سکسی ژاپنی پارتی با آبجو صورتم منم شروع کردم سوراخش و لیس

0 views
0%

سکسی ژاپنی پارتی با آبجو

سکسی ژاپنی گرفتم بسه در این لحظه سمیرا یه ضربه محکم با کف پا به دهن فاطمه زد و فاطمه افتاد روی زمین.سمیرا به آیدا گفت با روسری دست و پاش رو ببندیم زود باش.آیدا و سمیرا دست و پاهای فاطمه رو به زور بستن.بعد 2 تایی کف پاهاشون رو گذاشتن روی صورت فاطمه و شروع کردن عکس و فیلم گرفتن سکسی ژاپنی.فاطمه هم با التماس میگفت:ولم کنین خفم کردن!این چه کاریه دیگه!پاهاتون بو میده!!!!آیدا کف پاش رو مالید روی دهن و بینی فاطمه و گفت:دیگه فضولی میکنی؟بو بکش……اومممم……بو کن……و با بوی کف پاهام خفه شو.آیدا به سمیرا گفت تو پاهات رو بردار بزار من کامل خفش کنم بعد تو.سمیرا رفت و کفش هاش رو اورد و پوشید تا سکسی ژاپنی پاهاش بوی بیشتری بگیره.آیدا کف پاهاش رو روی صورت فاطمه فشار میداد و فاطمه داد میزد صورتم له شد!!!!چه
کون سفیدم افتاد جلوش

سکس پارتی با آبجو

سکس
خلاصه ماجرا از روزی شروع میشه که مادرم طبق نذر هر ساله آش پختو کوچه رو آش نذری داد منم آشا رو پخش میکردم سکسی ژاپنی اخرین خونه خونه مهران بود وقتی رفتم زنگ و زدم چند دیقه بعد مهران اومد درو باز کرد تی شرت نپوشیده بودوقتی درو باز کرد که اشو بگیره تونستم داخل خونشونو ببینم یه اینه رو دیدم که به پذیرایی مشرف بود انعکاس پذیرایی حامد و نشون میداد که لخت مادر زاد روی مبل نشسته بود و داشت کیرشو میمالید تغریبا تابلو کردم و مهران متوجه شد دارم یه جایی و نگاه میکنم وقتی برگشت و دید کجا رو دیدم سریع حول شدو کاسه رو گرفت و گفت قبول باشه گفتم برا گرفتنش برمیگردم دروغ چرا حقیقتا حشرم زد بالا چون اصلا به پسرای تینیجر سکسی ژاپنی و کم سنو سال گرایش نداشتم و به پسرای جوون خیلی گرایش داشتم مخصوصا اگه تیپ خلاف باشن و جدی وقتی برای گرفتن کاسه رفتم مهران اومد و گفت ببخشید کاست افتاده پشت کابینت ما دستمون بزرگ رد نمیشه میتونیدبیای یه تلاشی بکنی منم گفتم باشه وقتی سکسی ژاپنی رفتم داخل دیدم کاسه روی کابینته تا خواستم برگردم دیدم مهران درو قفل کرد و تهدیدم کرد که برم تو اتاق رفتم اونجا حامد اونجا بود لباس پوشیده و یه چاقو دستشه تا رفتم اونجا یقمو چسبید کوبوندم تو دیوار حقیقتا از بچگی به خاطر اینکه پسرا خیلی مزاحمم میپشپدن جدو و آیکیدو و کلا دفاع شخصی رو آموزش دیدم به کمم ازش استفاده نکرده بودم و توان اینو داشتم که خودمو از دستش ازاد کنم پس سریع دستاشو از دور یقم باز کردم حلش دادم عقب جا خورد ووافتاد رو تخت یهو مهران اومد تو اتاق تا صحنه رو دید خواست سکسی ژاپنی دستشو کنه توی جیبش که چاقاو رو در بیاره منم سریع تر از اون رفتم سمتشو دستش که تو جیبش بود محکم از مچ گرفتم سمت داخل جیبش فشار دادم و رفتم سمت راستش که نتونه با دست چپش بهم اسیب بزنه حقیقتا خودمم تعجب کردم که چطور تونستم جلوشونو بگیرم تو همین لحضه دیدم حامد میخواد بلند بشه که با یه حرکت مهرانو حل دادم سمت حامد هردوشون افتادن روی تخت اونا جا خوردن که من اینطور جلوشون در اومدم خواستم بلند بشن که ازشون خواستم که یه لحضه صبر کنن صبر کردن گفتم مشکل چیه اخه برا چی سکسی ژاپنی گفت چیزی که دیدی و نباید برای کسی تعریف کنی من تازه اون موقع یادم افتاد که منظورش چیه لبخند اومد روی صورتم که یهو حامد بهم حمله کرد ودوباره منو گرفت و کوبوند به دیوار گفت به ما میخنده بچه خوشگل چنان بلایی سرت سکسی ژاپنی بیارم که دیگه مادرتم نتونه تو صورتت نگاه کنم

اورجی ژاپنی در معبد

شق شق شده بود گفتم وایسا لبخندم به خاطر اون نیستمنم مثل شما گیم گفت چی با تعجب و ولم کردو رفت عقب گفتم یعنی هم حسیم سکسی ژاپنی مهران گفت گو بخور اگه بودی ما فهمیده بودیم گفتم فکر کردی انقدر احمقم بیام تو محلی که پر از اوباش ادم اوراقه گی کنم دیدم جفتشون نیشخند زدن گفتم ها پ چیه که مهران گفت ما دوتا خیلی وقته با همیم عاشق همیم منم گفتم خب که چی گفت ببینم با کسی رابطه جدی داری گفتم نه گفت پس قول بده که چیزی رو که امروز دیدی نباید برای کسی تعریف کنی منم گفتم قول میدم شما یه راز از من میدونید منم یه راز از شما گفت اوکی پس زود کاست و بردار برو منم گفتم باشه خواستم برم که مهران اومد درو برام باز کرد خواستم برم گفتم یه تیری و تاریکی بندازم و یه حالی بکنم گفتم آقا مهران گفت چیه گفتم میشه یه کمکی بهم بکنید گفت چیه گفتم کمرم میخاره میشه برام بخارونی گفت خو باشه منم پشتمو بهش کردمو پیرنمو زدم بالا اونم گفت کجا منم گفتم وسط پایین نزدیک باسنم گفت باشه اونم شروع کرد سکسی ژاپنی خاروندن منم هی میگفتم پایین تر و باسنم و به کیرش نزدیک میکردم اونم فهمید یه لبخندی زد و گفت حامد بیا که این میخارا گفت چی میخاره اونم سریع شلوارم و کشید پایین و کون سفیدم افتاد جلوش و لمبه هام و میمالید حامدم اومد تا حالو این صحنه رو دید و اولش تعجب و بعدش لبخند زد منم برگشتم و سریع شروع کردم از مهران لب میگرفتم اونم خیل حرفه ای لب میگرفت بعد لباسشو در اوردم بعد لباس خودم و در اوردم شلوارمم که کشیده بود پایین و پاهامو ازش در اوردم مهران منو بلند کرد بردم انداختم رو مبل سه نفره تازه اونجا سکسی ژاپنی بود که نگاهش به کیرم افتاد کیرم بلند و صاف و سفید بود و تغریبا کلفت بود مهران گفت عجب کیری داری هر لحضه بیشتر سوپرایزم میکنی خودشم شلوارشوو در اورد کیر بلندو کلفتش که شق شق شده بود افتاد بیرون بعد نشست رو زانو هاش و برام ساک زد سکسی ژاپنی عجب ساکی میزد بی نظیر تو همین حین حامد اومد روی مبل و شلوارش و کشید پایین و کیرش و گزاشت روی لبم منم براش شروع به خوردن کردم خیلی حال میداد بهم یه دو سه دیقه تو این پوزیشن بودیم که مهران کیرمو از دهنش در اورد و پاهامو داد بالا و بهم سکسی ژاپنی گفت تا حالا دادی بگو وگرنه خیلی ازیت میشی منن گفتم نه برو انجام دادم اونم یه اخ جون گفتو شروع کرد سوراخمو لیس زدن.

سکس با خواهر زن سکس پارتی کص زن سکس زن بازن سکس زن ایرانی سکسی زن سکس زن ساک زدن دختر ساک ساک زدن دختر ایرانی ساک ایرانی ساک زدن ایرانی کلیپ سکسی

From:
Date: November 1, 2022