عدنان هر دو تا دستاش رو اورد و سینهای مامانم رو گرفت و مامانم سینهاش رو فشار میداد تو صورت عدنان

سکس از کون و کونش رو میچرخوند رو کیر عدنان جون اره بخور سینهام رو سینهاش رو از سوتین در اورد و عدنان حسابی داشت میخورد من از پشت داشتم میدیم.عدنان حسابی داشت میخورد.دوباره دستش رو گذاشت رو کون مامانم و کونش رو چنگ میزد.حالتشون جوری بود که مامانم کونش رو بیشتر فشار میداد به عقب و سینهاش رو سکس از کون فشار میداد تو صورت عدنان.عدنان ساپورت رو دست انداخت و پاره کرد و شورت قرمزش افتاد بیرون.مامانم بین پاهای عدنان موند و شلوار عدنان رو داشت میکشید پایین.نمیتونستم ببینم دقیقا داره با سرس چیکار میکنه امه معلوم بود که داره کیرش رو از رو شورت میبوسه وقتی شورت عدنان رو کشیدپایین مامانم گفت وای این چیه مثل اینکه کیرش بزرگ بود.وای جون مال خودمه اوخ جون بیاد جرم بدی این کیر رو میخوام عدنان مامانم رو بلند کرد وخودشم بلند شد گفت بریم تو اتاق از دید من رفتن.داشتم میترکیدم دوست داشتم ببینم هیچ وقت لخت مامانم سکس از کون رو ندیده بودم.

و هیچ وقت فکر نمیکردم که مامان منم از این کارها و حرفها بزنه.اروم درب اتاق خودم رو بازم کردم.رفتم تو پذیرایی رفته بودن تو اون اتاق خوابی که تختش ۲نفره بود.اروم رفتم جلودیدم درب رو بستن.اما بالای درب شیشه خور بود رفتن اروم صندلی اوردم رفتم بالا دیدم عدنان لبه تخت ایستاده و مامانم داره ساک میزنه اینجوری کامل همه چیز رو میدیم.مامانم با شورت سوتین بود و عدنان لخت لخت وای چی میدیم کیر عدنان نزدیک ۱۹.۱۸سانتی میشد.کیرش رو گرفته بود دستش و هی میکردش دهنش و براش میخوردش.هر از گاهی تخماش رو لیس میزد معلوم بود مامانم خیلی حشری شده بود کیر رو میذاشت رو سینهاش.سینهای ۸۵رو انداخته سکس از کون بود بیرون که عدنان خم شد و از پشت قفل سوتینش رو باز کرد.دوتا سینه سیفت و خوش فروم پرید بیرون.مامانم میگفت من بهترم یا دخترهای باکو این سینها و کون مال تو هستش عزیزم امشب باید پارم کنی.عدنان امد رو تخت خوابید و مامانم امد حالت ۶۹ گرفت وکوسش رو گذاشت دهن عدنان جون اره بخور کوس کونم رو لیس بزن امادشون کن.اوووم از اونورم کیرش رو میخورد واییی جون پس کی این کیر میره تو کوسم.میخوام امشب کوس کونم رو بازه کنی.عدنان عزیزم تو بهترین هستی. سکس از کون صدای نالهای مامانم داشت بلند میشد .

اه اههه اه اوووم اوی اوی جون زبونت رو بمال دور سوراخ کونم.جون اره کوس خوشگلم رو بخور عدنان هم میگفت تو از صدتا دختر ۱۸ ساله بهتر میمیرم برات.مامانم کیر رو حسابی خیس کرده بود.از روی عدنان بلند شد و به کمر خوابیدو با دستاش سینهای گردش رو میمالید وبا دست میزد رو کوسش دیونه شده بود و به عدنان التماس میکرد که بکنتش.عدنان امد چلو و کیرش رو جلو کس مامانم گذاشت که مامانم محکم عدنان رو کشید سمت خودش و کیر عدنان تا ته رفت تو کسش و بلند جیغ کشید که عدنان جلو دهنش رو گرفت.به عندنان میگفت بکن منو عزیرم من مال تو هستم از این به بعد باید زن سکسیت رو بکنی حسابی. سکس از کون وای عدنان دوست دارم عاشقتم من مال تو هستم هر کاری بخوای برات میکنم تو سکس .من برا همیشه مال تو هستم سکس با رانند تاکسی کیر عدنان و تند تند خودش بالا پایین میکرد عدنان هم اروم اروم جلو عقب میکرد مامانم پاهاش رو دور کمر عدنان حلقه زده بود.و دوتا دستاش رو دور گردن عدنان حلقه زده بود.عدنان هم داشت سرعتش رو زیاد میکرد.نسرین جون این سینهای بزرگ مال کیه این کون گنده مال کیه مامانم هم میگفت مال تو مال شوهر قویم.مال شوهر جونم.عدنان از رو مامانم بلند شد و به نسرین گفت داگی بمونه وای وقتی مامانم برگشت و کونش رو داد بالا یه خورده به کونش حالت داد کوس خوشگلش از بین کونش زد بیرون من تا اون صحنه رو دیدم خودم رو کثیف کردم و ابم امد.

مامانم دستش رو از پشت اورد و با سوراخ کون خودش ور میرفت و انگشت خودش رو اروم فشار میداد تو کون خودش میخوام کونم رو برات باز کنم این کون تپلم رو هم پارش کنی.عدنان هم تند تند داشت تلمبه میزد که مامانم پاهاش رو جمع کرد و به خودش لرزید وبه شکم خوابید و در حد ۳۰ثانیه پاهاش میلرزید.صورتش رو برگردوند وبه عدنان گفت سکس از کون کشتی منو.بعد از دوسال راحت شدم.حالا نوبت توعه که راحت بشی به پهلو خوابید و کونش رو تا جای که میتونست داد عقب و پاهاش رو به شکمش نزدیک کرد که سوراخ کونش بیفته بیرون عدنان پشتش خوابید .نسرین کیرش گرفت و گذاشت دمه سوراخ کون خودش و اروم اروم کیر رو فشار میداد تو کونش عدنان هم اروم اروم فشار میداد اما چون بزرگ بود دردش میگرفت.که عدنان کیر از کونش کشید بیرون به نسرین گفت بخورش نسرین بلند شد رو دوتا زانوهاش نشست و شروع کرد به خوردن کیر عدنان حرفه ای براش مبخورد عدنان هم دستش تو موهای مامانم بود وبه مامانم گفت که داره میاد اونم از دهنش کشیدش بیرون وبا حرکت دست براش چندبار تکون داد که ابش با تمام فشار پرید بیرون کل ابش ریخت رو۱ سینه های نسرین و یه کمی هم ریخت تو صورتش سکس از کون .ابش که امد دوباره براش ساک زد.

من امدم پایین و صندلی درست کردم و رفتم تو اتاقم بعد از ۳۰دقیقه صدای اب حموم امد منم خوابیدم فردا که بیدار شدم دیدم مامانم صبحانه رو چیده وخودش هم با یه لباس خواب بلند نشسته سر میز سراغ عدنان رو گرفتم گفت دیشب تا تو رفتی خوابیدی اونم رفت.تو دلم گفتم اره خوب زودی رفت .از جلوی در اتاقی که دیشب مامانم توش بود رد شدیم دیدم شورتش یه طرف افتاده سوتین یه طرف .خلاصه صبحانه رو خوردیم.بعد از اون چند بار دیگه عدنان امد و من به بهنوهای مختلف از خانه رفتم بیرون.تا اونا راحت باشن.ففط شب اخری که داشتیم میومدیم دوباره کنجکاو شدم سکس از کون و رفتم سکسشون رو دیدم.

فیلم گاییدن

افلام سكس عربي فلم سکس امریکایی داستان سکسی تصویری xxx ژاپنی سکس با دختر همسایه سكس مدرسه سکسی مدرسه سکس در مدرسه دانلود سکس ایرانی دانلود سکس سکس کون بزرگ