سکسی مادر و دختر نشست رو کیرم انگار کوره آتیش بود خوش فرمی داشت خلاصه

سکسی مادر و دختر نشست رو کیرم انگار کوره آتیش بود

سکسی مادر و دختر اومدم بیرون دو روز بعد دنیا پیام داد گفت کارت دارم منم رفتم خونشون ولی کسی نبود دنیا خیلی صمیمی نشست کنارم هی شروع کرد گفت زندگیتو واسه اشتباه الناز به هم نزن منم گفتم اخه مگه میشه بهش فکر نکرد اونم گفت تو خودت اشتباه نمی کنی منم گفتم اره ولی زن فرق می کنه دنیا هم گفتش ما هم دلمون می خواد منم که یه جوری عصبی بودم گفتم تو چی دلت می خواد اونم گفت نمی دونم که یه دفعه اروم از هم لب گرفتیم بعدش دستشو گذاشت رو کیرم منم سینشو خوردم رو مبل دراز کشید ساپورتشو دراوردم شرتش سفید بود یه کسه سبزه داشت اروم واسش خوردم اونم صداش رفته بود بالا منم کیرمو دادم واسم خورد همچین می خورد که انگار می خواست قورتش بده بعدش خوابیدم روش بو عطرش دیونم می کرد کردم تو کسش تند تند می کردم پاشو وا کرده بود می گفت واییییی بکن منو بکن بعدش ابمو ریختم تو کسش سکسی مادر و دختر اونم گفتش قرص می خورم خلاصه از اون روز 3 روز گذشت که من به دنیا گفتم می خوام به الناز بگم می دونم سکس داشتی وقتی اسپانیا بودی این موضوع اذیتم می کنه که دنیا گفتش راستش محمد اون جریان دروغ بود من اینارو گفتم
به کیرم یه صفایی دادم

سکس
هنوز شیوا نیومده بود شیوا هیچوقت پسرش سکسی مادر و دختر و نمیاورد بعد من زود رفتم حموم و به کیرم یه صفایی دادم و اومدم بیرون آماده شدم تا شیوا جون بیاد من 2 سال بود بد جور دلم میخواست شیوا رو بکنم آخه شیوا هم خوشگل بود هم سینه های خوش فرمی داشت خلاصه ساعت 9 بود که زنگ خونه به صدا در اومد منم پریدم دیدم بله شیوا جون پشته آیون بود در و باز کردم اومد تو نشستیم با هم حرف زدیم ساعت 11 بود که شیوا گفت من و تا خونه میرسونی که مادرم و من بهش گفتیم بمونه و اونم که دبد ما اصرار میکنیم قبول کرد مادرم بهش لباس راحتی داد و گفت خوب دیگه بخوابیم یهو سرم داغ شد سکسی مادر و دختر یه لحظه با خودم گفتم تابلو میشه گفتم اوکی من میرم تو اطاقم و شما هم تو اطاق مامان بخوابید.

میخواستم تو حمومه گرم هم بکنمش

میام پیشت دراز میکشم
دیدم شیوا جون از دستشویی اومد بیرون یه لبخندب بهم زدیم گفتم خوابت نبرد سکسی مادر و دختر گفت چرا دستشویی داشتم اومدم توالت خیلی با کلاس حرف میزد بهش گفتم من دارم فیلمه اتوبوس شب و میبینم دوست داری بیه ببینیم اگرم نمیخوای برو بخواب فردا میبینی خلاصه گفتم و داشتم میرفتم تو اطاقم که با صدای قشنگش گفت چرا که نه دیگه خوابم پرید اومدیم تو اطاق و رفتم از کمد رختخواب بیارم که گفت شلوغ کاری نکن میشینم میبینم منم که نمیخواستم سوتی بدم گفتم باشه و اون نشست رو صندلی اطاقم و منم رو تختم دراز کشیدم یه مقدار که از فیلم گذشته بود دیدم انگار جاش راحت نیست گفتم شیوا جان بیا تو سکسی مادر و دختر روتخت دراز بکش منم میشینم رو صندلی گفت نه منم میام پیشت دراز میکشم تو مثله برادرمی دیگه منم که با این حرفش تحت تاثیر قرار گرفته بودم گفتم باشه بیا خلاصه اومد و کنارم دراز کشید مطمئا بودم مادرم بیدار نمیشه چون خوابش سنگینه خلاصه یه کم از فیلم گذشته بود که دبدم کیرم شق شده

حرفه ای ساک میزد
پتو رو کشیدم رو جفتمون بهش گفتم شیوا میشه یه چیز بهت بگم اینم بگمت من سکسی مادر و دختر و شیوا خیلی با هم شوخی داریم بهش گفتم شیوا میشه یه ذره با هم راحت باشیم آخه من دارم از تخت میوفتیم گفت آره عزیزم اصلا بیا بغلم رفتم تو بغلش و خودم و چسبوندم بهش دیدم چیزی نگفت گفتم سردمه میشه دستتو بگیرم گفت آره دستشو گرفتم و بعد چند دقیقه نزدیکه کیرم کردم کیرم و از رو شلوارک در آوردم دادم دستش دیدم گرفت و بالا پاین کرد منم رفتم سراغه لبای خوشگلش و کردم به خوردن دیدم سریع رفت زیره پتو شروع کرد به ساک زدن واقا حرفه ای ساک میزد بهد از اینکه ساک زد پاشد تمام لباسای من و سکسی مادر و دختر خودشو در آورد نشست رو کیرمو با کیرم با کسش بازی میکرد طاقت نیاوردم و کیرم کردم تو انگار کوره آتیش بود یه ذره با کیرم تو کسش بازی کردو کیرم و کردم تو کسش باز لباشو کردم تو دهنش هی تند تند تلنبه میزدم کم کم داشت آبم میومد در آوردم گذاشتم لای سینه هاش اونم سینهاشو فشار میدید بعد از ده دقیقه کق کیرک لای سینه هاش بود اونم سره کیرم و میخورد آبم اومدو همشو ریختم تو دهنش اونم تا آخر خورد و بهدش 5 دقیقه کیرم و ساک زد بعد لباساش و گوشید و اومد فیلممونو دیدیم.

کون دختر ایرانی دختر لخت کوس دختر سکسی دختر جوان کون دختر سکس با دختر خودارضایی دختر فیلم لز ایرانی لز زوری فیلم سوپر لز کلیپ سکسی

verified profile,blonde,milf,slut,doggystyle,amateur,homemade,wet,pussyfucking,canadian,american,whore,horny,orgasm,british,massage,taboo,usa,australian,stepsister,hight-heels

One thought on “سکسی مادر و دختر نشست رو کیرم انگار کوره آتیش بود خوش فرمی داشت خلاصه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *