سکس آمریکایی امتحان کیر بزرگ جدید آب کیر دراورد همونطوری که پشتم بهش

0 views

سکس آمریکایی امتحان کیر بزرگ جدید آب کیر

سکس آمریکایی خلاصه این شاه کص بهشتی ازونجا که کیرزیاد دیده بود اظهارنظری در مورد کیر من نکرد و معلوم بود کیرکلفت تر از من زیاد گاییدتش.
اون رو مبل نشسته بود و منم جلوش واستاده بودم و کیرمو داده بودم دهنش و عین این فیلمای سکسی کیرمو تا ته میکرد تو دهنش و موقع بیرون کشیدن کیرم زبونشو میچسبوند به زیر کیر مبارک که یکی از بهترین لذات کص حرفه ای کردن ساک زدن حرفه ای شونه که ایشالله گیرتون بیاد و کمتر جق بزنید و کص بکنید. البته همه که نه ولی ۹۰ درصد شهوانیون جقی هستند نگو نه که خودتون هم میدونید.
خلاصه اقا ساکو همچین زد که من حالم کم سکس آمریکایی بود خراب شه و بچه هام بپاشه تو حلقش.
کشیدم بیرم و چنتا فشار به سر کیرم دادم تا کمی حشرش بخوابه.
من رفتم رو کار و از ممه های نرم و بزرگ سیلیکونیش لیس زدم و شکمشو بوسه کنان رفتم پایین و رسیدم به کص بادکرده ی اب انداخته اش. چوچوله شو با نوک زبون براش لیس میزدم و میمالیدم. که اونم حالش حسابی بد شد
حشری شده بود
شب که برگشتیم خونه از اون روزایی بود که از صبحش سکس آمریکایی حشری بودم شورتم خیس خیس بود و همینطوری اب ازم میومد.داشت تو اتاق لباساشو عوض میکرد حولشو برداشت بره دوش بگیره.گفتم کجا؟
-میرم یه دوش بگیرم

امتحان کیر بزرگ جدید ,آب کیر

سکس
خودم‌ انداختم تو بغلش و گفتم:وای نه توروخدا ۵ دقیقه هم طاقت سکس آمریکایی ندارم دیگه.خودشو زد به اون راه.گفت:چرا؟؟؟
زل زدم تو چشاش و گفتم:دارم میمیرم از خواستنت توروخدا بکنم بعد برو
مهرداد مرد جذابی بود خیلی جذاب چشم و ابرو مشکی و خواستنی.میدونستم میتونه دل هر زنی و ببره واسه همون بود که میخواستم هرکاری کنم فقط مال خودم باشه.
گفت:خسته نیستی وروجک؟ساعت دوازده شبه !
شروع کردم به لیسیدن و‌خوردن گردنش و با همون صدای ملچ ملوچ گفتم نه نیستم نیستم توروخدا
سرش و آورد پایین و لباش و چسبوند به لبام.یه حس پیروزی و خوشحالی سکس آمریکایی که موفق شدم راضیش کنم ته دلم ‌و شاد کرد.اگه پسم میزد حال بدی میشدم.شروع کردم لب پایینشو مکیدن زبونم و میکشیدم رو دندوناش چشماشو بسته بود گفتم زبونت زبونت.زبونش‌ آورد جلو و من کردمش تو دهنم و شروع کردم به خوردنش صدایی دراوردم که معنیه مممممم به به رو بده.هنوز سرپا بودیم حوله رو از رو شونه اش انداختم زمیش و‌ هولش دادم رو‌تخت.رو زانوهام جلوی تخت وایسادم و با ناز و عشوه گفتم کیرتو درار میخوام واست بخورمش.مهرداد که حشری شده بود گفت جونم میخوای ساک بزنی واسم؟منم سکس آمریکایی ادای یه بچه حرف گوش کن و دراوردم و خودم و لوس کردم و‌گفتم اره میخوام کیرتو ساک بزنم برات میخوام همشو بلیسم واست.
-تخمام میخوری؟
+اره اره همشو میخورم فقط زود باش دلم داره اب میشه

همسر ژاپنی با کوس پشمالو و بازی با کوسش

خوب ساک میزنی
کیرشو‌ دراوردم‌ با ولع شروع کردم به خوردن مخصوصا صدا دار میخوردم که بیشتر سکس آمریکایی لذت ببره وقیحانه تو‌ چشاشم زل زده بودم و نگاهش میکردم.زبونمو میکشیدم روی کیرش از بالا تا پایین از پایین به بالا. لبامو دور کلاهکش حلقه کرده بودم و میخوردم
صداش از حشر دو‌رگه شده بود میگفت جون چه خوب ساک میزنی تو
+ جووون دوست داری؟؟میخورم واست.میخوای ابتو بیارم همینطوری؟
-نه نه میخوام بکنمت
+معلومه که باید بکنیم عشقم نکنیم میمیرم میمیرم معطل چی هستی لختم کن لختم کن
عین وحشیا از رو زمین بلندم کرد برمگردوند و تیشرتمو از تنم دراورد همونطوری که پشتم سکس آمریکایی بهش بود سعی کرد سوتینمو باز کنه با قفلش درگیر شد و نتونست.برگشتم و با شیطنت خندیدم و گفتم جون نتونستی که.گفت الان که گاییدمت میفهمی کی نتونست.منم بلند خندیدم و با ناز گفتم جون بگا.بگا منو بگا
-میگامت پاره ات میکنم
خندیدم و گفتم ببینیم و تعریف کنیم
جلوش وایسادم و سینه هامو از سوتینم بیرون آوردم.شروع کردم مالیدنش گوشت لبمو گاز گرفته سکس آمریکایی بودم و زیر لب آه میکشیدم.نوک سینه هامو گذاشتم لای انگشتم و شروع کردم کشیدن صدای آهو نالمو بلند تر کردم.اومد سینه هام‌ گرفت تو مشتش و خودش شروع کرد مالیدن گفت وروجک حشری اروم تر نصف شبه ها.گفتم چیه مگه اصلا میخوام ابروتو ببرم میخوام همه بفهمن زنت میخواد بده بهت امشب زنت میخواد امشب جون بده زیرت زنت تشنه کیرته مگه بده؟؟؟
گفت جون حشری.شروع کرد به خوردن سینه هام محکم چسبونده بودشون بهم و هاله صورتی دورشو لیس میزدو زبونشو ‌میکشید وسط سینه ام .اصلا اهمیت ندادم د‌و دقیقه پیش چی گفته سرمو بالا برده بودم و بلند ناله میکردم داد میزدم آه آه آه تندتر تندتر نوکشو نوکشو
سرمو بالا برده بودم و‌موهام ول شده بود روی کمرم منم سرمو‌ با ناز تکون میدادم تا موهام روی کمرم تکون بخوره داد زدم کبودش کن سینه هامو کبود کن عوضی.مهرداد تندتر شروع کرد به خوردن تقریبا نوک سینمو گاز میگرفت.کل سینه ام سرخ شده بود خودمو از چنگش دراوردم و پریدم روی‌ ‌تخت شورتم‌ دراوردم و‌ پرت کردم گوشه اتاق پاهامو وا کردم شروع کردم به سکس آمریکایی مالیدن کسم انگشتم‌ ‌ انداخته بودن وسطش و شروع کردم به مالیدن با ناله گفتم بکنتم بکنتم بکنتم.مهرداد انگشتای دستشو کرد تو دهنم تا هم‌بخورم براش هم‌ باعث شه صدام بالا نره منم یکم خوردم و بعد باز داد زدم یالا.مهرداد کیرشو فرو‌کرد تو کسم و‌ شروع کرد عقب جلو کردن

ارضا شدم
+وای کیرت تو کسمه بگا بکن پاره ام کن جرم بده
-میکنمت کس تنگتو‌ میکنم کستو پاره میکنم
+آه تندتر تندتر محکم توروخدا یه طوری بکن بمیرم
-داری بهم میدی ها فقط کس میدی؟کونتم میخوام بکنم من
+بکن مهرداد کونمو بکن کسمو‌بکن فقط بکن
شروع کرد سریع تر جلو عقب کردن دیگه خبری از ادا نبود واقعی از لذت داد میزدم و صدای ناله هامو سکس آمریکایی با ناز کشیده تر میکردم
-دوست داری؟
با سر تکون‌ دادم اره
برمگردوند روی شکم گفت قمبل کن
عین یه بچه حرف گوش کن قمبل کردم.از پشت فرو کرد تو کسم داد زد وای چقدر تنگه
منم گفتم بکنش مال خودته بکن.از لذت کل تنم داغ بود.

سکس امریکایی سکسی امریکایی فیلم سکسی داغ کیر خوری ممه خوری کس خوری انال آنال سکس دانلود فیلم سکسی خشن سکس ایرانی خشن کلیپ سکسی